zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/17/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Odśnieżanie dróg gminnych

Numer ogłoszenia: 229795 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odśnieżanie dróg gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg na terenie gminy Koronowo. Drogi objęte odśnieżaniem oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ. Usługi będą wykonywane na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego wg. bieżących potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolejności odśnieżania wskazanego przez Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu drogi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie odśnieżania objął także zatoki autobusowe. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił niż środki Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia w przypadku nieprzewidzianych, anormalnych warunków pogodowych, prac na drogach gminnych, na terenie sołectw sąsiednich na jaką została złożona oferta. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego oraz do odśnieżania placów, parkingów. Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godz. Wykonawca odśnieży średnio ok. 10 km dróg. Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 2 godz. od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Środki transportowe oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 26.02.2003 r.) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rejony. Zamawiający przewiduje iż, w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie wynosiło około 700 godz. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie do dnia 31.03.2013 r. W przypadku zmniejszenia ilości godzin podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennego raportu zawierającego datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia potwierdzonego przez Sołtysa danego sołectwa. W każdym sprzęcie zamontowane zostanie urządzenie GPS które Zamawiający posiada. Wykonawca będzie ponosił koszty obsługi GPS w wysokości 25 zł miesięcznie. Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu naprawy i przestojów). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie do 31 marca 2013r. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31.03.2015 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych godzin odśnieżania podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości godzin odśnieżanie, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości godzin w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszej lub większej ilości godzin odśnieżania w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400. Rejon 1 - Salno, Gogolin, Gogolinek, Witoldowo Rejon 2 - Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec Rejon 3 - Wilcze, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie Rejon 4 - Mąkowarsko, Dziedzinek, Lucim Rejon 5 - Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec,.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże iż, posiada zarejestrowany sprzętu przystosowany do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu rejestracyjnego wraz z dowodem ubezpieczenia a w przypadku koparek kartę pojazdu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* inne dokumenty
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, powinien przedstawić wraz z ofertą dokumenty wykazujące zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w części IV pkt.3 ppkt. 1,2,3,4
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (152kB) pdf
mapa (1686kB) pdf

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert n/w Wykonawców:
Zadanie 1
„ROBEX” Robert Pęzioł Więzowno 50, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 66 528,00 zł
Zadanie 2
Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 2 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 2 – 65 696,40 zł
Zadanie 3
P.R.I.-S. „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas sp. j.ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 3 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 3 – 74 088,00 zł
Zadanie 4
Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 4 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 4 – 65 696,40 zł
Zadanie 5
Transport Ciężarowy Jerzy Gniot ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów zadanie 5 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 5 – 71 064,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

DRAGON USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKOWE Więzowno 37, 86-010 Koronowo
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:

Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:

Gospodarstwo Rolne Stanisław Dąbrowski Sitowiec 35, 86-010 Koronowo
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:

Firma Wielobranżowa RAD-KAR Radosław Karbowski ul. Nowodworska 2/2, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 89,80 łączna liczba uzyskanych punktów – 89,80
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 2)– 100 łączna liczba uzyskanych punktów - 100
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 3)– 78,40 łączna liczba uzyskanych punktów – 78,40
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 4)– 100 łączna liczba uzyskanych punktów - 100
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 5)– 75,20 łączna liczba uzyskanych punktów – 75,20
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:

„ROBEX” Robert Pęzioł Więzowno 50, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 100 łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 2)– 80,46 łączna liczba uzyskanych punktów – 80,46
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 3)– 98,99 łączna liczba uzyskanych punktów – 98,99
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 4)– 80,46 łączna liczba uzyskanych punktów – 80,46
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 5)– 98,95 łączna liczba uzyskanych punktów – 98,95
Oferta nr 6
Nazwa oferenta:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOR” Stopka, 86-010 Koronowo
Oferta nr 7
Nazwa oferenta:

Transport Ciężarowy Jerzy  Gniot ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 93,62   łączna liczba uzyskanych punktów – 93,62
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 3)– 98   łączna liczba uzyskanych punktów – 98
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 5)– 100   łączna liczba uzyskanych punktów – 100
Oferta nr 8
Nazwa oferenta:

P.R.I.-S. „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas sp. j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 89,80 łączna liczba uzyskanych punktów – 89,80
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 2)– 92,45 łączna liczba uzyskanych punktów – 92,45
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 3)– 100 łączna liczba uzyskanych punktów - 100
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 4)– 97,64 łączna liczba uzyskanych punktów – 97,64
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 5)– 95,92 łączna liczba uzyskanych punktów – 95,92
Oferta nr 9
Nazwa oferenta:

„SPRINBUD” Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania  DRAGON USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKOWE Więzowno 37, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 1 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 12.11.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 2 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 12.11.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania Gospodarstwo Rolne Stanisław Dąbrowski Sitowiec 35, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 3 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 12.11.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOR” Stopka, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 6 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 12.11.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania „SPRINBUD” Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 9 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 12.11.2013 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz


 

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (31 października 2013, 13:17:02)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (19 listopada 2013, 14:28:31)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1616