zamówienie na:

Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/20/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
Numer ogłoszenia: 266613 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz filtry muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości asortymentu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości asortymentu w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 24.95.11.00-6, 09.21.16.50-2, 24.95.13.00-8, 42.91.33.00-2, 42.51.43.10-8, 42.91.34.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (205kB) pdf
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MODYFIKACJA NR 1 (206kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 10.12.2013 r. i 11.12.2013 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
W jakich opakowaniach mają być dostarczane produkty określone w SWIZ załącznik nr 1 na pozycjach: 1-6, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26-31?
Odpowiedź nr 1:
Poz. 1, 2, 3, 5, 16, 20, 30, 31 – 5 l,
poz. 4, 6, 11, 18, 19, 21 – 30 l,
poz. 23 – 208 l,
poz. 10, 15 – 4 l,
poz. 13 – 20 l
poz. od 26 do 29 – 8 kg.
Pytanie nr 2:
Czy w pozycji 33 chodzi o 300 szt. produktu w opak. 0,5L?
Odpowiedź 2:
Tak. Zamawiający zmienia zapis, jednocześnie dokonał modyfikacji formularza cenowego.
Pytanie nr 3:
Czy w pozycji 34 chodzi o 240 szt. produktu w opak. 0,75L?
Odpowiedź nr 3:
Tak. Zamawiający zmienia zapis, jednocześnie dokonał modyfikacji formularza cenowego.
Pytanie nr 4:
Czy w pozycji 35 chodzi o 120 szt. produktu w opak. 0,4L?
Odpowiedź nr 4:
Tak. Zamawiający zmienia zapis, jednocześnie dokonał modyfikacji formularza cenowego.
Pytanie nr 5:
Czy w pozycji 12 chodzi o produkt Super Truck SHPD 15W/40 API CH4, ACEA E7/E5?
Odpowiedź nr 5:
Tak. Zamawiający zmienia zapis, jednocześnie dokonał modyfikacji formularza cenowego.
Pytanie nr 6:
Czy w pozycji 18 chodzi o produkt olej przekładniowy półsyntetyczny GL-5 75W/90?
Odpowiedź nr 6:
Tak. Zamawiający zmienia zapis, jednocześnie dokonał modyfikacji formularza cenowego.
Pytanie nr 7:
Pozycje 38-40 są numerami filtrów czy nie powinny się one znaleźć w SWIZ załącznik do zadania nr 2?
Odpowiedź nr 7:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego. Zamawiający zamieścił filtry w zadaniu 2
Pytanie nr 8:
Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza oferty na filtry równoważne ( stanowiące zamienniki) do niżej wymienionych referencji:
Poz. 82 – EF 28672
Poz. 96 – KLF 6231
Poz. 98 – MX20201000
Poz. 99 – MX2671
Poz. 107 – EF 07214
Referencje są marką własną firmy, która nie jest ich producentem. Jeżeli dopuszczają Państwo zamienniki proszę o podanie numerów oryginalnych.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników filtrów:
Poz. 96 – CU 2245 MANN
Poz. 98 – Filtron AM 406/2
Poz. 99 – Filtron PP 837
Poz. 82, 107 Zamawiający nie posiada numerów oryginalnych, natomiast filtry te dotyczą równiarki drogowej XCMG – GR 215.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 12.12.2013 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 9:
Czy zamawiający dopuszcza oferty na filtry równoważne ( stanowiące zamiennik) do niżej wymienionych referencji.
Poz. 21 – MS6213
Poz. 94 – SF8502
Poz. 95 – SO8510T
Poz. 78 – AF4611
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników filtrów:
Poz. 21 –  IVECO przeciwpyłowy CV4466
Poz. 94 –IVECO:500315480
Poz. 95 – MANN:W11707, IVECO:2992544
Poz. 78 – AK 790 Filtron
Proszę o zweryfikowanie zapisu filtrów:
Poz. 37 – jest PP- 12.4 czy nie powinno być PD- 12.4
Poz. 77- AP409/2
Poz. 85 – jest WA10-65X czy nie powinno być WH10-65X
Poz. 145- PE677/1
Weryfikacja :
Poz. 37 – PD- 12.4/KC 187
Poz. 77- AP409/2 Iveco ODMA
Poz. 85 –WH10-65X wkład hydrauliczny
Poz. 145- OE677/1 (Mercedes Sprinter)
Pytanie nr 10:
Poz. 81 i Poz. 100 – AF25276 – dystrybutor firmy Fleetguard informuje, że ta pozycja nie wstępuje pojedynczo – sprzedawana jest w zestawie. Czy dopuszczają Państwo zamiennik, czy przedstawić ofertę na zestaw (filtr powietrza główny i bezpiecznik)
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania zestawów, natomiast dopuszcza stosowanie zamienników
Pytanie nr 11:
Czy zamawiający dopuści do realizacji Zadania nr 1 zamienne opakowań:
- za opakowanie 5l zamienne opakowanie 20l
- za opakowanie 30l zamienne opakowanie 20l
- za opakowanie smarów 8kg zamienne opakowania od 4 do 15kg
Uzasadnienie:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne jednocześnie wskazując wielkości opakowań odpowiadające produktom wskazanym do SIWZ. Nieliczne formy stosują opakowania 30l oraz 5kg, a w przypadku opakowań 5l w ostatnim okresie producenci bardziej preferują opakowania o pojemności 4l. Prosimy o dopuszczenie opakowań stosowanych przez innych producentów niż wskazani w SIWZ.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający dopuszcza stosowanie opakowań zamiennych.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów” dokonano wyboru najkorzystniej oferty n/w Wykonawców:

PETROL-COM Ul. Dębowa 7, 66-060 Nowa Wieś Wielka
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100
Liczba uzyskanych punktów zadanie 2 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 172 953,74 zł
Wartość brutto oferty zadanie 2 – 192 730,53 zł


Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

PLATINUM OIL Ul. Budowlanych 3-5 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
liczba punktów w kryterium cena  zadanie 1 – 91,56łączna liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 91,56
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:

UPROMEX Sp. z o.o. Ul. Jesionowa 3, 86-065 Łochowo
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:

P. H. U. ROSCA-PRO Ul. Teligi 2B, 44-304 Wodzisław Śląski
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
MIX FILTERS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Młp.
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:

PETROL-COM Ul. Dębowa 7, 66-060 Nowa Wieś Wielka
liczba punktów w kryterium cena  zadanie 1 – 100  łączna liczba uzyskanych punktów zadanie 1– 100
liczba punktów w kryterium cena  zadanie 2 – 100  łączna liczba uzyskanych punktów zadanie 2– 100
Oferta nr 6
Nazwa oferenta:

Przedsiębiorstwo MODEX-OIL ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn
liczba punktów w kryterium cena  zadanie 1 – 75,74łączna liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 75,74
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania  UPROMEX Sp. z o.o. Ul. Jesionowa 3, 86-065 Łochowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 2 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 18.12.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
 Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania  P. H. U. ROSCA-PRO Ul. Teligi 2B, 44-304 Wodzisław Śląski i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 3 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 18.12.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
 Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuca  Ofertę nr 4 MIX FILTERS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Młp.
Uzasadnienie: Oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –  w formularzu ofertowym brakuje trzech pozycji.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 grudnia 2013, 14:26:35)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (13 stycznia 2014, 14:31:27)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 929