Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.2.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: podano poniżej Koronowo: 1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.
Numer ogłoszenia: 254343 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa a) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach: - Buszkowo, - Wierzchucin Królewski, - Sitowiec, - Witoldowo, - Wtelno, - Mąkowarsko, - Koronowo w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. b) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Osoby uprawnione będą odbierać posiłki bezpośrednio od wykonawcy w wyżej wymienionych miejscowościach przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu o określonej godzinie. 2. Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki 163 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej od 2.01.2014 do 31.12.2014 r. przyjmuje się 183 dni; łącznie 29.829 posiłków. b) dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo 60 dziennie w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni od 2.01.2014 do 31.12.2014 r. przyjmuje się 251 dni; łącznie 15.060 posiłków. 3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. 4. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z: a) 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), b) 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso - 100 g - ziemniaki - 200 g - surówka lub gotowane warzywa - 100 g - sos - 50 g c) 1 x w tygodniu (piątek) pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (400 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 100g, surówka lub gotowane warzywa 100 g.) Posiłki muszą być gorące (o temperaturze nie niższej niż: zupy 75 st. C, drugie danie 63 st. C gotowe do spożycia po ich dostarczeniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.11.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 usługę (potwierdzonej dowodami, że została wykonana należycie), której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków w okres nie krótszym niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowana / realizowana usługa obejmowała /obejmuje przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków w okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, że będzie posiadać na dzień podpisania umowy własny lub najmowany, lub dzierżawiony lokal w miejscowości Koronowo. - załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (3704kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (245kB) pdf

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo

2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.,

działając na zasadzie art. 38 ust.2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że dnia 02.12.2013 roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Temperatury podane w specyfikacji nie są realne do utrzymania na przestrzeni ok.120 kilometrów licząc wyjazd z posiłkami od Koronowa. Posiłki przewożone w opakowaniach jednorazowych i termosach styropianowych nie utrzymają sugerowanej temperatury.

Temperatura zup i drugiego dania nie utrzyma podanej temperatury. Nawet wtedy kiedy przewożone będą w termosach i nalewane lub nakładane na miejscu w opakowania jednorazowe, gdyż przy otwieraniu termosów ciepło ucieka.

Czy jest możliwość nakładania posiłków na miejscu w szkole lub wyznaczonym miejscu?

Odpowiedź

Zdaniem Zamawiającego jest możliwe utrzymanie podanej w SIWZ temperatury. Dla Zamawiającego istotne jest by odbiorca ostateczny otrzymał gorący posiłek w naczyniach określonych w SIWZ.

Pytanie 2

Jakie zamawiający widzi techniczne rozwiązania utrzymania sugerowanej temperatury w ciągu

3 godzin aby uniknąć kar?

Zamawiający ustalił przedział godziny dostarczania posiłków od 10.00 do 13.00, jednakże to od Wykonawcy zależy w jakim czasie je dostarczy. Ponadto przy zastosowaniach dzisiejszej technologii jest możliwe dostarczanie posiłków w taki sposób, aby utrzymać podaną temperaturę.

Pytanie 3

Po zostawieniu posiłków nawet na pół godziny utracą temperaturę. Czy temperatura i gramatura będzie sprawdzana codziennie, w jaki sposób i przez kogo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zamierza sprawdzać temperatury i gramatury posiłków każdego dnia. Zamawiający nie ma na celu szukania sposobu ukarania Wykonawcy. Jeśli Zamawiający otrzyma informację, że posiłki nie spełniają ww. wymogów, to wtedy dokona kontroli. Może również dokonać kontroli bez wcześniejszego zgłoszenia o nieprawidłowościach.

Pytanie 4

Czy żądania zamawiającego co do temperatury i czasu zostały realnie sprawdzone choćby codziennie przez 1 miesiąc?

Odpowiedź

Nie było takiej potrzeby ponieważ w ocenie Zamawiającego postawione warunki w SIWZ są realne do wykonania.

Pytanie 5

Obecny wykonawca przez okres 12 miesięcy dostarczania posiłków nie wywiązuje się z żądanych wymogów zamawiającego. Posiłki są zimne, gramatura mniejsza a jakość daje wiele do życzenia. Czy zamawiający zmobilizował wykonawcę do poprawienia błędów mimo wielu skarg na jakość i ilość posiłków? Mamy grudzień i jak dotąd ich nie widać.

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy aktualnego postępowania.

Pytanie 6

Czy osoby prywatne odbierające posiłki mogą mierzyć temperaturę i w jaki sposób te pomiary udokumentować i przekazać zamawiającemu uwagi o niespełnionych wymaganiach?

Odpowiedz

Informacje osób prywatnych o temperaturze posiłków nie są podstawą do ustalenia stanu faktycznego i tym samym nie stanowią podstawy do nakładania Wykonawcy kar umownych.

Pytanie 7

Kary nałożone przez zamawiającego są rażąco krzywdzące i mijają się z rzeczywistością. Proszę je usunąć.

Odpowiedź

Kary są adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Dlaczego nie jest wymagane zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności nie jest dokumentem wymaganym.

Pytanie 9

Jaka jest obecna cena dostarczanych posiłków?

Odpowiedź

Aktualnie cena jednego dostarczanego posiłku wynosi 4,79 zł.

Pytanie 10

Wymogi podane przez zamawiającego są nierealne. Temperatura 75’C i 65’C wymagane są w restauracjach, gdzie posiłki podawane są na miejscu na podgrzewanych naczyniach.

Proszę o odpowiedź na w/w pytania i zmianę wymogów zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający w SIWZ określił temperaturę posiłków:

- Zupa 75st.C

- Drugie danie 63 st. C

Ww. warunki są realne do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany w SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (259kB) pdf

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo

2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni,

na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta Nr 3 złożona przez Pierogarnię Domową Kinga Grzeszczak ul. Pomianowskiego 23/8, 86-010 Koronowo

Uzasadnienie: Oferta Nr 3 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów
w kryterium cena oferty - 100 %.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty
( 2 podlegające ocenie i 1 oferta odrzucona)

Liczba punktów dla ofert podlegających ocenie w kryterium cena oferty 100%
Oferta Nr 1 : Restauracja „Staropolska” s.c. Halina Pyszczyńska Stefan Wołowicz ul. Leśna 3a Kowalewo, 89-200 Szubin – 87,28 punktów

Oferta Nr 3 : Pierogarnia Domowa Kinga Grzeszczak ul. Pomianowskiego 23/8, 86-010 Koronowo – 100 punktów

Oferta odrzucona:

Oferta Nr 2 : PHU „ANTARES” Jacek Borczyński, ul. Saganowskiego 11, 89-500 Tuchola Zamawiający informuje, że powyższa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5 w związku z art. art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (726kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1858kB) pdf


Opublikował: Paweł Święcichowski (27 listopada 2013, 13:28:20)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (23 grudnia 2013, 14:59:46)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1430

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij