zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Biuro Usług Informatycznych BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 26/4. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 17.862,02 zł brutto.  
O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie : przetargu nieograniczonego
powyżej 6.000 euro.

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo
ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Dostawę sprzętu komputerowego”
Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówien (CPV) : 30231100-8;
30231250-4
Szczegółowy opis techniczny wymagan zamieszczono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Kryterium oceny ofert - 100 %
Wadium :nie dotyczy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać
w siedzibie Zamawiajacego w Koronowie, Plac Zwyciestwa 1, pokój nr 10 (parter) w godz. od 7,30 – 15,30; oraz poczta .
Specyfikacja jest również udostepniona w biuletynie informacji publicznej Zamawiajacego
www.bip.koronowo.pl .
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
w zakresie proceduralnym : Elżbieta Malinowska, tel. (0.52) 38 22 231 w. 332
w zakresie merytorycznym : Michał Szałkowski, tel. 509994135
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego – Koronowo Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo do dnia 8.12.2006 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert
nastapi w dniu 08.12.2006 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwyciestwa 1, sala narad (1 pietro)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.
W postępowaniu moga wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki : art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych oraz wymagania zawarte w siwz.
Zamawiajacy oceni spełnienie w/w warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

W załączeniu :

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (193kB) pdf

Załącznik nr 1 (84kB) pdf

 

 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (30 listopada 2006, 11:57:02)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (11 grudnia 2006, 15:14:41)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1808