zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informację o unieważnieniu przetargu umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku
oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

Numer ogłoszenia w BZP nr 281554 - 2013;
data zamieszczenia w BZP: 18.07.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane -remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu
W tym:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.
- Boisko piłkarskie 30x66 m + strefa ochronna 2,0 m i urządzenie terenu
- Ogrodzenie
- Plac zabaw
- Boisko do siatkówki 8x16 m + strefa ochronna 5,0 m
- Przyłącze wodociągowe
- Przyłącze energetyczne i oświetlenie

Zadanie 2 - Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
Branża budowlana (zgodnie z dokumentacją)
1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z ościeżnicami na okna okna drewniane klejone 3-warstwowe).
2. Wymiana istniejących podokienników na drewniane dębowe lub jesionowe.
3. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami na skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej z ościeżnicami drewnianymi.
4. Rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm z cegieł, montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej.
5. Demontaż istniejących schodów drewnianych wewnętrznych, wykonanie nowych schodów betonowych wykończonych terakotą z ukrytym jednym stopniem w grubości ściany.
6. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu świetlicy z pozostawieniem legarów drewnianych, wykonanie nowej posadzki z wykładziny winylowej klejonej - wytrzymałej i niepalnej (konstrukcja posadzki zgodnie z projektem budowlanym)
7. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu zaplecza do poziomu stropu Kleina, wykonanie nowej posadzki z terrakoty (warstwy posadzki zgodnie z projektem budowlanym).
8. Zeskrobanie i zmycie starej farby, naprawienie uszkodzonych powierzchni ścian, przygotowanie podłoża pod nowe malowanie.
9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w pomieszczeniu wc do wys. 2,00 m, oraz w pomieszczeniu zaplecza nad ciągiem roboczym i przeciwległej ścianie pasa wys. 0,60 m, montaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu wc.
10. Zakup i montaż mebli kuchennych
11. Powiększenie pod kominkiem podbudowy z płytek ceramicznych do odl. 0,50 m od kominka.
12. Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.
13. Renowacja i odmalowanie istniejących drzwi zewnętrznych na wzór stolarki historycznej.
14. Zmiana pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem głównym z płyty włóknisto-cementowej na gonty bitumiczne.
15. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Branża elektryczna (zgodnie z dokumentacją)
1.Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, rozdzielni, tablicy licznikowej.
2.Montaż nowych przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych, rozdzielni, tablicy licznikowej.
3. Wykonanie odpowiednich sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej.
Branża sanitarna (zgodnie z dokumentacją)
Instalacja wod-kan
1. Wymiana fragmentów instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych.
2. Wymiana fragmentów instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych na rury z PCV.
3. Demontaż baterii wraz z umywalką, ustępu z miską fajansową, zlewozmywaka żeliwnego z baterią - nie nadających się do użytku, oraz ponowny montaż nowych przyborów.
4. Wykonanie prób szczelności i płukanie nowej instalacji wodociągowej
Instalacja wentylacji
1. Wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach zaplecza i wc z blachy stalowej ocynkowanej wyprowadzone przez strop na dach, ocieplone w przestrzeni poddasza wełną mineralną i obudowane płytami GKF.
2. Montaż kominków wentylacyjnych.
3. Montaż nawietrzników podokiennych.
4. W pomieszczeniu wc montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem załączanym razem z oświetleniem.
5. Montaż okapu kuchennego.
Instalacja dystrybucji gorącego powietrza
1. Wymiana istniejącego kominka na kominek z systemem mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza na pozostałe pomieszczenia.
2. Montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej.
3. Montaż wentylatora kominkowego.
4. Montaż kominkowego dystrybutora gorącego powietrza.
5. Montaż czujnika tlenku węgla.
6. Montaż anemostatów kołowych.
7. Wykonanie doprowadzenia powietrza do kominka pod podłogą z rury PCV.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.00-2, 45.26.25.00-6, 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5, 45.34.20.00-6, 45.11.27.23-0, 45.23.32.93-9, 45.31.00.00-3, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.21.55.00-2, 45.26.23.00-4, 45.45.43.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.45.43.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.42.11.00-5.
II.1.7) Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 Zakończenie: 28.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla Zadania 1
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz budowę placu zabaw. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych robót w oddzielnych zadaniach.
Dla Zadania 2
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na remoncie budynku o wartości nie mniejszej 100.000,00 złotych każda robota.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla Zadania 1
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.
