zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.22.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie,
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 266479 - 2013;
data zamieszczenia: 09.12.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koronowie
1) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
2) ubezpieczenie komunikacyjne AC
3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI  - nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień
do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny|
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że:
a) posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2012 roku.
b) posiada kapitały własne w wysokości nie niższej niż 40.000.000 PLN na dzień 31.12.2012r.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
2.W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres wg załącznika nr 5
3. Wypełniony załącznik nr 1 - oferta
4. Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na:
1. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego pojazdów - zakupu, likwidacji
lub sprzedaży pojazdów
2. zmiana sumy ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i zgodą wykonawcy,
3. możliwość dodatkowego zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia autocasco nie ujętych
w SIWZ na wniosek zamawiającego i za zgoda wykonawcy,
4. zmianie ilości osób podlegających ubezpieczeniu w zakresie NNW
5. zmianie wysokości składki lub raty składki w przypadku wyżej wymienionych zmian,
przy czym w przypadku zmniejszenia się ilości pojazdów w stosunku do określonych pojazdów
w załączniku nr 9 w czasie obowiązywania umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia większej ilości pojazdów w stosunku do określonych pojazdów w załączniku nr 9 w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż 25.000 zł.
6.wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
 i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
7.korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
8.rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy
w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego,
nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji
9.zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
10. niezależnie od powyższych zmian umowy, zmiana może być zawsze dokonana, jeżeli
jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie cenowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat - I piętro/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
                                                                           BURMISTRZ KORONOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (9 grudnia 2013, 14:38:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (23 grudnia 2013, 11:18:03)
Zmieniono: dodano inf. o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 767