zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
stabilizację osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 127637 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- przygotowanie placu budowy,
- wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu GU14N,
- umocnienie brzegu rzeki Brdy wraz z wykonaniem drenu za ścianką szczelną,
- wykonanie drenów francuskich pomiędzy murami oporowymi 1-2,
- wykonanie muru oporowego nr 1 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,
- wykonanie muru oporowego nr 2 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,
- wykonanie drenów francuskich pomiędzy murami oporowymi 2-3,
- wykonanie muru oporowego nr 3,
- wykonanie strefy infiltracji,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonej o korzystnych parametrach filtracyjnych,
- instalacja rur inklonometrycznych,
- pomiar zerowy zainstalowanych pionów inklonometrycznych po zakończeniu prac budowlanych,
- wykonanie tymczasowej drogi technologicznej, dojazdowej do osuwiska.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.40-2, 45.22.20.00-9, 45.10.00.00-8.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 27.06.2014 r. do godz. 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę budowlaną obejmującą usuwanie osuwisk ziemi - stabilizację osuwisk.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum:
a) kierownikiem budowy
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych;
b) kierownikiem robót hydrotechnicznych
Wymagane kwalifikacje:
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-  inne dokumenty:
opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w w Rozdziale XV pkt 9 siwz). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej przedmiar robót, wg metody kalkulacji uproszczonej, z podaniem nośników i tabelę elementów scalonych.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 155 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach :
a. wystąpi konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
b. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
c. wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.
d. W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych;
w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
e. W toku wykonywania robót ziemnych wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, przy tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych przeprowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane, w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone aneksem do umowy,
f. W wykonywania przedmiotu umowy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych -bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.-; itp.; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, gdy:
a. wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa kujawsko-pomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji SEKOCENBUD, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem roboczogodziny r-g, kosztów pośrednich Kp, kosztów zakupu Kz, zysku Z nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa kujawsko-pomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprze dopisanie nowej pozycji w kosztorysie.
b. zajdzie konieczność w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w kosztorysie ofertowym; wartość tych robót zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy rozliczeniu końcowym umowy; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy; Wykonawca nie może odmówić wykonania robót wymienionych w pkt a. i b. - ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w budownictwie - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem
do umowy. 6. Zmiana personelu Wykonawcy może odbyć się na jego pisemny wniosek,
za zgodą Zamawiającego. Osoby proponowane na dane stanowisko muszą spełniać warunki przewidziane w SIWZ dla tych stanowisk. 7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 4) opis wpływu zmiany
na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy. 6. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego
lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
 
                                                                               BURMISTRZ KORONOWA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6143kB) pdf
Załączniki nr 1-8 do SIWZ (4603kB) pdf
Projekt robót geologicznych
Decyzja - roboty geologiczne (681kB) pdf
Dokumentacja geologiczno-inżynierska (7469kB) pdf
Decyzja - dokumentacja geologiczno-inżynierska (173kB) pdf
Opinia geotechniczna (2421kB) pdf
Dokumentacja geotechniczna (5192kB) pdf
Projekt geotechniczny (7549kB) pdf
Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy - droga technologiczna (2028kB) pdf
Specyfikacje techniczne Materiałów (572kB) pdf
Specyfikacje Techniczne Wykonania Robót (1012kB) pdf
STWiOR - droga technologiczna
Przedmiar robót - Część I (1014kB) pdf
Przedmiar robót - Część II (551kB) pdf


IPR.ZP.271.9.1.2014                                                        Koronowo, dnia 24.06.2014 r.
 
           WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne, udzielam poniższych odpowiedzi na zapytania:
 
Pytanie 1
Jedną z głównych przyczyn powstania osuwisk jest nadmierne obciążenie stoku np. przez jego zabudowę. Analizując projekt, dowiaduję się, że „osuwisko jest cały czas w fazie ruchu i nie można wykluczyć możliwości dalszego ruchu osuwiskowego”, a z drugiej strony obciąża się  je dodatkowo ponad 40.000 ton piasku, tłucznia, klińca i innych materiałów. W trakcie ubiegłorocznych prac przy stabilizacji osuwiska , już obciążenie skarpy ciężarem 500 ton powodowało, że skarpa „spływała” w dół, tworząc w gruncie kilkunastostopniowej szerokości szczeliny. Projekt przewiduje prawie stukrotnie większe obciążenie bez dodatkowych zabezpieczeń typu ścianki szczelne lub mury oporowe.
Czy takie obciążenie  osuwiska nie spowoduje jego osuwu, tym bardziej, że na skarpie nie ma żadnego podparcia (nie licząc głęboko wbitej ścianki szczelnej przy brzegu rzeki).
Odpowiedź:
Projekt zakłada w celu stabilizacji:
- wykonanie podpory ze ścianki szczelnej i gabionów u podnóża koluwium;
- zabezpieczenie brzegu rzeki materacem betonowym przed rozmywaniem gruntu;
- zdrenowanie terenu – gruntu przed koluwium – drenami naskarpowymi;
- odbudowa osuwiska niespoistym materiałem oraz częściowo w technologii gruntu
  zbrojonego geosyntetykami;
- wykonanie murów oporowych i odciążenie gruntu ze ścianami poprzez ułożenie geosyntetyków;
Elementami zabezpieczającymi jest ścianka szczelna i konstrukcje oporowe z geosyntetyków    a nie tylko i wyłącznie ścianka szczelna. Przeprowadzono obliczenia stateczności globalnej       dla osuwiska i lokalnej dla poszczególnych murów oporowych. Obliczenia zostały dołączone do projektu.
Osuwisko odbudowywane jest przede wszystkim materiałem istniejącym. Materiału dowożonego piasku średniego jest 4300 m3 a nie 40.000 ton.
 
