zamówienie na:

wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy hali sportowo widowiskowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6.000 euro
termin składania ofert: 27 października 2006
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo 
 Zamawiający: Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
    ogłasza   przetarg   nieograniczony poniżej 60.000 euro
 
na  wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy  na  realizację budowy hali
sportowo-widowiskowej w koronowie
 
 
Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  66.13.00.00-0
 
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), zawierającą szczegółowy  opis zamówienia można pobrać ze strony internetowej  www.bip@um.koronowo.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, parter, pokój nr 10.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 
2.      Termin realizacji zamówienia: lata  2007-2010
 
3.      Warunki udziału w przetargu nieograniczonym oraz ocena ich spełniania przez wykonawców:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)      są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w art. 22 ust.1 uPzp,
b)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  uPzp,
c)      spełniają wymagania zamawiającego wynikające z siwz
    
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia.
4.      Wadium:  nie dotyczy
5.      Kryterium oceny ofert  - cena  100 %
 
6.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Skarbnik Gminy – Aleksandra Szyszka, pokój nr 16, tel. 052 38-22-231 w . 337
8. Termin i miejsce składania ofert:   do dnia 27.10.2006 r. do godz. 900 w siedzibie    zamawiającego - pokój nr 10.
9.Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 27.10.2006 r. o godz. 930  w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, sala nr 25 /parter/  
10.Termin związania ofertą: 30 dni.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (116kB) pdf
 
 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IPR-ZP 341-31/06                                                            Koronowo 2006-10-24

 

         W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy na realizację budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie w wysokości 760.341,00 zł modyfikujemy treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym treści punktu  1.3  oraz  punktu 12 akapit 4.

W treści punktu 1.3 

Jest :  karencja w spłacie kapitału w kwocie wymienionej w punkcie 1.1 do dnia 15 kwietnia 2006 r. bez karencji w spłacie odsetek.

Winno być :  karencja w spłacie kapitału w kwocie wymienionej w punkcie 1.1 do dnia 14 kwietnia 2007 r. bez karencji w spłacie odsetek.

 

W treści punktu 12, akapit 4

Jest : symulację, z której wynikać będzie wysokość odsetek w czasie spłaty kredytu

w poszczególnych latach (przyjmujemy do symulacji WIBOR z dnia 14.05.2006 r.)

Winno być : symulację, z której wynikać będzie wysokość odsetek w czasie spłaty kredytu

w poszczególnych latach (przyjmujemy do symulacji WIBOR z dnia 24.10.2006 r.)

 


 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (18 października 2006, 13:33:15)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (31 października 2006, 08:59:48)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2733