zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 września 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 




Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO
Numer ogłoszenia: 378010 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2013/2014 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 15 st.C. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7 - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16 Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 wynosi 80.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 14.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 28.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku należy potwierdzić koncesją na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.1059).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu oleju opałowego o pojemności min. 8 000 dm3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Aktualny na dzień 18 września 2013r. cennik oleju opałowego producenta którego olej opałowy wykonawca oferuje. Cennik musi być ogólnodostępny i skierowany do nieoznaczonej liczby odbiorców. Zamawiający dopuszcza przedstawienie cennika w formie wydruku ze strony internetowej producenta wraz z wskazaniem daty wydruku oraz adresu strony internetowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo pok.35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo pok. 33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (741kB) pdf


                                                                                            Koronowo, dnia 27.09.2013r.

                                       Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji
w Koronowie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą,  ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:

                                                                      „NAFTPOL” Sp. J.
                                                   Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
                                                        ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta 1.
TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.
u. Toruńska 186
62 – 600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski
Ul. Dworcowa 39
- 99,50 pkt.

Oferta 2.      
NAFTPOL” sp.j.
Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
-  100 pkt.

 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.



metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (18 września 2013, 10:32:24)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (27 września 2013, 09:15:45)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137