zamówienie na:

Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016

zamawiający: Zespół Szkół w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.18.2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 października 2013  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Mąkowarsko: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016
Numer ogłoszenia: 397698 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Mąkowarsku , ul. Tucholska 8, 86-013 Mąkowarsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3823129, faks 52 3823129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 100.000 litrów dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016. Przewidywana ilość dostaw gazu w ciągu jednego okresu grzewczego wynosi ok. 33.000 litrów. 1.2 W zakres zamówienia wchodzi również: - dostawa i montaż zbiorników każdy o pojemności 4850 litrów (o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20 °C/ 40 °C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85%) wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego, w tym: - wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp. - koszt demontażu instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu obowiązywania umowy - wynajem dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 4850 litrów z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym: - przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej, - koszty okresowych przeglądów UDT, okresowych przeglądów instalacji wykonywane przez wyłonionego Wykonawcę, rewizję zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji, 1.3 Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, PN i wymagań UDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub w książce napełnień). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy. Dostawy będą realizowane środkami transportu wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił koszów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w licznik gazu z aktualną legalizacją UMiJ. 1.4 W razie stwierdzonych wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wszelkie koszty wynikłe ze złej jakości gazu ponosi Wykonawca. 1.5 Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących wymogów jakościowych, Polskich Norm a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe - Gazy Węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4. 1.6 Dostawy sukcesywne po 4000 - 8000 litrów wykonawca zrealizuje na własny koszt i ryzyko do siedziby Zespołu Szkół w Mąkowarsku w ciągu 48 godzin od złożenia pisemnej bądź telefonicznej dyspozycji. 1.7 Wykonawca raz w roku przeprowadzi badanie szczelności instalacji zbiornikowej przyłącza gazowego wraz z kurkiem głównym KG 1.8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badań wymienionych w pkt. 1.7. 1.9 Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 1.10 Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić miejsca dostawy gazu i montażu zbiorników, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 1.11 Obowiązkiem Dostawcy jest posiadanie odpowiednich dokumentów stwierdzających, że zamontowane urządzenia odpowiadają polskim normom oraz dostarczony gaz posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające go do stosowania tj. świadectwo jakości (certyfikat).W/w dokumenty Dostawca zobowiązany jest okazywać na każde żądanie Zamawiającego. 1.12 Dostawy powinny odbywać się w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu Odbiorcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1, 44.61.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku należy potwierdzić koncesją na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.1059).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu gazu propan o pojemności min. 4000l.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 50.000zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

-zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie -wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo pok.35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo pok.33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (771kB) pdf                                                                                            Koronowo, dnia 22.10.2013r.
MGZE.271.18.2013.VIII 

                               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Szkół w Mąkowarsku postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016, Zamawiający zgodniez art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2013r. poz. 907) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą,  ofertę oznaczoną  nr 4 złożoną przez: 


Beta-Prim Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm


Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.

Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta 1.      Przyznana liczba punktów: 98,74 pkt.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia

Oferta 2.      Przyznana liczba punktów: 91,92 pkt.
AXAM Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany

Oferta 3.      Przyznana liczba punktów: 87,03 pkt.
ORLEN GAZ Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 46A
09-411 Płock

Oferta 4.      Przyznana liczba punktów: 100 pkt.
Beta-Prim Sp. z o.o.
Ul. Bieławin 7
22-100 Chełm

Oferta 5.      Oferta odrzucona
Gaspol S.A.
Al. Jana Pawła II
00-175 Warszawa

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (1 października 2013, 14:06:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (22 października 2013, 13:22:50)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465