Pytanie 2
Poniżej ścianki szczelnej projektowane jest ubezpieczenie z narzutu kamiennego, materaca typu Incormat Flex wypełnionego betonem B-30 i gabionu o wysokości 1 m posadowionego  na betonie. Całość jest ułożona na namułach, częściowo pod wodą i bez żadnego zabezpieczenia palisadą lub ścianką szczelną. Czy brak takiego zabezpieczenia nie spowoduje przemieszczenia się ułożonych elementów?
Odpowiedź:
Nie.
 
Pytanie 3
W rejonie oznaczonym na planie syt.-wys. Przekrojem II-II w czasie ubiegłorocznych prac występowały największe osuwy skarpy. W tym miejscu skarpa została w zabezpieczona tylko gabionami siatkowo-kamiennymi i dociążona dużą ilością gruntów nasypowych. Czy istnieje obawa, że dociążenie koluwium w tym miejscu nie będzie się zachowywało jak w 2013 roku? Obciążenie  wówczas było wielokrotnie mniejsze.
Odpowiedź:
Nie zwiększamy obciążenia w profilu II-II, szczegóły przedstawiono na rysunku nr 4 – patrz linia istniejąca terenu i projektowana.
 
Pytanie 4
W projekcie nie ma rzędnych początku i końca drenażu bocznego oraz brak profilu podłużnego głównych ciągów drenażu francuskiego.
Odpowiedź:
Dreny boczne należy wykonać w rozstawie co 6 m w zależności od warunków na budowie. Prace należy wykonywać pod stałym nadzorem geotechnicznym, który na bieżąco będzie weryfikował ułożenie drenów bocznych. Dreny główne nie wymagają wykonania profilu podłużnego. Zostały podane rzędne początku i końca oraz pośrednie dla drenów głównych.

Pytanie 5
Na skarpie występuje prawdopodobnie kolizja ciągów drenażu francuskiego z murkiem oporowym i ze zbrojeniem z geosyntetyku zbrojonego typu Foetrac R 300/50/ W projekcie brak rozwiązań szczegółowych tych kolizji.
Odpowiedź:
Nie ma kolizji drenów z murami oporowymi i ze zbrojeniem geosyntetycznym.
 
Pytanie 6
Delikatne murki oporowe z bloczków typu „allan bleck vertical” wraz ze zbrojeniem geosyntetycznym w całości znajdują się w gruncie nasypowym, w przesuwającym się koluwium. Kilkumetrowej długości zbrojenie nie zakotwione w rodzimym gruncie może nie zapewnić stabilności, tym bardziej, że murki są projektowane na wysokość nawet do 6 m. Załączone do projektu graficzne wykresy świadczące o gwarancji stabilności budowli i całej skarpy nie są na tyle czytelne i przejrzyste, aby uznać je za 100% pewne.
Odpowiedź:
Załączone do projektu wydruki są to wydruki z programu od obliczeń stateczności GGU-Stability i są wystarczająco czytelne. Mury oporowe są zaprojektowane w technologii murów pasywnych – tzn. z nie aktywnym licem, lico muru stanowi jedynie element ozdobny.
 
Pytanie 7
Czy obciążanie gruntu wokół filara podtrzymującego most gabionami siatkowo – kamiennymi i posadowionymi poniżej  rzędnej posadowienia kontrukcji mostu i w odległości ok. 1 m od niej nie jest zbytnią ingerencją w posadowienie filara?
Projektowane rozwiązania bardzo istotnie spowodują zmiany naprężeń w gruncie, co może przynieść nieoczekiwane efekty.
Odpowiedź:
Zabezpieczenie filara mostowego konstrukcją z gabionów ma na celu przede wszystkim zmniejszenie parcia jakie w chwili obecnej występuje na fundament filara. Ewentualne zmiany do projektu przy obsypce filara, gdyby zaszła taka konieczność, to decyzja zostanie podjęta przy realizacji prac przez  nadzór autorski i uprawnionego geotechnika. Wykop w pobliżu filara mostowego, a zarazem poziom układania zabezpieczenia z gabionów nie może być głębszy    niż poziom posadowienia fundamentu filara.
 
                                                                        Z-CA BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (12 czerwca 2014, 17:20:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (8 lipca 2014, 12:19:05)
Zmieniono: inf. o zamieszczeniu zawiadomienia o rozstrzygnięciu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361