zamówienie na:

Sprzedaż: autobus, przyczepy, cysterna

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/12/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I.Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. www.bip.koronowo.pl

II.Przedmiot sprzedaży:
1. Autobus Jelcz – CBY FN56
- marka: Jelcz PR-120D
- rodzaj silnika: Z.S.
- moc : 230KM
- pojemność : 6900cm3
-  rok produkcji: 1991
- przebieg wg licznika: 166 565km
- liczba miejsc: 47
cena minimalna brutto: 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych)
w tym Vat 23%
Stan techniczny pojazdu:
- silnik ogólnie sprawny, rozruch normalny, praca prawidłowa
- podwozie częściowo wypracowane, zespoły przenoszące napęd na koła wyeksploatowane,
- wypracowane zawieszenie
- ogumienie marki Pirelli i Kormoran w dobrym stanie
- układy hamulcowe sprawne, częściowo wypracowane
- instalacja elektryczna ogólnie sprawna, częściowo zużyta
- instalacja hydrauliczna ogólnie sprawna, z objawami zużycia
- nadwozie znacznie zużyte, lakier zmatowiały, liczne ślady korozji powierzchniowej oraz wgłębnej w wielu miejscach oraz połączeniach oblachowań, wybicia wewnętrzne częściowo zużyte
- tapicerka siedzeń wytarta, chroniona pokrowcami
- badanie techniczne ważne do 14.11.2013 r.
2. Przyczepa rolnicza BYW 172S przetarg III
- marka: Sanok D47B
- ładowność 4 500 kg
- rok produkcji: 1980
cena minimalna: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- przyczepa rolnicza samowyładowcza
- niesprawna technicznie
- rama niesprawna- zdeformowana
- dyszel i zaczep wypracowany
- obrotnica niesprawna-odkształcona
- skrzynia ładunkowa znacznie zużyta
- ściany: boczne,tylne i przednia oraz zamki i zawiasy znacznie skorodowane i pogięte
- tarcze kół skorodowane
- wypracowane ogumienie sztuk 4 zużyte 70%
- układ hamulcowy cz. zużyty
- instalacja hydrauliczna i oświetlenie w stanie dostatecznym
- badanie techniczne ważne do 30.04.2010 r.
3. Przyczepa rolnicza BYW 041S przetarg III
- marka: Sanok D45
- ładowność 3 500 kg
- rok produkcji: 1967
cena minimalna: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- przyczepa rolnicza samowyładowcza po naprawie, pomalowana
- sprawna technicznie
- rama i mechanizm pociągowo-skrętny sprawny technicznie
- tarcze kół oraz ogumienie sztuk 4 w dobrym stanie
-  skrzynia ładunkowa po naprawie – stan dobry
- podłoga z prześwitami
- instalacja hamulcowa hydrauliczna i oświetlenie w stanie dostatecznym
- badanie techniczne ważne do 29.03.2014 r.
4. Przyczepa rolnicza BYW 039S przetarg III
- marka: Sanok D45
- ładowność 3 500 kg
- rok produkcji: 1969
cena minimalna: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- przyczepa rolnicza samowyładowcza po naprawie, pomalowana
- sprawna technicznie
- rama i mechanizm pociągowo-skrętny sprawny technicznie
- tarcze kół oraz ogumienie sztuk 4 w dobrym stanie
- skrzynia ładunkowa po naprawie - stan dobry
- instalacja hamulcowa  hydrauliczna i oświetlenie w stanie dostatecznym
- badanie techniczne ważne do 14.11.2013 r.
4. Cysterna
- produkcja: Metachem Kościan Cn 22
- typ: NRFB 86082
- rok produkcji: 1986
- 4 komory o pojemności 7821, 5346, 5346, 5138
Stan techniczny:
- technicznie niesprawna
- cena minimalna: wartość złomowa  6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
III.Uwaga! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w  Koronowie Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
tel. 52-5860-408
1.Termin składania ofert upływa 21.08.2013 r. o godz. 10:00
2.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 21.08.2013 r. godz. 10:00.
3.Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP, ...............................................(wskazanie środka transportowego)
(Jelcza CBY FN56, przyczepy BYW 172S, przyczepy BYW 041S, przyczepy BYW 039S, cysterny)
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
- Autobus Jelcz – CBY FN56 – 1 500,00zł
- przyczepa uniwersalna – BYW 172S  - 200,00zł
- przyczepa ciężarowa – BYW 041S -  180,00zł
- przyczepa ciężarowa – BYW 039S -  150,00zł
- cysterna – 500,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 20.08.2013 r. w kasie Zakładu lub przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone w ciągu 3 dni. W przypadku wyboru oferenta z najkorzystniejszą ofertą, który w terminie nie zapłaci pozostałej kwoty, wadium przepada.
5.Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
6.Oferta powinna zawierać:

- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. o godz. 10.15
8.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001
9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
10.Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
11.Kryterium wyboru oferty: cena 100%
12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
13.Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
druki do pobrania (99kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe komisja przetargowa dokonała wyboru nabywców, którzy złożyli oferty z najwyższą cenę kupna majątku ruchomego:
1. Autobus Jelcz – CBY FN56 – brak ofert
2. Przyczepa rolnicza BYW172S – 3 120,00 zł
3. Przyczepa rolnicza BYW041S – 3 155,00 zł
4. Przyczepa rolnicza BYW039S – 3 255,00 zł

5. Cysterna – 6 320,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1.
Nazwa i adres oferenta:
Maziarczyk Piotr Nowy Jasiniec 25, 86-010 Koronowo
Przyczepa rolnicza BYW041S –  Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 2 800,00 zł.

Oferta nr 2.
Nazwa i adres oferenta: Z. H. – U. „SAB” Andrzej Syldatk Garczegorze 38/2, 84-351 Nowa Wieś Lęb.
Przyczepa rolnicza BYW172S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 3 120,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW041S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 3 255,00 zł
Przyczepa rolnicza BYW039S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 3 155,00 zł.
Cysterna – Cena minimalna – 6 000 zł, cena oferowana – 6 320,00 zł.

Oferta nr 3.
Nazwa i adres oferenta: P. W. Lilianna Janiszewska ul. Gersona 2/9, 85-305 Bydgoszcz
Przyczepa rolnicza BYW172S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 2 730,00 zł.
Cysterna – Cena minimalna – 6 000 zł, cena oferowana – 3 000,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW039S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 2 630,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW041S – Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 2 830,00 zł.

Oferta nr 4.
Nazwa i adres oferenta: Piasek Antoni Sucha,  89-525 Sucha
Przyczepa rolnicza BYW041S –  Cena minimalna – 2 500,00 zł, cena oferowana – 2 750,00 zł.

Dziękujemy za udział w przetargu, a nabywcom których oferty wygrały gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (30 lipca 2013, 11:41:38)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (21 sierpnia 2013, 14:00:13)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1486