zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.4.2013
wartość: Powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: informację o unieważnieniu postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Koronowo

 
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Koronowo
Adres pocztowy: u. Plac Zwycięstwa 1
Miejscowość: Koronowo Kod pocztowy: 86-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 523826459
Osoba do kontaktów: Elżbieta Szalska
E-mail: elzbieta.szalska@um.koronowo.pl Faks: +48 523826401
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.koronowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy punkt kontaktowy
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem
Powyższy punkt kontaktowy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy punkt kontaktowy
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :  Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :  Kod NUTS: PL613
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z trenów zamieszkałych miasta i gminy Koronowo. Nadto Wykonawcę zobowiązuje się do odebrania i zagospodarowania odpadów z pozostałych nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy tj. z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, produkcyjna, edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza, nieruchomości o charakterze rekreacyjnym i innych, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne. Wykonawca jest zobowiązany również do odbioru odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania terenu miasta i gminy Koronowo przez jednostkę powołaną w tym celu, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot 90500000
Dodatkowe przedmioty 90533000, 90511000, 90512000, 90513100, 34928480
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).
II.1.8) Części: zamówienie nie jest podzielone jest na części.
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.2.3) Informacje o wznowieniach : Zamówienie nie podlega wznowieniu.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie: 01/07/2013
Zakończenie: 31/12/2015
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Wadium należy wnieść w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 20czerwca 2013 r. do godz. 9:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Koronowie Bank Spółdzielczy numer konta 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, pok. Nr 7 (kasa), czynnej w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8,00 - 15,00, wtorek w godz.
8,00 – 16,30, piątek w godz. 8,00 - 13,30
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
III.1.4) Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia nie podlega szczególnym warunkom.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26
ust. 2b ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21) w zakresie następujących frakcji odpadów:
- papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
- metale oraz opakowania z metali,
- tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- szkło oraz opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- przeterminowane leki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41, z uwzględnieniem art. 232 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21).
c) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Koronowa, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. z 2012 r. poz. 391.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) główne usługi,
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na odbieraniu odpadów komunalnych, w tym:
a) jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, z których każda była wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 2.000 Mg w okresie 12 miesięcy.
b) jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez okres
co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór odpadów, gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 200 Mg w okresie 12 miesięcy.
W przypadku składania oferty wspólnej oceniana będzie łączna wiedza i doświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości co najmniej:
- 2 samochodów specjalistycznych – bezpylnych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów o minimalnej kubaturze 10 m3
- 2 samochodów skrzyniowych, przystosowanych do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ( worki, z pojemników) o ładowności minimalnej 3,5 Mg.
- 1 samochodu skrzyniowego z dźwigiem HDS do odbioru odpadów segregowanych
z pojemników typu „dzwon”,
- 1 samochodu skrzyniowego dostawczego, przystosowanego do odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 1 samochodu do odbierania odpadów, bez funkcji kompaktującej.
W przypadku składania oferty wspólnej oceniany będzie łączny potencjał Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500.000,00 złotych, słownie: pięćset tysięcy złotych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, że w/w warunki wykonawca spełnił.
Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) decyzję administracyjną - zezwolenie na transport odpadów, wydaną na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych zezwoleniem.
3) decyzję administracyjną - zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41,
z uwzględnieniem art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych zezwoleniem.
4) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, wydane przez Burmistrza Koronowa, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 2012 poz. 391 ze zm.
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz .
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. od 20.02.2013 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. ,
 poz. 231), wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej w pkt 4, ppkt 5 a i b może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
6) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny wykaz.
7) Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych.
W przypadku, gdy wartość polisy wskazana będzie w walucie obcej, przeliczenie jej wartości nastąpi według średniego kursu NBP danej waluty na dzień opublikowania ogłoszenia
o wszczęciu niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów, dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
10. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 siwz :
1) ppkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
 i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12, ppkt 1 a i c oraz ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 12, ppkt 1 lit. b , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V, pkt 4, ppkt 2 i 3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia
do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
15. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 13 stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wskazano w pkt. III.2.1)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (Wskazano w pkt. III.2.1)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wskazano w pkt. III.2.1)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wskazano w pkt. III.2.1)
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne nie powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi.
Sekcja IV : Procedura
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:  Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej: Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IPR-ZP.271.4.2013
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Dokumenty nieodpłatne.
IV.3.4) Termin składania ofert: Data: 20/06/2013 Godzina: 09:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: język polski (PL)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 20/06/2013 Godzina 09:30
Miejscowość: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak .
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert jest jawne i publiczne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2015 r.
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Składanie odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym art. 182 ustawy.
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  09/05/2013 - ID:2013-062809

