zamówienie na:

1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.3.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
Numer ogłoszenia: 498618 - 2013;
data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie:
a) Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania czystości w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę,
b) Przygotowanie świadczeniobiorcy posiłków,
c) Palenie w piecu w zależności od potrzeb i pory roku,
d) Wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,
e) Dokonywanie zakupów i wnoszenie opłat za podopiecznych związanych z utrzymaniem mieszkania,
f) Załatwianie spraw urzędowych i zgłaszanie wizyt lekarskich,
g) Pranie odzieży i pościeli,
h) Zapewnienie, w miarę możliwości kontaktów z rodziną i otoczeniem,
i) inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego w miejscu zamieszkania. 2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie zaleconym przez lekarza, który to zakres nie jest wykonywany przez placówki służby zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje w szczególności:
a) rehabilitacja,
b) zabiegi pielęgniarskie,
c) inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb zdrowotnych podopiecznego,

2. Szacunkowa ilość usług:
1) świadczenie usług opiekuńczych z terenu Miasta i Gminy Koronowo - 16.536 godzin
2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Koronowo - 720 godzin

3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości usług. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.

4. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o której mowa w ust 4 ( nastąpi zwiększenie lub zwiększenie o 30%), Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

5. Miejsce wykonywania zamówienia: wskazane przez Zamawiającego środowiska: (miejsca zamieszkania) z terenu Miasta i Gminy Koronowo, osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem.

6.Wykonawca zobowiązuje się do :
1) oceny środowiska osoby niepełnosprawnej lub chorej,
2) dostosowania usług opiekuńczych do rodzaju schorzenia, wieku, niepełnosprawności oraz środowiska w którym osoba ta przebywa,
3) dostosowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do zakresu czynności zaleconych przez lekarza,
4) świadczenia usług opiekuńczych wyłącznie w zakresie wyszczególnionym w decyzji administracyjnej, wydanej przez Zamawiającego

7. W zależności od potrzeb usługi świadczone są od poniedziałku do niedzieli oraz w święta przypadające w te dni w godz. od 6.00 do 22.00 8. Podejmowanie czynności związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych bez względu na stopień dysfunkcji środowiska w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia o potrzebie ich zapewnienia, a w przypadkach nagłych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Zlecenie realizacji usług opiekuńczych na rzecz konkretnej osoby Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje konieczność natychmiastowego zrealizowania usługi, dopuszcza się możliwość świadczenia usług na podstawie ustnego zgłoszenia przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.11.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu weryfikacji warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub czynności Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu tego warunku - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usługę (potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie), której przedmiotem było/jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z podaniem ich zakresu, wartości, przedmiotu, podmiotów na rzecz których usługi opiekuńcze były świadczone oraz załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługi te były lub są świadczone należycie, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, wykonawcy potwierdzające posiadanie specjalistycznego przygotowania zawodowego w stosunku do osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub możliwość zapewnienia potencjału kadrowego z takim przygotowaniem Załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Treść ogłoszenia (2264kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (455kB) pdf

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług:

 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo

 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta nr 2 złożona przez Panią Ewę Malak z PUNKTU OPIEKI SPOŁECZNEJ NAD CHORYM W DOMU, ul. Pomianowskiego 1,
86-010 Koronowo.

Uzasadnienie: Oferta Nr 2 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. spośród przedstawionych ofert uzyskała 100 punktów w kryterium cena oferty - 100 %.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty ( 1 oferta podlegająca ocenie i 1 oferta odrzucona)

Liczba punktów dla ofert podlegających ocenie w kryterium cena 100%

Oferta Nr 2 : PUNKT OPIEKI SPOŁECZNEJ NAD CHORYM W DOMU, Ewa Malak, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo – 100 punktów

Oferta odrzucona:

Oferta nr 1. TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów

Zamawiający informuje, że powyższa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy.Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (668kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (3 grudnia 2013, 18:25:30)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (31 grudnia 2013, 11:52:49)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295