zamówienie na:

Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/11/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 259953 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Kod CPV: 66514110- usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66516100- usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 66512100- usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie podstawowym dla floty pojazdów mechanicznych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, podlegających rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, w okresie od 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej NNW Szczegółowy wykaz pojazdów mechanicznych objętych przedmiotem zamówienia, wraz z niezbędnymi danymi tych pojazdów przedstawiono w Wykazie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w roku 2013-stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: - OC- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1210 z późn. zm.). Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC od 01 stycznia 2013- 31 grudnia 2013r. Składka z tytułu ubezpieczenia OC będzie płatna w dwóch ratach. Suma gwarancyjna: szkody na osobę- 2 500 00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, szkody na mieniu- 500 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę zdarzeń - NNW - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów dla pojazdów będących własnością zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ dla których w formularzu cenowym- załącznik nr 1 do formularza ofertowego w kolumnie NNW należy wypełnić tylko puste pola, w pola ze znakiem x nie należy wpisywać kwot ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasażerów ubezpieczonych pojazdów w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianych przez producenta pojazdu ( zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu). Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego tj. Kierowcy i każdego pasażera oraz trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku z użytkownikiem pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedna osobę w wysokości 50 000,00 zł- w przypadku śmierci ubezpieczonego, tj. Kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz 1 000 zł za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zamawiający wymaga naliczenia składek ubezpieczeniowych dla w.w sumy gwarancyjnej. Zamawiający określił rodzaj wymaganego ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów w formularzu cenowym ( stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego) poprzez zakreślenie x pół które nie powinny być uwzględniane do naliczania składki ubezpieczenia. Należy wypełnić tylko puste pola formularza cenowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.54.41.10-0, 66.51.61.00-0, 66.51.21.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych o wartości min. 100 000,00 zł brutto za okres 1 roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania (załącznik nr 4) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4 w Koronowie - pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4 w Koronowie - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (380kB) pdf
Załącznik 1 do SIWZ (163kB) word
Załącznik 6 do SIWZ (161kB) word
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poz. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie 1:
Zapisy istniejące:
Suma gwarancyjna:
szkody na osobę - 2 500 00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
szkody na mieniu - 500 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę zdarzeń.

Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedną osobę w wysokości 50 000, 00zł w przypadku śmierci ubezpieczonego, tj. Kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz 1 000zł za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zamawiający wymaga naliczenia składek ubezpieczeniowych dla ww. sumy gwarancyjnej.

Prosimy o zmianę ww. Zapisów na następujące:
szkody na osobę - 5 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
szkody na mieniu - 1 000 000 EUR w odniesieniu na jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę zdarzeń (aktualnie obowiązujące, ustawowe sumy gwarancyjne)

Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedną osobę w wysokości 50 000,00zł – w przypadku śmierci ubezpieczonego, tj. Kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Ubezpieczonemu, który wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał mniejszego niż 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1/100 sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, za każdy ustalony przez Ubezpieczyciela punkt procentowy trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zamawiający wymaga naliczenia składek ubezpieczeniowych dla ww. sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu.

Pytanie 2:
Zapis istniejący:
posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych o wartości min. 100 000,00zł brutto za okres 1 roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania (załącznik nr 4) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Prosimy o wykreślenie w całości ww. zapisu.

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu.

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - zmiany (381kB) pdf
Załącznik 1 do SIWZ (163kB) word
Załącznik 6 do SIWZ (161kB) word
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Koronowie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział, ul. Grodzka 25 , 85-109 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty  – 85 286,00 zł


Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group Przedstawicielstwo Generalne
ul. PCK 14 , 87-100 Toruń.
liczba punktów w kryterium cena  – 88,93 łączna liczba uzyskanych punktów -  88,93
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział, ul. Grodzka 25 , 85-109 Bydgoszcz liczba punktów w kryterium cena  – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (7 grudnia 2012, 14:15:20)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (21 grudnia 2012, 11:36:34)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485