SIWZ + załączniki (8589kB) pdf
Załączniki od 2 do 7 w errsji edytowalnej (253kB) wordIPR-ZP.271.4.1.2013                                                                      Koronowo, 2013-05-13
                                                                                           

 ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)  jw.:
Pkt 15 ppkt 1 rozdziału I SIWZ otrzymuje brzmienie:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Oferta na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koronowo”  oraz „nie otwierać przed  20 czerwca 2013 r., godz. 09:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
                                                                                  BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP.271.4.2.2013                                                           Koronowo 2013-06-06
                                              
                       
                              Wyjaśnienie treści SIWZ
 
          Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielam poniższych wyjaśnień :
 
Pytanie 1. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał decyzje właściwego organu na odzysk, unieszkodliwianie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, wyszczególnionych w SIWZ, lub umowę z podmiotem dysponującym ww. decyzjami, zgodnie
 z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)?
Pytanie 2. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wpis do rejestru nadanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego?
Pytanie 3. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował kierowcami, posiadającymi uprawnienia ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)?
Pytanie 4. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobą posiadającą świadectwo przeszkolenia jako doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym ich załadunku i rozładunku zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 227, poz. 1367)?
 
Odpowiedź na pytania 1-4:
Składając dokumentację przetargową, potencjalny Wykonawca oświadcza na piśmie,
że spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym również oświadcza, że posiada niezbędne decyzje, zezwolenia itp. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dodatkowych dokumentów, ponad te ujęte w siwz.
Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie zapisów w Części B pkt 1b) "Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" oraz § 1 projektu umowy, dotyczących osiągnięcia poziomu recyklingu, a mianowicie czy Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, w stosunku do masy odebranych odpadów gromadzonych selektywnie od właścicieli nieruchomości?
Odpowiedź:
Wykonawca, zgodnie z przytoczonymi przepisami prawa, rozporządzeniami oraz uchwałami będzie zobowiązany do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Należy je czytać literalnie, wszelkie wytyczne wskazane są w wymienionych art. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. art. 3 ust.2, pkt 7, art. 3b i art. 3c.
Pytanie 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych
i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca musi dysponować pozwoleniem wodno – prawnym dla terenu bazy magazynowo – transportowej, zgodnie z art. 122 pkt 1 ppkt 10 i art. 122 pkt 2 ppkt 1 ustawy Prawo wodne i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013 r. nr 0 poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Odpowiedź:
Wykonawca oświadcza że spełnia wszelkie wymagania, w tym te określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Jeśli więc teren bazy magazynowo - transportowej kwalifikuje się do objęcia pozwoleniem wodno - prawnym, zgodnie z wymaganiami siwz wykonawca jest zobowiązany, aby takie pozwolenie posiadać.
Pytanie 7. W związku z wymaganiami dotyczącymi przestrzegania zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 12 projektu umowy, prosimy
o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga by wykonawca był zarejestrowany w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych?
Odpowiedź:
W dniu złożenia oferty przedsiębiorca nie dysponuje danymi osobowymi właścicieli nieruchomości, od których będą odbierane odpady komunalne, tak więc nie jest
w posiadaniu danych, które mógłby zgłosić. Bazę właścicieli nieruchomości zgłosiła Gmina Koronowo, natomiast firma która zostanie wyłoniona otrzyma dane przekazane przez Gminę na mocy  § 12 umowy stanowiącej zał. nr 8 do siwz. Gmina Koronowo, jako zgłaszający zbiór danych będzie zobowiązana do wskazania, komu przedmiotowe dane zostały przekazane. Obowiązkiem zaś wykonawcy będzie postępowanie z otrzymanymi danymi w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa.   
Pytanie 8. W SIWZ nie określono precyzyjnie szczegółowego przedmiotu zamówienia.
Prosimy o doprecyzowanie SIWZ w kwestii:
- podania oddzielnie szacunkowej ilości przewidzianych do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie dla odpadów typu: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal w Mg/12 miesięcy dla każdego odpadu oddzielnie wraz z określeniem kodów odpadu
dla każdego z nich,
- podania oddzielnie szacunkowej ilości przewidzianych do odbioru odpadów typu: meble
i inne odpady  wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, baterie, odpady zielone, odpady budowlane rozbiórkowe w Mg/12 miesięcy, dla każdego odpadów oddzielnie wraz z określeniem kodów odpadu dla każdego
z nich.
Bez podania szacunkowej ilości wszystkich odpadów nie ma możliwości prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia, tym bardziej,
że Wykonawca jest zobowiązany do zabrania każdej ilości odpadów. Proponujemy zmianę sposobu obliczenia ceny na ryczałt jednostkowo – ilościowy tzn. za każdą tonę odebranych faktycznie odpadów.
Odpowiedź:
Tab. 1. Ilości poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie w roku 2012