W przypadku składania oferty wspólnej oceniany będzie łączny potencjał Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Dla Zadania 2
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy - osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
W przypadku składania oferty wspólnej oceniany będzie łączny potencjał Wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
 i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową, szczegółową kalkulację ceny ofertowej, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów
lub elementów instalacji podziemnej;
5) wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8) jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu
o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia,
co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
10) zmiany warunków gospodarczych,
11) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie,
12) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
13) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
14) znalezisk, skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
15) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu (oraz w siwz).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania ofert: 02.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /I piętro/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania jest dofinansowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.
- Boisko piłkarskie 30x66 m + strefa ochronna 2,0 m i urządzenie terenu
- Ogrodzenie
- Plac zabaw
- Boisko do siatkówki 8x16 m + strefa ochronna 5,0 m
- Przyłącze wodociągowe
- Przyłącze energetyczne i oświetlenie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.00-2, 45.26.25.00-6, 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5, 45.34.20.00-6, 45.11.27.23-9, 45.31.00.00-3, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie 2 - Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
Branża budowlana (zgodnie z dokumentacją)
1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z ościeżnicami na okna okna drewniane klejone 3-warstwowe).
2. Wymiana istniejących podokienników na drewniane dębowe lub jesionowe.
3. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami na skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej z ościeżnicami drewnianymi.
4. Rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm z cegieł, montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej.
5. Demontaż istniejących schodów drewnianych wewnętrznych, wykonanie nowych schodów betonowych wykończonych terakotą z ukrytym jednym stopniem w grubości ściany.
6. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu świetlicy z pozostawieniem legarów drewnianych, wykonanie nowej posadzki z wykładziny winylowej klejonej – wytrzymałej
 i niepalnej (konstrukcja posadzki zgodnie z projektem budowlanym)
7. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu zaplecza do poziomu stropu Kleina, wykonanie nowej posadzki z terrakoty (warstwy posadzki zgodnie z projektem budowlanym).
8. Zeskrobanie i zmycie starej farby, naprawienie uszkodzonych powierzchni ścian, przygotowanie podłoża pod nowe malowanie.
9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w pomieszczeniu wc do wys. 2,00 m, oraz w pomieszczeniu zaplecza nad ciągiem roboczym i przeciwległej ścianie pasa wys. 0,60 m, montaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu wc.
10. Zakup i montaż mebli kuchennych 11. Powiększenie pod kominkiem podbudowy
z płytek ceramicznych do odl. 0,50 m od kominka.
12. Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.
13. Renowacja i odmalowanie istniejących drzwi zewnętrznych na wzór stolarki historycznej.
14. Zmiana pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem głównym z płyty włóknisto-cementowej na gonty bitumiczne.
15. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Branża elektryczna (zgodnie z dokumentacją)
1.Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, rozdzielni, tablicy licznikowej.
2.Montaż nowych przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych, rozdzielni, tablicy licznikowej.
3. Wykonanie odpowiednich sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej.
Branża sanitarna (zgodnie z dokumentacją)
Instalacja wod-kan
1. Wymiana fragmentów instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych.
2. Wymiana fragmentów instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych na rury z PCV.
3. Demontaż baterii wraz z umywalką, ustępu z miską fajansową, zlewozmywaka żeliwnego z baterią - nie nadających się do użytku, oraz ponowny montaż nowych przyborów.
4. Wykonanie prób szczelności i płukanie nowej instalacji wodociągowej
Instalacja wentylacji
1. Wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach zaplecza i wc
z blachy stalowej ocynkowanej wyprowadzone przez strop na dach, ocieplone w przestrzeni poddasza wełną mineralną i obudowane płytami GKF.
2. Montaż kominków wentylacyjnych.
3. Montaż nawietrzników podokiennych.
4. W pomieszczeniu wc montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem załączanym razem z oświetleniem.
5. Montaż okapu kuchennego.
Instalacja dystrybucji gorącego powietrza
1. Wymiana istniejącego kominka na kominek z systemem mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza na pozostałe pomieszczenia.
2. Montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej.
3. Montaż wentylatora kominkowego.
4. Montaż kominkowego dystrybutora gorącego powietrza.
5. Montaż czujnika tlenku węgla.
6. Montaż anemostatów kołowych.
7. Wykonanie doprowadzenia powietrza do kominka pod podłogą z rury PCV.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2, 45.26.23.00-4, 45.45.43.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.45.43.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 1-8
Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZADANIE nr 1 - Samociążek
Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZADANIE nr 2 - Nowy Jasiniec
 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (18 lipca 2013, 13:30:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (5 sierpnia 2013, 08:21:30)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1332