zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - przedmiarowej : Zadanie I - budowy i przebudowy ul. Al. Wolności i części ul. Przemysłowej w Koronowie. Zadanie II - budowy i przebudowy części ul. Przemysłowej, ulic Letniskowej, Al. Jana Pawła II, Plażowej, Kajakowej, Kąpielowej, Żeglarskiej, Wczasowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin 
 

Zamawiający:

Gmina Koronowo

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

 

 

ogłasza   przetarg   nieograniczony

na opracowanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej

 

Zadanie I  - opracowanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej budowy   i przebudowy ul. Aleje Wolności i części ul. Przemysłowej  Koronowie.

 Zadanie II  - opracowanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej budowy i przebudowy części ul. Przemysłowej, ulic : Letniskowej,  Aleja Jana Pawła II, . Plażowej, Kajakowej, Kąpielowej, Żeglarskiej, Wczasowej w Koronowie

 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 74232200-6

1.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), można odbierać osobiście w siedzibie zamawiającego Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, parter, pokój nr 11            lub za pośrednictwem poczty.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych ani ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 

- Zadanie I -   5 miesięcy od  daty podpisania umowy.

- Zadanie II -  7 miesięcy od podpisania umowy.

4. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym oraz ocena ich spełniania przez wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone      w art. 22 ust.1 uPzp,

b)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp,

c)      spełniają wymagania zamawiającego wynikające z siwz.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.

5.      Wadium:  nie dotyczy

6.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

7.      Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

      Jolanta Dombrowska-Chmielek , tel. (0.52) 38 22 231 w. 333

8.      Termin składania ofert: upływa 29 września 2006r. o godz. 9 00. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 11.

9.      Otwarcie ofert: nastąpi 29.09.2006 r.o godz. 930  w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, sala nr 25 /parter/.

10. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

siwz (149kB) pdf

Załącznik nr 1 (64kB) pdf

Załącznik Nr 2 (49kB) pdf

Załącznik Nr 4 (48kB) pdf

Załącznik Nr 3 (72kB) pdf

Projekt umowy (88kB) pdf

Decyzja o lokalizacji cz. 1 (46kB) pdf

Decyzja o lokalizacji cz. 2 (296kB) pdf

Decyzja o lokalizacji (291kB) pdf

Decyzja o lokalizacji cz. 4 (324kB) pdf

Decyzja o lokalizacji cz. 5 (318kB) pdf

Decyzja lokalizacji nr 6 (667kB) pdf

Decyzja o lokalizacji nr 7 (870kB) pdf

Decyzja o lokalizacji nr 8 (376kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (13 września 2006, 14:00:56)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (31 października 2006, 08:56:45)
Zmieniono: Korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1564