zamówienie na:

dostawę ambulansu sanitarnego "R" z wyposażeniem

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: Informujemy, iż w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę : "Wawrosz" spółka jawna z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko Biała. Przedmiotową decyzję Zamawiającvy uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także przedstawia korzystną cenę. 
ZAMAWIAJACY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
ul. Dworcowa 55
86-010 Koronowo
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
poniżej 60.000 euro
NA DOSTAWE AMBULANSU SANITARNEGO „R” WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 34.11.41.21; 33.19.21.60; 33.19.00.00;
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), zawierajacą szczegółowy opis zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego Koronowo, ul. Dworcowa 55, w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych ani ofert wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2006 r.
4. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym oraz ocena ich spełniania przez wykonawców:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) sa uprawnieni do wykonywania czynności i działalnosci, w której mieści się przedmiot zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w art. 22 ust.1 uPzp,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp,
c) spełniają wymagania zamawiajacego wynikające z siwz Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu wg formuły „spełnia –nie spełnia”, na podstawie analizy załaczonych dokumentów potwierdzających spełnianie w.wym. dokumentów.
5. Wadium : Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena –100%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami : dr n. med. Andrzej Nowak, p. Janina Jurga
8. Oferty należy składac w siedzibie Zamawiajacego Koronowo, ul. Dworcowa 55 w sekretariacie
Termin składania ofert: upływa w dniu 8 grudnia 2006r. o godz. 12:00.
9. Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 8 grudnia 2006 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego
SPZOZ w Koronowie przy ul. Dworcowej 55, sala narad /I pietro/.
10. Termin związania oferta: 30 dni.
W załączeniu :
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (194kB) pdf
Załącznik nr 4 (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (1 grudnia 2006, 10:36:16)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (28 grudnia 2006, 09:30:00)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2149