zamówienie na:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1 W KORONOWIE

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.21.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: UMIESZCZONO W ZAKŁADCE PRZETARGI - ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH
NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1
W KORONOWIE

Numer ogłoszenia w BZP: 440494 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1 W KORONOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:
- rozbiórka elementów betonowych przy budynku, wykonanie i zasypanie wykopów,
- wykonanie opaski przy budynku,
- nadbudowa ogniomurków, naprawa tynków na ogniomurkach, kominach i elewacji,
- ułożenie płytek na schodach zewnętrznych,
- demontaż i montaż tablic inform.,kamer,wysięgników i opraw oświetlenia,
- demontaż i montaż klimatyzatorów,
- dwukrotne malowanie krat i balustrad,
- montaż i demontaż rusztowań,
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie ścian (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznej na ścianach ze styropianu (fundam. i nadziemia),
- przyklejenie siatki, montaż listwy cokołowej, ochrona narożników,
- wykonanie tynków elewacyjnych silikatowych o właściwościach tynku mineralnego,
- malowanie elewacji farbą silikonowo - żywiczną,
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
- rozbiórka starego pokrycia dachu z papy i wylewki betonowej,
- wykonanie warstwy wyrównawczej, paroizolacji z folii, izolacji dachu ze styropianu,
- wykonanie pokrycia dachu - 2 warstwy papy zgrzewalnej,
- wymiana obróbek blacharskich na dachu, rynien i rur spustowych,
- wymiana instalacji odgromowej,
- badania instalacji odgromowej,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z z podokiennikami zewn. i wewn.,
- wymiana lub uzupełnienie krat okiennych,
- wywóz i utylizacja odpadów.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.26.19.00-3, 45.31.23.10-3, 45.42.11.30-4, 45.44.21.10-1, 45.45.30.00-7, 45.26.21.20-8, 45.26.21.10-5.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI ---
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane.
Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę branży ogólnobudowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych), obejmującej swym zakresem roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, to jest do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5).
- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
5) wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
9) zmiany warunków gospodarczych,
10) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
11) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
12) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
13) znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
14) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 -sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowywane z EFRR w ramach osi priotytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
IV.4.17) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

                                                                                  BURMISTRZ KORONOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (29 października 2013, 13:23:44)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (13 grudnia 2013, 11:46:42)
Zmieniono: Dodano inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405