zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

Numer ogłoszenia: 221438 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
na działkach:
- nr: 241, 269/2, 5, 179/7, 37 w miejscowości Buszkowo;
- nr: 84, 37/2, 37/1, 24, 44/1 w miejscowości Bytkowice;
- nr: 51, 52, 32, 75/2, 30/1 w miejscowości Glinki;
- nr: 46, 18, 100, 71/2 w miejscowości Gogolin;
- nr: 45/8, 54, 15/3, 32, 45/3, 101/1, 62/1 w miejscowości Gogolinek;
- nr: 26/1 w miejscowości Huta ;
- nr: 184/2, 91/3, 267, 395/12 w miejscowości Lucim;
- nr: 191/1 w miejscowości Łąsko Wielkie;
- nr: 25, 58, 59, 94/21, 33 w miejscowości Morzewiec;
- nr: 4/3 w miejscowości Nowy Jasiniec;
- nr: 72, 78, 79 w miejscowości Osiek ;
- nr: 150, 52/2, 52/1, 79/5 w miejscowości Salno;
- nr: 138 w miejscowości Sitowiec;
- nr: 84, 57 w miejscowości Skarbiewo;
- nr: 5, 247/4, 247/3, 246/1 w miejscowości Stary Jasiniec;
- nr: 46/2, 31/17, 154/2, 201/5, 67/2 w miejscowości Wierzchucin Królewski;
- nr: 67/2, 67/1, 155 w miejscowości Więzowno;
- nr: 38/4, 38/5, 240/3, 240/4, 137 w miejscowości Wilcze;
- nr: 106/3 w miejscowości Wiskitno;
- nr: 82/2 w miejscowości Witoldowo;
- nr: 32/3 w miejscowości Wtelno;.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oferta cenowa i formularz wyceny (załączniki 1 i 1a do siwz), zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
- odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, ograniczeniu zakresu robót, zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.
2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach :
- wystąpi konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
- wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
- wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik robót sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru.
3. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić:
- w związku ze zmianą przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót, zmianą zastosowanych materiałów lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości
niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych na rynku pn. Sekocenbud,
- stawka roboczogodziny R, koszty pośrednie Kp, zysk kalkulacyjny Z - minimalne
dla województwa kujawski-pomorskiego,
-nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) zostaną przyjęte
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, ofert handlowych itp.
- Gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym:
- zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
*konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. *konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
*konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
- zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana
z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4,
- zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich równoważności . Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 17.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
SIWZ + załączniki 1-8
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa - zmiany lokalizacyjne (1479kB) pdf
STWiOR (287kB) word
Przedmiary robót (841kB) pdf

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4575kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (2 lipca 2014, 14:33:42)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (29 lipca 2014, 15:56:32)
Zmieniono: dodano inf. o umieszcz zawiad. o wyborze oferty najkorzystn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1026