zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
dostawę sprzętu komputerowego

Numer ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych: 250038 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie 1 - Dostawa komputerów przenośnych.
a) dostawa 28 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu tablet o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) dostawa 1 sztuki urządzenia spełniającego role bezprzewodowego punktu dostępowego o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zadanie 2 -Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
a) dostawa 11 sztuk komputerów PC (monitor, stacja robocza, mysz optyczna, klawiatura, zasilacz awaryjny (UPS), pakiet biurowy o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) dostawa 1 sztuki laptop wraz z pakietem biurowym o parametrach zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.70.00-9, 48.00.00.00-8, 48.62.00.00-0, 48.77.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa, wraz z formularzem wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na pisemny uzasadniony wniosek, przedmiotu dostawy na urządzenia równorzędne lub o parametrach wyższych w przypadku gdy w trakcie dostawy pierwotnie oferowane urządzenia nie będą dostępne.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na pisemny uzasadniony wniosek, w przypadku np. opóźnień dostaw komponentów po stronie dostawców Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
7. O zmianie lub rozwiązaniu umowy decydować będzie zgodna wola obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10, parter.
IV.4.4) Termin składania ofert: 10.07.2013 r., godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13. I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                                    BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP.271.9.1.13                                                                    Koronowo, 2013-06-28
 
               ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI
    SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w zakresie oznaczenia oferty oraz  terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu jw.:
Pkt 14 ppkt 1, rozdziału I SIWZ otrzymuje brzmienie:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Dostawę sprzętu komputerowego – nr zadania ….”  oraz „nie otwierać przed 10.07.2013 r., godz. 09:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
Pkt 1 i 4 rozdziału XI SIWZ otrzymują brzmienie:
1.    Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/  I piętro, w terminie do dnia 10 lipca 2013 r., do godz. 9:00.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r., o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego – sala narad, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                               BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (28 czerwca 2013, 10:48:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (12 lipca 2013, 11:40:29)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1244