zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Sukcesywne dostawy wodomierzy
Numer ogłoszenia: 90825 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy wodomierzy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy, których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wodomierze muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Dostawa wodomierzy w łącznej szacunkowej ilości 2316 szt wg. wymagań jn: Wirnikowy suchobieżny JS Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : B- poziom/R100* A - pion/R250* Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 15 Qn/Q3* (m3/h) - 1,5 Długość (mm) - 110 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 3/4 PN (bar) - 10 Ilość - 1000 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 20 Qn/Q3* (m3/h) - 2,5 Długość (mm) - 130 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 PN (bar) - 16 Ilość - 500 Wirnikowy mokrobieżny WS z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : C /R 160* dowolna - Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 15 Qn/Q3* (m3/h) - 1,5/ 2,5* Długość (mm) - 110 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 3/4 PN (bar) - 16 Ilość - 500 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 20 Qn/Q3* (m3/h) - 4,0* Długość (mm) - 130 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 PN (bar) - 16 Ilość - 200 C - poziom/R160* Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 25 Qn/Q3* (m3/h) - 3,5 Długość (mm) - 260 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 1/4 PN (bar) - 16 Ilość - 40 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 32 Qn/Q3* (m3/h) - 6 Długość (mm) - 260 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 1/2 PN (bar) - 16 Ilość - 20 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 40 Qn/Q3* (m3/h) - 10 Długość (mm) - 300 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 2 PN (bar) - 16 Ilość - 12 Przemysłowy-śrubowy z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : B - dowolna Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 50 Qn/Q3* (m3/h) - 15 Długość (mm) - 200 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 50 PN (bar) - 16 Ilość - 20 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 80 Qn/Q3* (m3/h) - 40 Długość (mm) - 225 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 80 PN (bar) - 16 Ilość - 12 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 100 Qn/Q3* (m3/h) - 60 Długość (mm) - 250 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 100 PN (bar) - 16 Ilość - 12 I. Wymagania szczegółowe i techniczne dla wodomierzy. 1.Wodomierze w poz. 1-2 muszą posiadać pierścień zwiększający odporność na zewnętrzne pole magnetyczne, dwustronnie łożyskowanie wirnika, zabezpieczenie liczydła przed ściskaniem w postaci kołka oraz blokadę pełnego obrotu liczydła do 355. Nie dopuszcza się korpusu wykonanego z materiału kompozytowego. Wodomierze w poz.1-10 muszą być przystosowane do zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle ,bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych : nadajnik impulsów ,moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868 MHZ. Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. Nie dopuszcza się nakładek clik-on w pozycji 1-7. Nakładka powinna być mocowana za pomocą dwóch śrubek oraz plomby plastykowej i plomby z metalowym rdzeniem. Wszystkie wodomierze poz. 1-10 muszą posiadać osłonę liczydła w postaci klapki. Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy. 2.Gwarancja wodomierzy: w poz. 1-2 nie mniej jak 36 m-cy od daty wydania Zamawiającemu. natomiast przypadku wodomierzy poz. 3 - 10 okres gwarancji winien być nie mniejszy jak 24 m-ce. 3.Wodomierze poz. 1-10 muszą odpowiadać zawartym wymaganiom w PN przenoszących zharmonizowane normy europejskie. Wodomierze winny posiadać aktualną cechę legalizacyjną nadaną w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzach powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny następujące oznaczenia: a) nazwa lub znak producenta b) znak fabryczny c) rok produkcji d) nr fabryczny e) jednostka miary m3 f) każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku ,w którym złożono zamówienie. g) niezmienna praca w 100 % wilgotności h) elementy łączące wodomierz z instalacją powinny spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. i) jedna lub dwie strzałki kierunkowe wskazujące kierunek przepływu umieszczone w sposób trwały na korpusie wodomierza 4.Wodomierze przemysłowe klasy B ( tabela) przeznaczone do pomiaru wody zimnej powinny być wykonane z materiałów odpornych na szkodliwe działania kamienia i innych występujących zanieczyszczeń w wodzie. 