zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/19/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 241817 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 174 524 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 90 861 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 484 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 320 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 905 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 33 788 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 674 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 410 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 394 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 22 081 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 855 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 282 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 228 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 958 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 247kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 591 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 472 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 454 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 20 635 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 078 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 54 964 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 608 kWh 23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 651 479 kWh 24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 527 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 56 651 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 644 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 906 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 305 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 069 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 506 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 904 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 046 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 845 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 576 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 606 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 948 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 23 723 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 451 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 912 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 477 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 560 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 251 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 052 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 532 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 663 kWh 46.Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 171 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 738 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 353 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 439 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 458 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 451 kWh 52.Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 865 kWh 53.Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 243 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 287 kWh 55.Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 151 kWh 56.Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz.109/15 - moc umowna Pu = 4 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 536 kWh 57 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 237 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 548kWh 59.Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 836 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 563kWh 61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 342kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 352kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 807 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 41 716 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) - podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umową dystrybucyjną - oświadczenie wg załącznik nr 6 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie energii elektrycznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto za okres 1 roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 500 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (186kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 13 listopada 2013  roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:


Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy
- okres wypowiedzenia
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający ma podpisane trzy umowy o świadczenie usługi kompleksowej na obiekty:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52 umowa nr B412023270 z dnia 28.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 11564830 moc umowna 14 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny.
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana umowa nr B412023180 z dnia 21.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 10120266 moc umowna 9 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny.
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa umowa nr A412006850 z dnia 14.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 62367617 moc umowna 14 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny.  Pozostałe umowy zostały zawarte na czas określony od 01.02.2013 r. do 31.01.2014 r. Termin zakończenia obecnych umów upływa 31.01.2014 r. Umowy nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnych.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzono będzie po raz pierwszy na punkty poboru:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52,
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana,
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa
Dla pozostałych punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz trzeci.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucje energii?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający ma podpisane trzy umowy o świadczenie usługi kompleksowej na obiekty:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52,
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana,
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa
Pozostałe punkty poboru mają rozdzielone umowy na sprzedaż i osobno na dystrybucję energii.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy?
Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru ( miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ( obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy?
Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.
Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2 – 3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.
Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl załączniki
Pytanie nr 7:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 2 Projektu Umowy na zapis o treści: „2….Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający zmienia zapis na „….Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
Pytanie nr 8:
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków płatności z 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury na 30 dni od daty wystawienia faktury w Części III pkt. 1 „UWAGA” SIWZ
W ramach wyjaśnień informujemy, iż przedmiotowy zapis powinien być tożsamy z § 6 ust 2 Projektu Umowy, zawieranej między stronami.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający zmienia zapis na: „…30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.”
Pytanie nr 9:
Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnego wolumenu w § 2 ust 2 Projektu Umowy, gdyż nie odpowiada on wolumenowi podanemu w formularzu oferty, bądź poprawę formularza ofertowego.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyjaśnia: Łączna ilość energii elektrycznej Zamawiający szacuje na 1 984 448,4 KW, natomiast § 6 ust 1 Projektu Umowy wyjaśnia, iż, „Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia) maksymalna wartość umowy brutto ……….”
Pytanie nr 10:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy czy po raz kolejny? Kto jest państwa obecnym sprzedawcą?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzono będzie po raz pierwszy na punkty poboru:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52,
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana,
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa
Dla w/w punktów poboru dostawcą energii jest ENEA Spółka Akcyjna
Dla pozostałych punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz trzeci i obecnym dostawcą jest PKP Energetyka S.A.
Pytanie nr 11:
Czy obecnie obowiązujące umowy zostały już wypowiedziane? Jeśli nie, to, jaki jest ich termin wypowiedzenia?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający ma podpisane trzy umowy o świadczenie usługi kompleksowej na obiekty:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52 umowa nr B412023270 z dnia 28.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 11564830 moc umowna 14 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny.
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana umowa nr B412023180 z dnia 21.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 10120266 moc umowna 9 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny.
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa umowa nr A412006850 z dnia 14.12.2012 r. zawarta na czas nieokreślony nr licznika 62367617 moc umowna 14 KW okres wypowiedzenia 1 m-czny. 
Pozostałe umowy zostały zawarte na czas określony od 01.02.2013 r. do 31.01.2014 r. Termin zakończenia obecnych umów upływa 31.01.2014 r.
Pytanie nr 12:
Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający ma podpisane trzy umowy o świadczenie usługi kompleksowej na obiekty:
- Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno 52,
- Oczyszczalnia ścieków (przepompownia) Gościeradz, Słoneczna Polana,
- Przepompownia ścieków Koronowo ul. Bursztynowa
Pozostałe punkty poboru mają rozdzielone umowy na sprzedaż i osobno na dystrybucję energii.
Pytanie nr 13:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po wyborze wykonawcy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru ( miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ( obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie nr 14:
Czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.
Pytanie nr 15:
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów z § 6 ust. 2 wzoru umowy na: „ Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy”.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający zmienia zapis na: „…Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”
Pytanie nr 16:
W § 6 ust. 2 wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT były płatne w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Tymczasem w uwagach do części II SIWZ piszecie Państwo o 30 dniach licząc od dostarczenia faktury. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu analogicznego jak w umowie.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający zmienił zapis: „Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Pytanie nr 17:
Uważamy, iż sprzedawca nie powinien ponosić jednostronnie ryzyka zmiany przepisów obowiązującego prawa w zakresie obrotu energią elektryczną. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do par. 5 wzoru umowy, iż w okresie obowiązywania umowy cena może zmienić się w sytuacji zmiany stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną oraz stawki podatku VAT.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający nie przychyla się do stanowiska, w SIWZ Cz. XII pkt. 2 Zamawiający wyraźnie określił, co powinna zawierać łączna cena.
Pytanie nr 18:
Przed § 1 wzoru umowy – prosimy zamienić dziennik ustaw prawa zamówień publicznych na Dz. U. z 2013r. poz. 907.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający zmienił zapis na: „…Dz.U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.
Pytanie nr 19:
§ 3 ust. 2 wzoru umowy – prosimy zmienić par 38 Rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz. U. z 2011r. nr 189 poz. 1126 z póź. zm. ).
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający zmienił zapis na: „…Dz. U. z 2011r. nr 189 poz. 1126 z póź. zm.”
Pytanie nr 20:
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl załączniki.
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MODYFIKACJA NR 1 (186kB) pdf
Załączniki (25kB) plik
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz


