zamówienie na:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.1.2013
wartość: poniżej kwoty 193.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 785 901 201

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, zwanego dalej zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do S.I.W.Z. a) Świadczenie usługi ochrony osobowej obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa w Koronowie w godzinach od 7:00 do 24:00 od niedzieli do czwartku w dni robocze i święta oraz przez 24 godziny na dobę w piątek i sobotę b) Świadczenie usługi ochrony elektronicznej obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa w Koronowie od niedzieli do czwartku w godzinach od 24:00 do 7:00 wraz z interwencją w razie alarmu c) Świadczenie usługi ochrony elektronicznej Stadionu Miejskiego w Koronowie wraz z interwencją w razie alarmu d) Świadczenie usługi konserwacji systemu alarmowego raz na 3 miesiące na Stadionie Miejskim oraz na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koronowie e) Świadczenie usługi ochrony doraźnej obiektów: Hala Widowiskowo-Sportowa, Stadion Miejski, boisko Orlik 2012 oraz miejsc imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie ( 50 zgłoszeń w ciągu 24 miesięcy )..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień oraz koncesji do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością - co najmniej: - usługi polegające na ochronie mienia w zakresie fizycznym i technicznym na podstawie umów zawartych na okres minimum 12 miesięcy, - usługi polegające na ochronie osób na podstawie umów zawartych na okres minimum 12 miesięcy, - usługi polegające na zabezpieczaniu imprez masowych;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej: - Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tj.: - co najmniej jednym pracownikiem ochrony fizycznej drugiego stopnia, - co najmniej jednym pracownikiem ochrony fizycznej pierwszego stopnia, Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał: - posiadanie samochodu osobowego do wykonywania patrolu doraźnego (ksero dowodu rejestracyjnego)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. III.3.2 i III.3.3 dotyczącej tych podmiotów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej: - posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zatwierdził:

dyrektor Maciej Makowski

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (1623kB) pdfZawiadomienie o wyborze oferty


Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)  Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Agencja Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Spółka z o.o. spółka komandytowa

ul. Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

Liczba uzyskanych punktów - 100

Wartość brutto oferty: 114.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych. Informuję, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Oferta nr 1

Formacja S.C. W. Nosek, I. Krzyżanowski

ul. Klimasa 2

41-800 Zabrze

liczba punktów w kryterium cena – 83, łączna liczba uzyskanych punktów – 83

Oferta nr 2

Ekotrade Spółka z o.o.

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz

liczba punktów w kryterium cena – 93, łączna liczba uzyskanych punktów – 93

Oferta nr 3

Agencja Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Spółka z o.o. spółka komandytowa

ul. Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

liczba punktów w kryterium cena – 100, łączna liczba uzyskanych punktów – 100


Jednocześnie informujemy, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt 3  Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 2 Pzp.


Zatwierdził:

Dyrektor  MGOSiR w Koronowie

Maciej Makowski

metryczka


Opublikował: Ewa Tomasik (13 listopada 2013, 15:51:21)

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (9 grudnia 2013, 15:47:09)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 927