zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/16/13
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 




Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Al. Wolności 4
Miejscowość: Koronowo Kod pocztowy: 86-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Al. Wolności 4; 86-010 Koronowo
Tel.: +48 531810419
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kozańska - Kuraś
E-mail: a.kozanskakuras@gmail.com Faks: +48 523822562
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.bip.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Samorządowy Zakład Budżetowy
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
nie
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Polska, Koronowo
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL613
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest etyliny E 95 oraz
oleju napędowego ON w okresie od dnia 01.01.2014 roku przez okres 24 miesięcy (do dnia 31.12.2015 roku) w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy.
CPV
09100000-0 Paliwa
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09132000-3 Benzyna
09134000-7 Oleje napędowe
2.2 Szacunkowe zużycie paliw w okresie 24 miesięcy:
1. Etylina – 17.113 litrów.
1. Olej napędowy – 501.234 litry.
Wskazane zużycie paliw, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
2.3 Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu/marży podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawcy winni dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 111 sztuk kart paliwowych na pojazdy i sprzęty wskazane w podpunkcie 2.6 oraz 5 kart na okaziciela, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty).
W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienia takiej karty nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę.
W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu lub sprzętu, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty – bezpłatnie).
2.4 Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę.
2.5. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013, poz. 1058).W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełniania przez dostarczane przez Wykonawcę paliwa wymagań jakościowych, zgodnych z ww. Rozporządzeniem, Zamawiający zleci wykonanie badań laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną w wysokości 10% całej umowy, a także może odstąpić od umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie).
2.6 Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w miejscowości, w której siedzibę ma Zamawiający.
Stacje Wykonawcy muszą być czynne co najmniej od poniedziałku do piątku i co najmniej w godzinach od 7.00 do 15.00.
2.5 Wykaz pojazdów i sprzętu Zamawiającego:
POJAZDY ON:
1 FORD CBY 32VA
2 FORD CBY 51NL
3 WIDLAK RAK
4 MYJKA MYJKA
5 MYJKA KARCHER
6 IVECO CBY FK06
7 AUTOSAN CBY FC39
8 AUTOSAN CBY 4J41
9 JELCZ CBY FN56
10 AUTOSAN CBY 71HK
11 AUTOSAN CBY V896
12 AUTOSAN CBY NF61
13 AUTOSAN CBY NC85
14 AUTOSAN CNY NG84
15 MAN CBY 04NH
16 MAN CBY 25HC
17 URSUS BYN 440H
18 STAR CBY 4C70
19 URSUS BYN 460H
20 STAR CBY 7L35
21 SCANIA CBY 87F8
22 JELCZ BYB 886D
23 STAR BYB 843D
24 SCANIA CBY 55N8
25 SCANIA CBY 65U8
26 STAR CBY FE39
27 SCANIA CBY FT76
28 MERCEDES CBY FT96
29 IVECO CBY FV09
30 IVECO CBY FV57
31 PEUGEOT CBY 60EK
32 IVECO CBY NH16
33 URSUS BYN 038H
34 KOPARKA BYN 448H
35 URSUS BYN 497H
36 FORD CBY 50VP
37 URSUS BYN 513H
38 STAR BYB 867D
39 KOPARKA CAT
40 RÓWNIARKA DZ 122B
41 RÓWNIARKA XCMG
42 PIASKARKA S OZAMET
43 WLEC Vrw 3404
44 RECYKLER RECYKLER
45 STAR CBY NE43
46 IVECO CBY FT57
47 WALEC KEYS
48 LUBLIN CBY NJ19
49 Piaskarka S
50 NEW HOLLAND CBY HW19
51 FORD CBY 37HM
52 URSUS BYN 498H
53 FORD CBY 52NL
54 FORD CBY 68HJ
55 OPEL CBY 58VP
56 FORD CBY 83NJ
57 WUKO CBY 7L20
58 FORD CBY 86NG
59 KOPARKA CASE
60 FORD CBY FC99
61 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SUW
62 AGREGAT 200KW
63 FORD CBY 85HN
64 KOPARKA JCB
65 KARCHER HDS 7/16-4C BASIC
66 AGREGAT ROM ECOFIT
67 CITROEN CBY FU22
68 MERCEDES CBY FV11
69 JCB 526-55
70 Ford CBY NY81
POJAZDY ETYLINA
1 KOSIARKA CIĄGNIKOWA
2 CIĄGNIK OGRODNICZY
3 KOSA I
4 KOSA II
5 KOSA III
6 KOSA IV
7 KOSA V
8 NOŻYCE I
9 NOŻYCE II
10 KOSIARKA SPALINOWA
11 ALKO
12 ODKURZACZ I
13 ODKURZACZ II
14 ZAGĘSZCZARKA
15 FIAT CBY 76A8
16 STOPA UBIJAKOWA
17 Przecinarka spalinowa Stihl TS 800
18 AGREGAT HYDRAULICZNY JCB
19 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EISMAN S640E
20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FM-40 32kW
21 KOSA STIHL 240C TUCHOLSKA 49
22 FORD CBY 40HA
23 KOSA S.U.W
24 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-3M-K
25 KOSIARKA HONDA O.Ś. KO-WO
26 STIHL 350 O.Ś. KO-WO
27 STIHL 200 SUW GMINNE
28 STIHL 240C SUW GMINNE
29 FORD CBY 7V70
30 FIAT CBY A585
31 FIAT CBY 7S94
32 PIŁA SPALINOWA
33 AGREGAT
34 Agregat
35 PIŁA PS 250
36 PIŁA PS 032
37 WYCINARKA
38 ZAGĘSZCZARKA S
39 ZAGĘSZCZARKA W
40 AGREGAT MAŁY
41 Kosa spalinowa Stihl FS 310 OŚ Koronowo
Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów oraz sprzętu użytkowanego obecnie przez Zamawiającego może ulec zmianie w czasie trwania umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09100000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Etylina – 17.113 litrów.
Olej napędowy – 501.234 litry.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 582814.00 Waluta : EUR