 

            Do tej pory na terenie Gminy Koronowo segregację prowadziło około 20 % właścicieli nieruchomości. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do segregacji odpadów zobowiązało się około 98 % właścicieli.
W związku z powyższym przewiduje się wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie.

Tab. 2. Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie
-prognoza na 12 miesięcy 
            Odpady zebrane przez Przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz
w akcjach organizowanych przez instytucje, szkoły, urząd.
Zamawiający nie przewiduje zmiany  w zakresie sposobu obliczania ceny na inny
niż wskazany w siwz.
Pytanie 9. Prosimy o sprecyzowanie, kto pokrywa koszt naprawy lub wymiany pojemnika
w przypadku jago zniszczenia przez właściciela nieruchomości?
Odpowiedź:
Właścicielem pojemnika jest wykonawca, dlatego też to po jego stronie leży odpowiedzialność za pojemnik, również w przypadku jego kradzieży. Wyjątek stanowić może celowe uszkodzenie takiego pojemnika przez właściciela nieruchomości – wówczas Wykonawca dochodzi swoich praw na drodze odpowiedzialności cywilnej wobec tego właściciela.
Pytanie 10. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zamiast zamontowanej kamery na każdym samochodzie urządzenie typu fotobox, które umożliwi montowanie
i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.
Odpowiedź:
Wymóg zamontowanej kamery z funkcją zapisu może spełniać urządzenie typu fotobox, jeżeli umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów zgodnie z siwz.
Pytanie 11. W związku ze standardami sanitarnymi dotyczącymi wykonywania zamówienia odnośnie utrzymania pojemników i kontenerów w należytym stanie sanitarnym, prosimy
o sprecyzowanie czy Wykonawca powinien posiadać w swoich zasobach mobilną myjnię
o zamkniętym obiegu wody przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników o pojemności od 60l do 1100l w miejscu odbioru odpadów?
Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku braku myjni samochodowych nie jest realne wykonanie mycia i dezynfekcji. Czynności ww. Każdorazowo wymagałyby wymiany każdego pojemnika na każdej posesji w Mieście i Gminie Koronowo, ponieważ mycie
i dezynfekcja nie może odbywać się w miejscu ich lokalizacji z powodu zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska.
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby, aby Wykonawca posiadał na swoim terenie myjnię samochodową - mobilną. Może  zlecać innym podmiotom wykonywanie takiej usługi na podstawie odrębnej umowy. Zastrzeżenie wymogu posiadania własnej myjni mogłoby skutkować ograniczeniem konkurencji i dyskwalifikacją podmiotów, które jej nie posiadają.
Pytanie 12. W związku z tym, że Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru
i transportu odpadów niezależnie od warunków atmosferycznych, remontów dróg itp. prosimy o odpowiedź:
- czy Zamawiający zapewnia odśnieżanie i utwardzenie dróg aby wykonać usługę odbioru odpadów pojazdami do tego przeznaczonymi?
- jakie środki transportu są odpowiednie do poruszania się po zaśnieżonych, błotnistych lub zalanych drogach, spełniające jednocześnie wymagania dotyczące pojazdów do odbioru odpadów komunalnych?
- co z odbiorem pojemników z miejsc trudnodostępnych? Ile jest takich miejsc na terenie Gminy Koronowo?
Proponujemy wprowadzenie zapisu o treści: „dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji pojemnika dla każdego dla danej posesji w przypadku braku możliwości dojazdu z powodu nieprzejezdności dróg w wyniku prowadzonych remontów, złego stanu nawierzchni dróg spowodowanego niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, trudnego położenia posesji, itp.”
Odpowiedź:
1) Na terenie Gminy Koronowo położone są drogi: gminne - zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie; powiatowe – zarządca: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy; wojewódzkie –  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie); krajowe -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Nakle. Każdy z zarządców ustala standard utrzymania zimowego tych dróg, tak więc ich odśnieżanie odbywa się zgodnie
z przyjętymi standardami.
