zamówienie na:

Przetarg na: Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.11.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: informację o unieważnieniu postępowania umieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego  i  Tucholskiej w Koronowie.
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP : 161409 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
                   w Koronowie
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
w Koronowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm.
Zakres zadania 1 obejmuje również:
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm w ul. Tucholskiej (435 m2),
- pionową regulację studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych i zaworów wodociągowych,
- regulację pionową krawężników.
Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ulic wynosi 3.683,66 m2 i obejmuje następujące ulice:
- ul. Farną (odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Tucholskiej), ul. Zdrojową, ul. Sobieskiego,
ul. Tucholską (od ul. Zdrojowej w kierunku wschodnim za krawędź budynku
przy ul. Tucholskiej 6)
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- pionową regulację studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych - 5 szt.
Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ul. Paderewskiego wynosi 569 m2.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2013 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI  Nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane, polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował poniżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi, w ilości
co najmniej 1 rozkładarka mas bitumicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
 lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej bez ograniczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie . prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści
lub innego załączonego dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
-   wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2. Odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, oraz przedmiaru robót na podstawie kalkulacji własnej. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku:
1. Wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2. Wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy;
3. Wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4. Wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów
lub elementów instalacji podziemnej;
5. Wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6. Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu
o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia,
co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
9. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
10. Zmiany warunków gospodarczych,
11. Zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
12. Niesprzyjających warunków atmosferycznych,
13. Kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
14. Znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
15. Innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
 o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo pokój nr 10 - parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 28.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo pokój nr 13, sekretariat - I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki
STWiORB


IPR-ZP 271.11.2013                                                            Koronowo, dnia 21.08.2013 r.                       ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI                
                  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r.  poz. 907), Zamawiający dokonuje zmiany treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający  uzupełnia SIWZ o przedmiary robót dla zadania 1 i zadania 2. /w załączeniu/.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy uwzględnić w złożonej ofercie.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Przedmiar robót - zadanie 1 (2374kB) pdf
Przedmiar robót - zadanie 2 (240kB) pdf
 

                                                                                       Koronowo,  2013-08-27
 
INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


                Gmina Koronowo, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Zadanie nr 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
w Koronowie.
Zadanie nr 2 – Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.
 
Uzasadnienie
 
                Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
                Na uzasadnienie powyższego wskazać należy, iż niemożliwe jest wykonanie przedmiotu umowy na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działał pod wpływem błędu w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, gdyż opierając się na posiadanych  w tym czasie danych był  błędnie przekonany,
iż podjęte starania zapewniły opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający realizację potrzeb zamawiającego. Faktyczne zaistnienie wady polega na nieprawidłowym, niedokładnym określeniu zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz braku specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższy błąd potwierdzony został zapytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
                Przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców stanowi zgodnie z art., 7 ust. 1 fundamentalną zasadę  udzielania zamówień a zamawiający  zobowiązany jest dążyć do realizacji tej zasady, równego traktowania wykonawców raz efektywności wydatkowania środków publicznych.
                Mając na uwadze, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest możliwe na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu a przeszkoda ma charakter nieusuwalny zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
                                                                             BURMISTRZ KORONOWA
 
 
 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (13 sierpnia 2013, 15:46:43)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (25 września 2013, 15:31:59)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 905