zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na: Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap
Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap

Numer ogłoszenia w BZP: 146609 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej
w Koronowie - II etap
Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej
na OM Samociążek w Koronowie - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie 1 - Przebudowa ul. Strumykowej, w szczególności:
1) budowa pieszojezdni w następującym zakresie:
- pieszo jezdnia z kostki betonowej szarej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm w ilości łącznej 2 110,30 m² - w tym: 1 518,35 m² - odcinek od ul. Nadrzecznej do ulicy Pogodnej, 591,95 m² - odcinek od ul. Pogodnej do ulicy Pochmurnej,
- pieszo jezdnię należy wykonać jako ciąg główny o szerokości 6,00 m, bez zjazdów i dojść    
  do posesji,
- jezdnię obramować krawężnikiem betonowym najazdowym na ławie betonowej z oporem.
2) budowa kanalizacji deszczowej w zakresie:
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Pochmurnej od S21 do S20 dług. 45,50mb
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Strumykowej od S20 do S19 dług. 15,50mb
- sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 0,30m w ul. Strumykowej od S19 do S istn. dług. 25,00  
  mb
- wykonanie przykanalików od S21 Ø 0,20m do krawędzi projektowanej pieszo jezdni - 2 szt.
- wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami Ø 0,20m do S20 i S19 - 4 szt.
- regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych do rzędnej poziomu realizowanej
   pieszo jezdni ulicy Strumykowej w ilości 11 szt.
Zadanie 2 - zakres robót obejmuje budowę ul. Bulwarowej na OM Samociążek w Koronowie (na odcinku od km 0+000 do km 0+241,79), w szczególności:
- wykonanie robót drogowych, polegających na ułożeniu pieszo jezdni z kostki brukowej   
  betonowej, o szerokości 6 m na ulicy Bulwarowej od km 0+000 do km 0+241,79;
- odwodnienie pasa drogowego, poprzez wykonanie nowych wpustów drogowych kanalizacji
  deszczowej, z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Bulwarowej.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: liczba części: 2.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Dla zadania 1 - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
w ilości minimum 2.000 m2, której elementem była kanalizacja deszczowa.

Dla zadania 2 - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
w ilości minimum 1.500 m2, której elementem była kanalizacja deszczowa.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - 1 osoba, legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej i minimum trzy letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
b) kierownik robót wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba, legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i minimum 1-rocznym doświadczeniem
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie wodociągowej i kanalizacyjnej,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-   opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 5 siwz).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
2) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach : 1) wystąpi konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.
2. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić:
1) w związku ze zmianą przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót, zmianą zastosowanych materiałów lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości
niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych na rynku pn. Sekocenbud,
a) stawka roboczogodziny R, koszty pośrednie Kp, zysk kalkulacyjny Z - minimalne
dla województwa kujawski-pomorskiego,
b) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
c) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) zostaną przyjęte
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, ofert handlowych itp.
2) Gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
3. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
2) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym
 z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana
z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2,
3) zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności . Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych
w ust. 2,
5. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy,
6. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
 
SIWZ + załączniki 1-8
ZADANIE 1
Dokumentacja projektowa, STWiOR
Przedmiar robót (690kB) pdf
ZADANIE 2
Dokumentacja projektowa, STWiOR
Przedmiar robót (973kB) pdf


IPR-ZP.271.12.1.2014                                                          Koronowo, 2014-07-18
 
                                                    
       WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ            
 
            Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela się wyjaśnień na następujące pytania:
Dotyczy: Przebudowy ul. Bulwarowej:
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie treści elementu IX pozycja 12 przedmiaru robót. Czy do wyceny należy przyjąć oczyszczenie nawierzchni co sugeruje przedmiar, czy dodatkowo wykonanie podbudowy pomocniczej, dla której nie określono parametru grubości.
Odpowiedź:
Do wyceny przyjąć oczyszczenie nawierzchni bez ujmowania podbudowy pomocniczej.
Pytanie 2
W jaki sposób i kto zagospodarowuje pozysk drewna z wycinki i czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę przedmiotowych drzew.
Odpowiedź:
Drzewo pozyskane z wycinki zdeponować na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Al. Wolności 4 w Koronowie, w miejscu wskazanym przez Zakład. Gmina posiada decyzję na wycinkę drzew.
Dotyczy Przebudowy ul. Bulwarowej i Strumykowej:
Pytanie 3
Czy cały materiał z rozbiórki oraz masy ziemne z korytowania Wykonawca transportuje            i utylizuje na własne składowisko, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania, a jeśli tak      to w jakiej odległości od placu budowy.
Odpowiedź:
Urobek z korytowania oraz materiał z rozbiórki wykonawca transportuje i utylizuje we własnym zakresie.
Pytanie 4
Jakie kruszywo Zamawiający przewidział do wykonania podbudowy, czy może być to np. kamień wapienny odpowiednio 0/31,5 oraz 0/63.
Odpowiedź:
Zastosowane kruszywo do podbudowy musi spełniać warunki i kryteria zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Pytanie 5
Czy i w jakiej ilości należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z kostki w innym kolorze niż szary.
Odpowiedź:
Nawierzchnie wykonać tylko w kolorze szarym.
Pytanie 6
Dokumentacja techniczna uwzględnia wykonanie części podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm+2,5 MPa a załączony przedmiar nie obejmuje tego zakresu
Odpowiedź:
W przypadku ul. Bulwarowej nie występuje potrzeba wykonania podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa, stąd brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

                                                                  Z-CA BURMISTRZA KORONOWA


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (7 lipca 2014, 15:00:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (7 sierpnia 2014, 13:59:13)
Zmieniono: dodano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160