zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.18.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 3 września 2013  09:00
wynik postępowania: informację umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin
(cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2

Numer ogłoszenia w BZP : 164365 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami
w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno
(dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi od km 0 + 0.750 do km 1 + 750
- przebudowa drogi na działkach nr: cz. dz. nr 75 obręb geod. Gogolin nr : cz. dz. nr 93/1 i dz. nr 93/2 obręb geod. Salno.
- wykonanie jezdnię szer. 3,5m. Jezdnia z obu stron będzie zakończona obustronnym poboczem 2 x 0,75m, droga klasy - D - kategoria ruchu - KR1,
- roboty pomiarowe - trasa drogi.
- mechaniczne karczowanie krzewów przydrożnych kolidujących z drogą,
- wykonanie korytowania mechanicznie - głęb. 10cm na całej szerokości drogi,
Jezdnia - podbudowa:
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/63.0mm o szerokości 3,80m, grubości 15cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm o szerokości 3,60m, grubości 5cm,
Jezdnia nawierzchnia:
- wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi. Roboty obejmują powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Powierzchniowe utrwalenie potrójne należy wykonać poprzez trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową średnio i szybko rozpadową, trzykrotne rozsypanie kruszywa naturalnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw.
Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia powierzchni nieulepszonej tj. rozkładania lepiszcza nawierzchnia powinna być zwilżona i oczyszczona.
Pobocza :
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5cm,
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10cm,
Zjazdy:
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5cm
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10cm.
Rowy przydrożne:
- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. W przypadku składania oferty wspólnej oceniany będzie łączny potencjał Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2. odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,
4. kosztorys ofertowy, przy czym suma wartości ogółem wynikająca z załączonego do oferty kosztorysu powinna odpowiadać cenie przedstawionej w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w przypadku :
1. wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2. wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy;
3. wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
5. wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6. ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7. wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8. jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
9. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
10. zmiany warunków gospodarczych,
11. zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
12. niesprzyjających warunków atmosferycznych,
13. kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
14. znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
15. innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 03.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 13, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowywane ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8784kB) zip
Załączniki 1-8 do SIWZ (7076kB) pdf
Dokumentacja projektowa (9526kB) pdf
STWiORB (550kB) pdf
Dokumentacja geotechniczna (1463kB) pdf
Przedmiar robót (1628kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (19 sierpnia 2013, 15:56:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (25 września 2013, 15:33:50)
Zmieniono: dod. inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 918