zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/10/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 256467 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Kod CPV: 09310000-5 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 683 465 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 177 280 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 810 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 86 970 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 128 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 013 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 280 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 878 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 691 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 053 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 945 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 412 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 16 246 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 654 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 21 305 kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 436 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 29 740 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 362 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 30 034 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 19 073 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 32 358 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 61 200 kWh 23.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 077 kWh 24.Przepompownia ścieków Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 855 kWh 25.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 460 kWh 26.Przepompownia ścieków Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 005 kWh 27.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 172 kWh 28. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 699 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5 970 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 503 kWh 31. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 298 kWh 32. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 58 600 kWh 33. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 006 kWh 34. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 12 472 kWh 35. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 732 kWh 36. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 213 kWh 37. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 181 kWh 38. Przepompownia ścieków Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 658 kWh 39. Przepompownia ścieków Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 628 kWh 40.Przepompownia ścieków Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 207 kWh 41. Przepompownia ścieków Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 274 kWh 42. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 471 kWh 43.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 652 kWh 44. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 580 kWh 45.Przepompownia ścieków Wtelno 6918042 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 990 kWh 46. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 492 kWh 47. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5 892 kWh 48.Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 788 kWh 49.Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 459 kWh 50. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 616 kWh 51.Przepompownia ścieków P4 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 60 kWh 52.Przepompownia ścieków P4 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 60 kWh 53 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek ODI - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 402 kWh 54. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 976 kWh 55. Przepompownia ścieków Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 187 kWh 56. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 239 kWh 57. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 550 kWh 58. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 603 kWh 59. Przepompownia ścieków Stopka - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 156 kWh 60. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 446 kWh 61. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 40 000 kWh Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii elektrycznej. Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) - podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umową dystrybucyjną - oświadczenie wg załącznik nr 6 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie energii elektrycznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto za okres 1 roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 500 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (197kB) pdf
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100
Wartość brutto oferty - 492 389,63 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
liczba punktów w kryterium cena  – 100  łączna liczba uzyskanych punktów – 100
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
ENEA S.A ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:  
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 2 odrzuca.
Uzasadnienie: Oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (4 grudnia 2012, 14:52:09)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (28 grudnia 2012, 10:55:53)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196