zamówienie na:

Wymiana okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: REMAR Sławomir Markier, ul. Świętokrzyska 67, 88-100 Inowrocław. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 47.829,12 zł brutto. 
 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7a) lub pobrać w formie elektronicznej w dalszej części ogłoszenia.
 4. Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo.
 5. Wspólny słownik zamówień(CPV): 45.42.11.24-9.
 6. Możliwość składania oferty częściowej: nie.
 7. Możliwość składania oferty wariantowej: nie.
 8. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
 9. Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych SIWZ.
 10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
 11. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 12. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7a.
 13. Termin składania ofert: 17.11.2006 r, godzina 10.00.
 14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 15. Osoba do kontaktów z wykonawcami: Piotr Kamiński, tel./fax. (52) 382 28 10.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 3.:

jest:
Przedmiot zamówienia posiada następującą charakterystykę:
 • profil zamknięty, trzykomorowy;

 • szyba jednokomorowa K=1,1 W/m2 K;
 • okna w kolorze białym;
 • parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i powlekane tworzywem sztucznym w kolorze białym ;
 • parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym;
 • zakończenia parapetów dwustronne.
winno być:
Przedmiot zamówienia posiada następującą charakterystykę:
 • okna z PCV;

 • profil zamknięty, trzykomorowy;
 • szyba jednokomorowa K=1,1 W/m2 K;
 • okna w kolorze białym;
 • parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i powlekane tworzywem sztucznym w kolorze białym ;
 • parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym;
 • zakończenia parapetów dwustronne.
Powyższe informacje należy uwzględnić w ofercie.


Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przetargu nieograniczonego na wymianę okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo przesyłam następujące wyjaśnienia:

 1. w odniesieniu do okien o numerach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43 Zamawiający postanawia dopuścić zastosowanie symetrycznego podziału okien (podział okna na 2, równej szerokości skrzydła) przy jednoczesnym zachowaniu pokazanego w załączniku nr 3, sposobu otwierania okien tzn. jedno ze skrzydeł każdego z ww. okien winno być rozwierane (R), drugie natomiast uchylno-rozwierane (UR). Wybór pomiędzy podziałem symetrycznym, a asymetrycznym ww. okien leży więc po stronie Wykonawcy oraz odnosić się musi jednakowo do wszystkich ww. okien.
 2. w odniesienie do okien 44, 45, 46, 47, 48 Zamawiający postanawia zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez zmianę schematu okien pokazanych w załączniki nr 3. Okna o numerach 44, 45, 46, 47, 48 winny zostać wykonane zgodnie z następującym schematem:

Zdjęcie

Powyższą treść należy uwzględnić w ofercie.


metryczka


Opublikował: Piotr Kaminski (9 listopada 2006, 14:34:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Kaminski (20 listopada 2006, 15:18:32)
Zmieniono: umieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2405