zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/13
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2013  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.koronowo.pl

Koronowo: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie; Numer ogłoszenia: 181937 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest etyliny E 95 oraz oleju napędowego ON w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 19.09.2013 roku) do dnia 31.12.2013 roku. CPV 09100000-0 Paliwa 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 09132000-3 Benzyna 09134000-7 Oleje napędowe Szacunkowe zużycie paliw w okresie 3 miesięcy i 11 dni : 1. Etylina -2.400 litrów 1. Olej napędowy -70.312 litrów. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania PN-EN 590 oraz etyliny Pb-95 spełniającej wymagania PN-EN 228 w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego, pojazdem samochodowym wyposażonym w dystrybutor każdego dnia roboczego w godzinach od 6:00 do 8:00, natomiast etylina Pb-95 będzie tankowana na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00. Jakość oferowanego paliwa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Jednostką rozliczeniową w każdym wypadku będzie litr. Dostawy ON odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego staraniem. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć atest jakościowy: producenta lub akredytowanego laboratorium, określający w sposób jednoznaczny daną dostawę, tzn. dokument ten powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i zawierać klauzulę, iż dotyczy on dostawy z dnia ....., realizowanej autocysterną o numerze rejestracyjnym ..........., nazwa producenta lub składującego paliwo .......... W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa Zamawiający ma prawo do wykonania badań jakościowych dostarczanego paliwa w wybranym przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy tylko w przypadku wystąpienia uchybień. Badanie obejmować będzie określenie parametrów stosownie do wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441) Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliwa w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany ceny hurtowej przez producenta paliwa. Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliw w okresie realizacji zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług (Vat). Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe zużycie paliw płynnych ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliw płynnych w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość paliw płynnych..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.20.00-3, 09.13.40.00-7.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.2012.1059 j.t.).•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał (rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną główną dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć realizację dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.•

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4; 86-010 Koronowo, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 08:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4; 86-010 Koronowo, pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (465kB) pdf

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907),  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Jedyną i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma:
NAFTPOL sp.j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5
86-010 Koronowo

Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, nie została odrzucona i uzyskała następujący wynik punktowy:
Nr oferty 1.
Nazwa Wykonawcy: NAFTPOL sp.j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka ul. Leśna 5,86-010 Koronowo
Liczba pkt w kryterium cena: 100,00
Razem: 100,00

    Informuję, iż żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona.
    Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta: umowa może być zawarta w dniu 18 września 2013 roku.
    W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych.
    Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz


 

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 września 2013, 19:01:02)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (18 września 2013, 14:49:49)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 936