zamówienie na:

świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.31.2012
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo
Numer ogłoszenia: 489706 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie: a) Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania czystości w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę, b) Przygotowanie świadczeniobiorcy posiłków, c) Palenie w piecu w zależności od potrzeb i pory roku, d) Wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, e) Dokonywanie zakupów i wnoszenie opłat za podopiecznych związanych z utrzymaniem mieszkania, f) Załatwianie spraw urzędowych i zgłaszanie wizyt lekarskich, g) Pranie odzieży i pościeli, h) Zapewnienie, w miarę możliwości kontaktów z rodziną i otoczeniem, i) inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego w miejscu zamieszkania. 2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie zaleconym przez lekarza, który to zakres nie jest wykonywany przez placówki służby zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje w szczególności: a) rehabilitacja, b) zabiegi pielęgniarskie, c) inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb zdrowotnych podopiecznego,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.11.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, wykonawcy potwierdzające posiadanie specjalistycznego przygotowania zawodowego w stosunku do osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub możliwość zapewnienia potencjału kadrowego z takim przygotowaniem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych usług opiekuńczych w zakresie niezbędnym do wykazania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli w przypadku prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich zakresu, wartości, przedmiotu, podmiotów na rzecz których usługi opiekuńcze były świadczone oraz załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługi te były lub są świadczone należycie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń (sprzętu) jakim dysponuje Wykonawca.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 6 do specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, sekretariat 1 piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, sekretariat 1 piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o przetargu (2026kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (133kB) pdf
Załącznik nr 1 (53kB) pdf
Załącznik nr 2 (52kB) pdf
Załącznik nr 3 (62kB) pdf
Załącznik nr 4 (90kB) pdf
Załącznik nr 5 (77kB) pdf
Załącznik nr 6 (41kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (500kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (4 grudnia 2012, 15:02:14)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (18 grudnia 2012, 19:16:08)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354