5.Oferowane wodomierze poz. 1-10 Wodomierze powinny posiadać atest PZH dopuszczający do pomiaru zużycia wody zimnej przeznaczonej do spożycia, oraz zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar lub świadectwo zatwierdzenia modelu UE. Wodomierze powinny posiadać deklarację zgodności z prawem budowlanym oraz odpowiadać normie PN-EN 14154 i dyrektywą MID lub EEC; PN-ISO 4064, które to należy dołączyć do oferty. Wodomierze muszą posiadać aprobaty techniczne. Zamawiający wymaga załączenia wymienionych dokumentów do oferty, wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kiedy dokument jest w języku obcym. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wodomierzy. Wodomierz powinien posiadać minimum 5-cio pozycyjne liczydło bębenkowe. Wodomierze powinna cechować wysoka jakość, dokładność i stabilność pomiarowa w całym okresie użytkowania (okres między-legalizacyjny). Dostawca winien zapewnić serwis gwarancyjny na dostarczone wodomierze. 1.3. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wodomierzy: 1.Uszczelka fibrowa wodomierza ?15 szt. 4000 2.Uszczelka fibrowa wodomierza ?20 szt. 3500 3.Uszczelka fibrowa wodomierza ?25 szt. 350 4.Uszczelka fibrowa wodomierza ?32 szt. 60 5.Uszczelka fibrowa wodomierza ?40 szt. 20 6.Uszczelka gumowa ? DN 15 szt. 50 7.Uszczelka gumowa 3/4 DN 20 szt. 50 8.Uszczelka gumowa 1 DN 25 szt. 50 9.Śrubunek wodomierza ?15 (śrubunki kute) kpl. 500 10.Śrubunek wodomierza ?20 (śrubunki kute) kpl. 250 11.Śrubunek wodomierza ?25 (śrubunki kute) kpl. 30 12.Śrubunek wodomierza ?32 (śrubunki kute) kpl. 30 13.Śrubunek wodomierza ?40 (śrubunki kute) kpl. 10 14.Redukcja wodomierza 1 x 3/4 L-10 kpl. 500 15.Śrubunek kompensacyjny DN 15 szt. 30 16.Śrubunek kompensacyjny DN 20 szt. 30 17.Śrubunek kompensacyjny DN 25 szt. 10 18.Przedłużka wodomierza L-60 ? 20 szt. 30 19.Przedłużka wodomierza L-30 ? 20 szt. 20 20.Przedłużka wodomierza L-90 ? 25 szt. 20 21.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 15 szt. 2000 22.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 20 szt. 2000 23.Plomby plastykowe do wodomierzy ?25 szt. 150 24.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 32 szt. 30 25.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 40 szt. 25 Plomby plastykowe jw. z napisem ZGKiM Koronowo zamawiający dopuszcza skrót ( Ko-wo) oraz winny posiadać niepowtarzalny numer pozwalający na pełną identyfikację. Pozostałe akcesoria winny odpowiadać zharmonizowanym normom europejskim przenoszące PN dla tego typu wyrobów. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych wodomierzy i aksesorii stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. W przypadku zmiany ilości faktycznie zamawianych wodomierzy i akcesorii podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana na telefoniczne lub faksem zamówienie w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia. Adres dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Dział Wodociągów i Kanalizacji tel/fax 52 3822386 - magazyn w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* inne dokumenty
Wodomierze powinny posiadać atest PZH dopuszczający do pomiaru zużycia wody zimnej przeznaczonej do spożycia, oraz zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar lub świadectwo zatwierdzenia modelu UE. Wodomierze powinny posiadać deklarację zgodności z prawem budowlanym oraz odpowiadać normie PN-EN 14154 i dyrektywą MID lub EEC; PN-ISO 4064, które to należy dołączyć do oferty. Wodomierze muszą posiadać aprobaty techniczne. Zamawiający wymaga załączenia wymienionych dokumentów do oferty, wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kiedy dokument jest w języku obcym. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wodomierzy.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - zmiany (193kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
mgr inż. Bolesław Grygorewicz

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ), wyjaśniamy:


Pytanie 1:
Czy dopuszczacie Państwo wodomierze objętościowe w pozycji 3 i 4?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2:
Czy dopuszczacie Państwo wodomierze różnych producentów?
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza dostawę od jednego producenta.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
mgr inż. Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy wodomierzy”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

POMIAR SERVICE Sp. z o.o.
ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń

Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 337 102,64 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

POMIAR SERVICE Sp. z o.o. ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Jednocześnie informujemy, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt 1 ppkt a  Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 2 Pzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
mgr inż. Bolesław Grygorewicz  

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (27 maja 2013, 14:16:34)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (5 czerwca 2013, 13:58:57)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 957