W skrajnych przypadkach będą indywidualnie rozpatrywane sprawy wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie usługi.
2) Zamawiający nie ma żadnych szczególnych wymagań wobec pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych w okresie zimowym lub w warunkach niesprzyjających – pojazdy muszą odpowiadać wymogom prawnym i być zgodne z siwz.
3) Do tej pory żaden z uprawnionych podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Koronowo nie zgłaszał miejsc trudno dostępnych do odbioru odpadów. Wyjątkiem są jedynie sporadyczne utrudnienia w okresie zimowym.
Zgodnie z ust. 1 pkt. j) części B Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu odpadów, także w przypadku utrudnionego dojazdu
z powodu remontów, warunków atmosferycznych itp. Każdy przypadek utrudnionego odbioru odpadów może być rozpatrywany indywidualnie przy uzgodnieniu tymczasowej lokalizacji pojemnika-pod warunkiem wyrażenia zgody na jego przemieszczenie przez właściciela nieruchomości oraz właściciela gruntu, na którym pojemnik miałby być tymczasowo umiejscowiony.
Pytanie 13. W nawiązaniu do zapisów SIWZ oraz projektu umowy, ze względów technicznych, prosimy o zmianę zapisu dotyczącego uzupełniania worków po każdorazowym odbiorze, na zapis umożliwiający dostarczenie kompletów worków na każdy rodzaj odpadu
z góry na sześć miesięcy.
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby dokonywania zmiany zapisu. Zamawiający nie będzie uznawał dostarczenia worków z góry na 6 miesięcy za naruszenie umowy, jednak w takim przypadku Wykonawca dokona tego na własne ryzyko. W sytuacji wcześniejszego zużycia worków Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia
Pytanie 14. W nawiązaniu do zapisów § 16 ust. 1 pkt 8) prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich dokumentów Wykonawca ma udowodnić, że harmonogram odbioru odpadów został skutecznie dostarczony właścicielowi nieruchomości?
Odpowiedź:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego bazę właścicieli nieruchomości objętych odbiorem odpadów, z czego będzie możliwe samodzielne wygenerowanie tabeli z niezbędnymi polami, w której zawarte będą niezbędne dane, tj. zestawienie właścicieli oraz miejsca  odbioru odpadów  z rubryką na podpis właściciela.
Pytanie 15. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług ustalonej przez Zamawiającego z należytą starannością ww postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informację o wartości szacunkowej przedmiotowego  zamówienia udostępni po otwarciu ofert.

 
                                                                             BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                        Stanisław Gliszczyński
IPR-ZP.271.4.3.2013                                                                   Koronowo, 2013-06-12
                                                                       
 ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)  jw.:
          Informujemy, że w wyjaśnieniach na zapytania wykonawców  z dnia 06.06.2013 r. w odpowiedzi nr 8 omyłkowo wskazano ilość baterii odebranych selektywnie w roku 2012 tj. w tabeli 1 „Ilości poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie w roku 2012” (kod 20 01 33* oraz 20 01 34) powinno być 0,0488 Mg (podano: 48,8 Mg), ten sam błąd dotyczy tab. 2 „Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie - prognoza na 12 miesięcy”, w rubryce baterie (kod 20 01 33* oraz 20 01 34 ) zamiast 48,80 Mg powinno być: 0,0488 Mg.
         Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
                                                                                     
                                                                                        Burmistrz Koronowa
                                                                                                                    Stanisław Gliszczyński


                                       

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (13 maja 2013, 08:28:44)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (9 lipca 2013, 16:14:22)
Zmieniono: dod. inf. o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1858