zamówienie na:

zorganizowanie 1. Kursów zawodowych 80530000-8, 2. Warsztatów terapeutycznych 80510000-2, 3. Wsparcia asystenta rodziny 85312300-2, 4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 80570000-0, 5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym 79952000-2, 6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym 92000000-1, 7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym 92000000-1.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: OA.251.1.2013
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
Zamówienie na kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nadzieja na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie:
1. Kursów zawodowych,
2. Warsztatów terapeutycznych,
3. Wsparcia asystenta rodziny,
4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej,
5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym,
6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym,
7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym.
Numer ogłoszenia: 207314 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych, 3. Wsparcia asystenta rodziny, 4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym, 6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych, 3. Wsparcia asystenta rodziny, 4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym, 6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 85.31.23.00-2, 80.57.00.00-0, 79.95.20.00-2, 92.00.00.00-1, 92.00.00.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Przedłożenie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykaz 2 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub wykonywane należycie - Załącznik nr 6 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Przedłożenie dokumentu potwierdzającego dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - załącznik nr 7 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca przedłoży podpisany załącznik nr 8 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 8; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MGOPS w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 7.1.1. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Ogłoszenie (351kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (494kB) pdf

Załącznik nr 1 (411kB) pdf

Załącznik nr 2 (396kB) pdf

Załącznik nr 3 (412kB) pdf

Załącznik nr 4 (441kB) pdf

Załącznik nr 5 (427kB) pdf

Załącznik nr 6 (407kB) pdf

Załącznik nr 7 (395kB) pdf

Załącznik nr 8 (397kB) pdf

Załącznik nr 9 (399kB) pdf

Załącznik nr 10 (395kB) pdf

ZAWIADOMIENIE
wyborze najkorzystniejszej oferty 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie: 
1. Kursów zawodowych,
2. Warsztatów terapeutycznych,
3. Wsparcia asystenta rodziny,
4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej,
5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym,
6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym,
7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.), dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta nr 2 złożona przez PUH „ELIM” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie.

Uzasadnienie: 
Oferta nr 2 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. spośród przedstawionych ofert uzyskała 100 punktów w kryterium 100%. 

Zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Liczba punktów dla ofert w kryterium cena 100% 

Oferta Nr 1 : Europejskie Centrum Biznesu i Szkoleń Poradnictwo Psychologiczne ul. Glinki 83/27, 85-861 Bydgoszcz – 76% 

Oferta Nr 2 : P.U.H. „ELIM” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie – 100%
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
Koronowo, 06.06.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (619kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (28 maja 2013, 15:34:10)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (6 czerwca 2013, 11:37:45)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 915