numer ogłoszenia: 249537 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 241817 - 2013 data 15.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, fax. 052 3822562.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
* W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 174 524 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 90 861 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 484 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 320 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 905 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 33 788 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 674 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 410 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 394 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 22 081 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 855 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 282 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 228 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 958 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 247kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 591 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 472 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 454 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 20 635 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 078 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 54 964 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 608 kWh 23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 651 479 kWh 24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 527 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 56 651 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 644 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 906 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 305 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 069 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 506 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 904 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 046 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 845 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 576 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 606 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 948 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 23 723 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 451 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 912 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 477 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 560 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 251 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 052 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 532 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 663 kWh 46.Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 171 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 738 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 353 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 439 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 458 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 451 kWh 52.Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 865 kWh 53.Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 243 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 287 kWh 55.Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 151 kWh 56.Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz.109/15 - moc umowna Pu = 4 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 536 kWh 57 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 237 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 548kWh 59.Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 836 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 563kWh 61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 342kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 352kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 807 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 41 716 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego..
* W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 174 524 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 90 861 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 484 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 320 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 905 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 33 788 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 674 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 410 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 394 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 22 081 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 855 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 282 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 228 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 958 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 247kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 591 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 472 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 454 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 20 635 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 078 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 54 964 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 608 kWh 23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 651 479 kWh 24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 527 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 56 651 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 644 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 906 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 305 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 069 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 506 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 904 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 046 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 845 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 576 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 606 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 948 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 23 723 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 451 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 912 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 477 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 560 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 251 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 052 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 532 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 663 kWh 46.Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 171 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 738 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 353 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 439 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 458 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 451 kWh 52.Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 865 kWh 53.Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 243 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 287 kWh 55.Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 151 kWh 56.Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz.109/15 - moc umowna Pu = 4 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 536 kWh 57 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 237 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 548kWh 59.Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 836 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 563kWh 61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 342kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 352kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 807 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 41 716 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ” dokonano wyboru najkorzystniej oferty n/w Wykonawcy:

PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży
Ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów– 100
Wartość brutto oferty 427 380,56 zł


Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

Enea S.A.  Ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań
liczba punktów w kryterium cena  – 98,16  łączna liczba uzyskanych punktów – 98,16
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:

PGE Obrót S.A.  Al. Piłsudzkiego 51, 26- 110 Skarżysko Kamienna
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
PKP Energetyka S.A. Ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
liczba punktów w kryterium cena  – 100  łączna liczba uzyskanych punktów – 100

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuca  Ofertę nr 2 PGE Obrót S.A. Al. Piłsudzkiego 51 , 26 – 26-110 Skarżysko Kamienna
Uzasadnienie: Oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – brak jednej strony w formularzu ofertowym.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 u Pzp, W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (15 listopada 2013, 11:29:47)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (6 grudnia 2013, 14:21:13)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 913