zamówienie na:

usługi opiekuńcze dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Punkt Opieki Społecznej nad Chorym w Domu Ewa Malak 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:
usługi opiekuńcze dla osób
z terenu Miasta i Gminy Koronowo
Kod CPV: 85311100-3
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14 lub z Biuletynu Informacji Publicznej z działu Przetargi
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 7 grudnia 2006 r. godz. 10:00
6. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 7 grudnia 2006 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która zdobedzie największą ilość punktów.
8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną zwrócone bez otwierania.
9. W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniającywymogi określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu na usługi opiekuńcze jest posiadanie przez oferenta kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki oraz posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w opiekowaniu się osobami, które z powodu wieku, choroby lub inwalidztwa wymagaja pomocy innych osób.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (139kB) pdf
Oświadczenie - art. 22 ust. 1 (57kB) pdf
Oświadczenie - art. 24 ust. 1 i 2 (64kB) pdf
Formularz cenowy (57kB) pdf
Wzór umowy na świadczenie usług opiekuńczych (81kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (23 listopada 2006, 11:39:54)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (15 grudnia 2006, 14:51:28)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292