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2014 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może byś wnoszone w jednej lub kilku formach określonych szczegółowo w art. 45 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240 poz. 1603 i Nr 257 poz. 1726).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy wpłacać na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Koronowo, 95 8144 0005 2001 0000 1805 001
Wadium – dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ZP/341/16/13
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, dowód wniesienia wadium musi być załączony do oferty.
Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie dostaw odbywać się będzie 2 razy w miesiącu
Rozliczanie transakcji następować będzie 2 razy w miesiącu, za okresy: 1 – 15 każdego miesiąca i 16 – koniec miesiąca, fakturami VAT z załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji.
Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznie pobranego paliwa i ceny z dystrybutora w momencie tankowania, po uwzględnieniu zaoferowanego upustu/marży* – zgodnie ze złożoną ofertą.
*niewłaściwe skreślić
Każda faktura VAT musi określać wysokość ceny paliwa w dniu sprzedaży (za 1 litr) oraz określać wysokość upustu/marży* zaproponowanego w ofercie złożonej w postępowaniu oraz ilość zakupionego paliwa.
*niewłaściwe skreślić
Załącznik do faktury (raport) zawiera ponadto:
daty i dokładny czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji,
numery rejestracyjne pojazdów (inne dane identyfikujące sprzęt),
numery kart, na które pobrano paliwo,
stan licznika podany przez kierowcę,
numer/nazwę stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje.
Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia doręczenia faktury. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy składają wspólnie ofertę, przy czym:
Oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.2-5.1.3 powinny zostać złożone w taki sposób, by wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku wykonawców łącznie).
Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.1, 5.1.4 i 5.2 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (warunki pozytywne) i w art. 24 ust. 1 Ustawy (warunki negatywne) , dotyczące:
4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.2012.1059 j.t.).
4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał (rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną główną dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć realizację dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1,5 mln zł.
4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
5.1 W celu wykazania spełnienia pozytywnych warunków udziału w Postępowaniu, - art. 22 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1:
Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.2012.1059 j.t.).
5.1.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2:
wykaz wykonanej/wykonywanej, co najmniej jednej głównej dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie (dowodami są:
a. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym, mowa w literze a) – Załącznik numer 4 do SIWZ;
5.1.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy), o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Treść oświadczenia zawiera - Załącznik numer 2 do SIWZ.
5.1.4 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.4:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 1 Ustawy - warunek wskazany w punkcie 4.1.5 SIWZ (warunki negatywne), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz. U. z 2002 r., nr 197, poz. 1661 z późn. z m.)
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy, wraz z ofertą przedkłada:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub
2) informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6.
5.4 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, powinien przedstawić wraz z ofertą dokumenty wykazujące zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 5.2 SIWZ.
5.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie zastosowania formuły „spełnia – nie spełnia”.
5.6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5- 8, Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem ( § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz. U.2013, poz. 231).
5.7 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz. U.2013, poz. 231).
5.8 Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej, stosuje się zapis § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz. U.2013, poz. 231). Dokumenty sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy składają wspólnie ofertę, przy czym:
5.9.1 Oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.2-5.1.3 powinny zostać złożone w taki sposób, by wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku wykonawców łącznie).
5.9.2 Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w punkcie 5.1.1, 5.1.4 i 5.2 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1,5 mln zł. Wykonawca przedkłada: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/341/16/13
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
 nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/12/2013 Godzina: 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 04/12/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina08:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Koronowo
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o którychmowa w Rozdziale VI Ustawy tj. w art. 179-198.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-144398
Ogłoszenie o zamówieniu (128kB) pdf
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (201kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 13 listopada 2013  roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:


Pytanie nr 1:
Czy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy oferującego bezgotówkowe realizowanie transakcji przy użyciu kart paliwowych Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu odnotowywania ilości nabytego paliwa w zbiorczej asygnacie rozchodowej potwierdzonej podpisem kierowcy i zaakceptowania poniższego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz” (§ 5 ust, § 7 ust. 1)?.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza zmianę i we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:
I W § 5 ust. 3 w miejsce zapisu o treści:
„Dokładna ilość nabytego paliwa odnotowana będzie w zbiorczej asygnacie rozchodowej, potwierdzonej czytelnym podpisem kierowcy, który jest osobą uprawnioną do pobierania paliwa (załącznik numer 1 do umowy).”
wprowadza zapis o treści:
„Dokładna ilość nabytego paliwa odnotowana będzie w zbiorczej asygnacie rozchodowej, potwierdzonej czytelnym podpisem kierowcy, który jest osobą uprawnioną do pobierania paliwa (załącznik numer 1 do umowy) lub/ w  przypadku stosowania przez Wykonawcę kart paliwowych każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez użytkownika karty paliwowej transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik karty paliwowej, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz*”.
*niewłaściwe skreślić
II W § 7 ust. 1 w miejsce zapisu o treści:
„Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania pojazdów sprzętów i urządzeń Zamawiającego za pomocą wykazu pobranego paliwa, które to potwierdzenie następować będzie na każdy pojazd dowodem wydania, z podaniem odpowiadającego pojazdowi numeru karty paliwowej. Dowody wydania będą wystawiane w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego”.
wprowadza zapis o treści:
„Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania pojazdów sprzętów i urządzeń Zamawiającego za pomocą wykazu pobranego paliwa, które to potwierdzenie następować będzie na każdy pojazd dowodem wydania, z podaniem odpowiadającego pojazdowi numeru karty paliwowej. Dowody wydania będą wystawiane w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego lub/ w  przypadku stosowania przez Wykonawcę kart paliwowych każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez użytkownika karty paliwowej transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik karty paliwowej, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz*”.
*niewłaściwe skreślić


Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (§ 7 ust. 2, ust. 3 i ust. 4)?
Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza zmianę i zmienia punkt 2.3 SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)  wprowadza następujące zmiany:
W § 7 ust. 2,3 i 4 w miejsce zapisu o treści:
„2.Zamawiający otrzymuje karty paliwowe od Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku:
Pierwszego, jednorazowego wydania karty związanego z rozpoczęciem obowiązywania umowy – 111 kart na pojazdy i sprzęty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz 5 kart na okaziciela, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty).
3.W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty).  Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienia takiej karty nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. Zamawiający     zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o fakcie zagubienia. kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej, korzystając z całodobowego telefonu alarmowego nr………….. 
4.W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu, sprzętu, lub
urządzenia  Wykonawca wystawia bezpłatnie nową kartę, w terminie 10 dni   roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 10 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty)”.

wprowadza zapis o treści:
„2.Zamawiający otrzymuje karty paliwowe od Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku:
Pierwszego, jednorazowego wydania karty związanego z rozpoczęciem obowiązywania umowy – 111 kart na pojazdy i sprzęty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz 5 kart na okaziciela, w terminie w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty paliwowej do Wykonawcy. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty).
3.W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty).  Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienia takiej karty nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. Zamawiający     zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o fakcie zagubienia. kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej, korzystając z      całodobowego telefonu alarmowego nr………….. 
4.W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu, sprzętu, lub
urządzenia  Wykonawca wystawia bezpłatnie nową kartę, w terminie w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty)”.

Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dwóch rodzajów kart paliwowych:
a. Kartę typu „K” – wystawianą na imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
b. Kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu (§ 7 ust. 5)?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie dwóch rodzajów kart.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu wskazywania w załączniku do faktury stanu licznika pojazdu przy tankowaniu i zastąpienia słowa: „nazwę” słowem: „miejscowość” w odniesieniu do stacji paliw (§ 7 ust. 9 lit. g i lit. h)?
Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych  na poszczególne karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług) pozycję faktury.  Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość ( brutto, VAT, netto) po opuście. Oprócz wymienionych danych załącznik do faktury zawiera miejscowość i numer stacji paliw, a nie adres stacji paliw. Stan licznika pojazdu podczas tankowania jest natomiast wskazywany na bilingu elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej lub wysłanym na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający dopuszcza zmianę i we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:
W § 7 ust. 9 lit. g i lit. h w miejsce zapisu o treści:
„Załącznik do faktury (raport) zawiera ponadto:
g. stan licznika podany przez kierowcę,
h. numer/nazwę stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje”.

wprowadza zapis o treści:
 „Załącznik do faktury (raport) zawiera ponadto:
g. stan licznika podany przez kierowcę (w sytuacji, gdy Wykonawca w inny powszechnie stosowany u Wykonawcy sposób, nie może otrzymać informacji o stanie licznika pojazdu),
h. numer/nazwę lub miejscowość stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje”.


Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury (§ 7 ust. 10)?
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje  z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.
W celu usprawnienia  procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży ( w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie  elektronicznej tzw. E-faktura.
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E- faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo – księgowym Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający dopuszcza zmianę i we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:
W § 7 ust. 10 w miejsce zapisu o treści:
„Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia doręczenia faktury. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy”.
wprowadza zapis o treści:
„Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Za datę wystawienia faktury uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy”.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej przypadków awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw.
Propozycja zapisu:
„… za brak możliwości zatankowania  paliwa na stacji paliw nie uznaje się awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw”
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza zmianę i we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:
W § 8 ust. 4 w miejsce zapisu o treści:
„Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji wymienionej w załączniku do umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2   w przypadku, gdy brak ten spowodowany został działaniem siły wyższej oraz wyłącznym działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.
wprowadza zapis o treści:
„Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji wymienionej w załączniku do umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2   w przypadku, gdy brak ten spowodowany został działaniem siły wyższej oraz wyłącznym działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Za brak możliwości zatankowania  paliwa na stacji paliw nie uznaje się awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw” .


Pytanie nr 7:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?
Wykonawca  proponuje dodanie w § 12 ust. 3 na końcu zdania słów:  „oraz
Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart………... z dnia……………...”?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający dopuszcza zmianę i we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:
W § 12 ust. 3 w miejsce zapisu o treści:
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych”
wprowadza się zapis o treści:
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart………... z dnia……………... (w zakresie niesprzecznym z treścią niniejszej umowy)”.


Zamawiający informuje, iż dokona odpowiednich zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień: 11 grudnia 2013 roku. Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MODYFIKACJA NR 1 (755kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm.),  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 200 000 euro na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Jedyną i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma:
Polski Koncern Naftowy
Orlen S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, nie została odrzucona i uzyskała następujący wynik punktowy:
Nr oferty 1
Nazwa Wykonawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Liczba pkt w kryterium cena 100,00
Razem 100,00

Informuję, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona.
Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta: umowa może być zawarta w dniu 13 grudnia 2013 roku.
Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 października 2013, 10:57:46)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (13 grudnia 2013, 13:40:02)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1124