zamówienie na:

Zakup używanej koparko-ładowarki

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/21/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakup używanej koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 267847 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanej koparko-ładowarki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej (rok produkcji nie starsza niż 2006):koparko–ładowarki – sztuk 1
1.1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki : koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg długość transportowa maszyny do 6,0 m; silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto do 74,6 kW (100kM), szesnastozaworowy, napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze 28; przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab; średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca [od ściany do ściany] do 11,0 m; skrzynia biegów maszyny półautomatyczna typu powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, co najmniej trzy w tył; dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub pompą zębatą; stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym pneumatycznym fotelem operatora, poziom hałasu w kabinie do 74dB. 1.2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania; sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą dwóch dźwigni; na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; pojemność łyżki ładowarki 1,3 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m; maksymalna wysokość załadunku 3,0 m i powyżej; udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 3 400 kg i powyżej; siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu 61 kN i powyżej; 1.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m3 ± 0,06 m3; ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); sterowanie łyżką koparkową za pomocą dwóch dźwigni; maksymalna głębokość kopania 5,80 i powyżej; maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,7 m i powyżej; siła skrawania na łyżce koparkowej 57 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym 36 kN i powyżej; udźwig przy złożonym ramieniu 1500 kg i powyżej. 1.4.WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w Części II. - Opis przedmiotu zamówienia.; gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 1 miesiąc z limitem minimum 100 motogodzin; oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, na terenie siedziby Zamawiającego oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych; 1.5. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 1.6. Zamawiający przed odbiorem przedmiotu umowy sporządzeniem protokółu dokona sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia ze SIWZ oraz stanu technicznego. W przypadku braku zgodności stanu maszyny z deklarowanym Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (149kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup koparko - ładowarki, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 12.12.2013 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania.
Poniżej przedstawiamy treść pytania  wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuszcza do uczestnictwa w przetargu koparko – ładowarkę:
 - o masie 9100kg
- poziomie hałasu 77db
- silniku o mocy 110km
- sterowaniu osprzętem ładowarkowym za pomocą jednego joysticka
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie dopuszcza koparko – ładowarki o takich parametrach.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup używanej koparko-ładowarki” dokonano wyboru najkorzystniej oferty n/w Wykonawcy:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
Ul. Wapienna 6
87-100 Toruń

Liczba uzyskanych punktów– 100
Wartość brutto oferty 169 125,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
INTERHANDLER Sp. z o.o. Ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena  – 100  łączna liczba uzyskanych punktów – 100

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (10 grudnia 2013, 13:05:46)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (20 grudnia 2013, 09:29:09)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 933