zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.19.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2013  09:00
wynik postępowania: informację umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.

Numer ogłoszenia: 175165 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie.
Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ulic wynosi 3.683,66 m2 i obejmuje następujące ulice:
- ul. Farną (odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Tucholskiej),ul. Zdrojową, ul. Sobieskiego,ul. Tucholską (od ul. Zdrojowej w kierunku wschodnim za krawędź budynku przy ul. Tucholskiej 6)
Zakres zadania 1 obejmuje w szczególności:
ul. Sobieskiego - 536,35 m2
- rozbiórkę krawężników kamiennych, rozbiórkę chodników bitumicznych, ustawienie krawężników kamiennych z odzysku, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr 3cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Zdrojowa - 909,36 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm, 15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr 3cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Farna - 847,29 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm, 15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Tucholska - 1.390,46 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm,15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonani i odbioru robót budowlanych.
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie. Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ul. Paderewskiego wynosi 569 m2. Zakres zadania 2 obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę chodników z płytek betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Nie  dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie  dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotyę budowlaną, polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych i robota te były wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował poniżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi, w ilości co najmniej 1 rozkładarka mas bitumicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-   wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
 niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
2. Odpowiednie pełnomocnictwa,
3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, oraz przedmiaru robót na podstawie kalkulacji własnej. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy;
3) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
5) wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8) jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
10) zmiany warunków gospodarczych,
11) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
12) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
13) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
14) znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
15) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania ofert: 17.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat. I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia BZP: 180873 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175165 - 2013 data 02.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

                                                                                       BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (2 września 2013, 13:38:25)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (25 września 2013, 15:29:09)
Zmieniono: Dod. inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 881