zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2013
wartość: Poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP_: 227700 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
 woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM
w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstwa nieszczęśliwych wypadków i obejmuje: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla ZGKIM, ubezpieczenie od kradzieży
 z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i osób zajmujących się łapaniem bezpańskich psów , ubezpieczenie maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień
do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy
o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie przedłożonych dokumentów, na zasadzie spełnia- lub nie spełnia wymaganego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas,
gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
 i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas,
gdy oświadczy, że spełnia ten warunek - załącznik nr 2
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - załącznik nr 2 do siwz lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom w oparciu
o oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia-nie spełnia wymaganego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
 i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)
oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2012 roku.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom w oparciu
o oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia- nie spełnia wymaganego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
-  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
--aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
-  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- pełnomocnictwo
- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu
zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - formularz oferty - ogólne Warunki Ubezpieczenia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 80%
2 - Fakultatywne klauzule ubezpieczenia – 20%
IV.3) ZMIANA UMOWY
Pprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację
i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji, zmiana sumy ubezpieczenia wynikająca z przekazania nieruchomości lub lokali przez Gmine bądź sprzedaż lub wyłączenie tych lokali - rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia;
2. zmiana sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej na wniosek Zamawiającego
3. zmianie wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia;
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
5. zmianie ilości osób podlegających ubezpieczeniu w zakresie NNW
6. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
7. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju i miejsca działalności,
8. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
9. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy
w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji
10. Niezależnie od powyższych zmian umowy, zmiana może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie cenowej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
V.4.4) Termin składania ofert: 24.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 13 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


IPR-ZP.271.10.1.2013                                                               Koronowo 2013-06-18
 
                                                                                               
 ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

           
               Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).
          Zamawiający modyfikuje treść załącznika 11 do SIWZ /w załączeniu/, co należy uwzględnić w złożonej ofercie.

ZAŁĄCZNIK NR 11 (PO MODYFIKACJI) (5760kB) pdf

         Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 
IPR-ZP.271.10.2.2013                                                                       Koronowo 2013-06-18
                                              
                                                                      
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielam poniższych wyjaśnień :
 
Pytanie 1
Proszę o podanie wykazu budynków z podaniem roku budowy, rodzaju materiałów budowlanych z jakich wykonany jest budynek, rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
i przeciwpożarowych, podanie stanu technicznego budynków.
Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy wykazy mienia w tym informacje na temat budynków podmiotów objętych ubezpieczeniem.
Wykaz mienia cz I (4361kB) pdf
Wykaz mienia cz.II (8524kB) plik
Pytanie 2
Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty opuszczone i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni lub mienie się w nich znajdujące? Jeżeli tak, to proszę o wykaz takiego mienia.
Odpowiedź: Stan na 18.06.2013 - w wykazie zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma obiektów opuszczonych i nieużytkowanych. 
Pytanie 3
Proszę o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na ubezpieczanym terenie wystąpiła powódź lub podtopienia.
Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat na ubezpieczonym terenie nie miały miejsca powód lub podtopienia
Pytanie 4
Proszę o informację, czy Zamawiający lub którakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza lub utylizuje odpady?
Odpowiedź: Nie
Pytanie 5
Proszę o potwierdzenie, że na OC zarządcy dróg ustalono podli mit w wysokości 500.000 zł w ramach sumy gwarancyjnej ZGKiM.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  wprowadzono podli mit odpowiedzialności na szkody związane z zarządzeniem drogami w wysokości 250.000 zł w ramach sumy gwarancyjnej ZGKIM
Pytanie 6
Proszę o wykaz szkód z OC zarządcy dróg, z podaniem wysokości wypłaconego roszczenia i rodzaju szkody.
Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie podać powyższych informacji.  Większość ze zgłoszonych szkód do ZGKIM dotyczy szkód związanych z zalaniami w budynkach mieszkalnych
 
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA
metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (13 czerwca 2013, 13:59:26)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (9 lipca 2013, 16:12:04)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287