zamówienie na:

odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2006
wynik postępowania: Koronowo dnia, 2006-10-02 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski z siedzibą w Koronowie przy ul. Droga do Różanny 18. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamaweiającego wynikające z uPzp i siwz oraz zawierała najniższą cenę, tj. : Zadanie 1 - zwalczanie śliskości zimowej dróg (posypywanie 30 % mieszanką piasku z solą), odśnieżanie dróg, Ceny jednostkowe oferty wynoszą: - praca rozsypywarki z pługiem odśnieżnym 107,00 zł brutto/godz - praca ładowarki 64,20 zł brutto/godz - praca spycharki o mocy powyżej 100 KM 107,00 zł brutto/godz - praca pługa ciężkiego 107,00 zł brutto/godz - praca pługa średniego 107,00 zł brutto/godz Zadanie 2 - przygotowanie 30 % mieszanki piasku z solą z surowców wykonawcy Cena jednostkowa oferty wynosi : 109,80 zł/brutto Mg  
 

Zamawiający:

Gmina Koronowo

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

tel. (0.52) 38-22-231

 

 

 

ogłasza   przetarg   nieograniczony

NA odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych

na terenie gminy koronowo

 

 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  90212000-6,  90213000-3.

 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), zawierającą szczegółowy  opis zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie zamawiającego Koronowo, Plac Zwycięstwa 1,  pokój nr 10. lub otrzymać pocztą.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 

3.Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.04.2007 r.

 

4.Warunki udziału w przetargu nieograniczonym oraz ocena ich spełniania przez wykonawców: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w art. 22 ust.1 uPzp,

b)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp,

         c)  spełniają wymagania zamawiającego wynikające z siwz

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami      -  Władysław Partatus                 - tel. (052) 38-22-231 w. 326, pokój nr 4.

7.Termin składania ofert: upływa w dniu  2.10.2006 godz. 9 00 .  Oferty należy składać     w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010     Koronowo, pokój nr 10.

8.Otwarcie ofert: nastąpi w dniu  2.10.2005 r. o godz. 930  w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, sala nr 25 /parter/

 

9.Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

 

  SIWZ (146kB) pdf

Zał. nr 1 (81kB) pdf

Zał. nr 1.1 (50kB) pdf

Zał. nr 1.2 (47kB) pdf

Zał.nr 2 i 3 (208kB) pdf

Zał. nr 4 (45kB) pdf

Zał. nr 5 (40kB) pdf

Zał. nr 5a (53kB) pdf

Zał. nr 6 (65kB) pdf

Zał. nr 7 (39kB) pdf

projekt umowy (64kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (15 września 2006, 14:53:42)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (3 października 2006, 12:10:21)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815