zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 434670 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie , ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, według poszczególnych 12 pakietów. Zamówienie obejmuje w/w dostawy w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wszystkie warunki SIWZ są w równej mierze obowiązujące dla oferty pełnej jak również oferty złożonej tylko na wybrany pakiet lub pakiety. Wykonawca może zaoferować tylko te szczepionki, które są wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub UE zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć przy dostawie dokument potwierdzający, że dostarczany produkt posiada dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub UE. Wykonawca musi dostarczać szczepionki w oryginalnych opakowaniach. Data ważności oferowanych szczepionek nie może być krótsza niż 75 % terminu ważności producenta. Zamawiający wymaga aby informacje i opisy na oferowanym asortymencie były w języku polskim. Przedstawiona przez Wykonawcę Oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, kalkulacji, itp. stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ. Pakiet nr 1 Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego antygenu powierzchniowego HBV ( HbS) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, zawierająca 20µg natygenu HbS/1 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia. Stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy oraz 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia w postaci ampułkostrzykawki 1 ml, Engerix B lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 120 Pakiet nr 2 Szczepionka przeciw błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi ( komponentna acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( rDNA), polomyelitis (inaktywowana)(IPV) i przeciwko Haemophilus typu b skoniugowana (Hib) ( adsorbowana) 1 fiolka i 1 ampułkostrzykawka plus 2 igły Infanrix Hexa lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 100 Pakiet nr 3 Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania Pentaxim lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 70 Pakiet nr 4 Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania Infanrix IPV Hib lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 120 Pakiet nr 5 Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 1 dawka (1 ml) ( dawka (1 ml) ludzki rotawirus szczep RIX4414 żywy atenuowany produkowany na linii komórek Vero 1 szklany pojemnik: proszek - 1 doustny, aplikator, rozpuszczalnik, 1 łącznik Rotarix lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 100 Pakiet nr 6 Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana. Każda dawka 0,5 ml. zawiera po 1 mikrogramie polisacharydu serotypów 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F i po 3 mikrogram,y polisacharydu serotypów 4, 18C, 19F, sodu chlorku, woda do wstrzykiwań 1 dawka ( 0,5 ml. ) 1 ampułko-strzykawka plus igła - do stosowania domięśniowego Synflorix lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 40 Pakiet nr 7 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana ( 13-walentna, adsorbowana) 1 ampułko-strzykawka zawierająca pojedyńczą dawkę ( 0,5 ml) plus igła Prevenar 13 lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 110 Pakiet nr 8 Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka z proszkiem plus 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem z 2 igłami 1 dawka (0,5 ml) po odtworzeniu zawiera Wirus Varicella zoster, szczep oka, ( żywy, atenuowany) ni mniej niż 2000 PFFV.Substancje pomocnicze: heomycyny siarczan, albumina ludzka, laktoza, sorbitol, mannitol, aminokwasy (do wstrzykiwań ) i woda do wstrzykiwań Varilrix lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 30 Pakiet nr 9 Polisacharydowa szczepionka przeciwko menigokokom grupy C adsorbowana, sprężona z toksoidem tężcowym Zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml. Neis Vac C lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 10 Pakiet nr 10 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ( inaktywowana ) Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawka 1 ampułko-strzykawka po 0,25 ml. Dawka zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu ( szczep Nendafl) 1,2 mikrograma adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu ( 0,17 mikrograma Al 3+) FSME IMMUN lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 10 Pakiet nr 11 Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18) rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana, zawiesina do wstrzykań w ampułkostrzykawce 1 dawka 0,5 ml CERVARIX lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 10 Pakiet nr 12 Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom z grup A, C, W-135 oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca życia która pomaga chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową wywoływaną przez bakterie Neisseria meningitidis (z grup A, C, W-135 oraz Y) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (0,5 ml). Nimenrix lub równoważna pozwalająca na kontynuację szczepień rozpoczętych szczepionką - ilość szt. 20 UWAGA! Zamawiający informuje, że ze względu na rozpoczęte już szczepienia daną szczepionką i wymaganą dalszą ich kontynuacją, zgodnie z zaleceniami producentów szczepionek oraz lekarzy wykazał w przedmiocie zamówienia nazwy zamawianych szczepionek. 1.1. Zamawiający dopuszcza zmiany cen w przypadku dodatkowych rabatów oraz promocji producenckich skutkujących obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot zamówienia, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 1.2. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych dostaw podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości szczepionek, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości szczepionek w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości szczepionek w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.16.60-2, 33.65.16.80-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
* potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (169kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.) ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie”, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert n/w Wykonawców:
Pakiet 1
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 6 121,01 zł
Pakiet 2
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 17 636,40 zł
Pakiet 3
PGF URTICA Sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 6 215,83 zł
Pakiet 4
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 11 664,00 zł
Pakiet 5
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 28 016,28 zł
Pakiet 6
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 7 776,00 zł
Pakiet 7
INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 25 186,79 zł
Pakiet 8
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 5 654,12 zł
Pakiet 9
INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 1 134,00 zł
Pakiet 10
INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 1 026,00 zł
Pakiet 11
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 2 499,12 zł
Pakiet 12
GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 3 132,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów dla poszczególnych pakietów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1 Profarm PS Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna
Pakiet 1- nie dotyczy
Pakiet 2- nie dotyczy
Pakiet 3 – nie dotyczy
Pakiet 4- nie dotyczy
Pakiet 5- oferta odrzucona
Pakiet 6- liczba punktów w kryterium cena – 82,25 łączna liczba uzyskanych punktów -  82,25
Pakiet 7 – liczba punktów w kryterium cena – 96,87 łączna liczba uzyskanych punktów -  96,87
Pakiet 8- nie dotyczy
Pakiet 9 – nie dotyczy
Pakiet 10 – nie dotyczy
Pakiet 11 – oferta odrzucona
Pakiet 12 – oferta odrzucona

