zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „NAFTPOL” spółka jawna, Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 171.187,35 zł brutto.  
1) Nazwa i adres zamawiającego: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

* odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7a),
* pobrać ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu „Przetargi”.

4) Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007 w ilości 79.500 litrów.

5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

6) Możliwość złożenia oferty częściowej: nie.

7) Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

8) Termin wykonania zamówienia: 15.08.2007 r.

9) Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

10) Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

11) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7a.

16) Termin składania ofert: 28.09.2006 r, godzina 9.00.

17) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

18) Osoba do kontaktów z wykonawcami: Piotr Kamiński, tel./fax. (52) 382 28 10.


metryczka


Opublikował: Piotr Kaminski (15 września 2006, 11:23:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Kaminski (12 października 2006, 09:27:53)
Zmieniono: umieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2397