zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.14.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie

Numer ogłoszenia w BZP: 156687 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie od km 0 + 0.00 do km 3 + 408,09 na dz. 122, 116, 133/9 obręb Buszkowo, 351, 417 obręb Lucim, 154, 163/5, 146, 171, 121/1 obręb Łąsko Wielkie.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m (lokalnie 4 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego
z obustronnymi poboczami po 0,75 m wykonanymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia z obu stron zakończona opornikami betonowymi.
2) wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
3) wykonanie ścieku korytkowego otwartego, frezowanie istniejącej nawierzchni na moście oraz ułożenie nowej nawierzchni,
4) budowę oświetlenia drogi.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.20.00-5, 45.11.10.00-8, 45.22.20.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.14.00-8, 45.31.61.10-9.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
-     zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. Odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,
4. Kosztorys ofertowy, przy czym suma wartości ogółem wynikająca z załączonego do oferty kosztorysu powinna odpowiadać cenie przedstawionej w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w przypadku :
1. Wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2. Wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy;
3. Wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4. Wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów
lub elementów instalacji podziemnej;
5. Wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6. Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
9. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
10. Zmiany warunków gospodarczych,
11. Zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
12. Niesprzyjających warunków atmosferycznych,
13. Kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
14. Znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
15. Innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania ofert: 21.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowywane w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Specyfikacja Istotntch Warunków Zamówienia + załączniki
Dokumentacja projektowa + STWiORB
Dokumentacja geotechniczna (5636kB) zip
Przedmiary robót (2910kB) pdf

                                          
                                                                                           Koronowo, dnia 12.08.2013 r.
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielam poniższych wyjaśnień:
 
Pytanie:
Prosimy o załączenie na stronie internetowej opisu technicznego do projektu wykonawczego branży drogowej.
 
Odpowiedź:
Zamawiający umieścił powyższy opis na stronie internetowej w załączniku do SIWZ – Dokumentacja projektowa + STWiORB.
 
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (6 sierpnia 2013, 15:49:31)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2013, 10:20:15)
Zmieniono: inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1428