Oferta nr 2 GSK Service Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Pakiet 1- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 2- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 3- nie dotyczy
Pakiet 4- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 5- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 6- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100 
Pakiet 7- nie dotyczy
Pakiet 8- punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 9- nie dotyczy
Pakiet 10- nie dotyczy
Pakiet 11- liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 12 – punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Oferta nr 3 INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Pakiet 1 – nie dotyczy
Pakiet 2 – nie dotyczy
Pakiet 3 – nie dotyczy
Pakiet 4 – nie dotyczy
Pakiet 5 – nie dotyczy
Pakiet 6 – nie dotyczy
Pakiet 7- liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 8 – nie dotyczy
Pakiet 9- liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 10- liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 11- nie dotyczy
Pakiet 12 – nie dotyczy

Oferta nr 4 PGF URTICA Sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Pakiet 1 – nie dotyczy
Pakiet 2 – nie dotyczy
Pakiet 3 – liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Pakiet 4 – nie dotyczy
Pakiet 5 – nie dotyczy
Pakiet 6 – nie dotyczy
Pakiet 7- liczba punktów w kryterium cena – 96,25 łączna liczba uzyskanych punktów -  96,25
Pakiet 8 – nie dotyczy
Pakiet 9- liczba punktów w kryterium cena – 96,10 łączna liczba uzyskanych punktów -  96,10
Pakiet 10- liczba punktów w kryterium cena – 99,61 łączna liczba uzyskanych punktów -  99,61
Pakiet 11- nie dotyczy
Pakiet 12 – nie dotyczy

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że: Oferta nr 3 – Pakiet 5,11,12 Profarm PS Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna została odrzucona
Uzasadnienie odrzucenia:
W wyniku badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu informuję, iż:
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował szczepionkę która nie była przedmiotem przetargu.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 października 2013, 14:11:20)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (20 listopada 2013, 14:49:59)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1109