zamówienie na:

PRZYJECIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
PRZYJECIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Numer ogłoszenia: 250449 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZYJECIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Przyjecie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne 2. Kod CPV: 90.51.00.00-1 - usuwanie i obróbka odpadów 3.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) Zadanie 1 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Szacunkowa ilość odpadów: do 2 400 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawce w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 2 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 19 08 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 19 08 01 - Skratki Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 3 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 19 08 02), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 19 08 02 - Zawartość piaskowników Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 4 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 03), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów Szacunkowa ilość odpadów: do 600 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 5 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 07), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe Szacunkowa ilość odpadów: do 60 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 6 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 06), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 06 - odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 7 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 03), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji Szacunkowa ilość odpadów: do 600 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 8 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji Szacunkowa ilość odpadów: do 300 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje odpadów stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 6 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości odpadów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię odpadów, na podstawie podpisanych obustronnie kwitów wagowych oraz zbiorczej karty przekazania odpadów. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Upraw* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania, wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy czym cena netto pozostanie niezmienna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (189kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


          W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poz. zm. ), wyjaśniamy:

 Pytanie 1:
Czy wykonawca musi dysponować instalacją mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. (Dz.U. Z 24 września 2012, poz. 1052)?
Odpowiedź 1:
Wykonawca nie musi posiadać instalacji mechaniczno-biologicznej.

Pytanie 2:
Czy przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych musi odbywać się zgodnie z Uchwałą nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24.09.2012r. W sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2012- 2017 z perspektywą na lata 2008- 2023?
Odpowiedź 2:
Ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi przypisami w zakresie ochrony środowiska w zagospodarowaniu odpadami.

Pytanie 3:
Czy wykonawca musi posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku odpadów?
Odpowiedź 3:
Wykonawca nie musi posiadać decyzji na wytwarzanie odpadów.

Pytanie 4:

Prosimy o zmiany w opisie przedmiotu zamówienia- pkt 2 i 3, ponieważ odpady o kodzie 10 08 01 i -19 08 02 nie są odpadami komunalnymi.
Odpowiedź 4:
Odpady te są z oczyszczalni ścieków i dotychczas były przyjmowane na wysypisko odpadów komunalnych.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Zadanie 1
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 1 –466 560,00zł

Zadanie 2
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 2 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 2 –12 937,32zł

Zadanie 3
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 3 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 3 –12 937,32zł

Zadanie 4
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o.
Ul. Wojska Polskiego 65, 85- 825 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 4 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 4 – 116 640,00 zł

Zadanie 5
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o.
Ul. Wojska Polskiego 65, 85- 825 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 5 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 5 – 12 960,00 zł

Zadanie 7
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Ul. Prądocińska 28, 85-893  Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 7 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 7 – 69 083,28 zł

Zadanie 8
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów zadanie 8 – 100 Wartość brutto oferty zadanie 8 – 58 320,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) –100 łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) –97,30 łączna liczba uzyskanych punktów – 97,30
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 5) – 97,56 łączna liczba uzyskanych punktów – 97,56
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 8) – 100 łączna liczba uzyskanych punktów –  100
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) –87,53   łączna liczba uzyskanych punktów -  87,53
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 100 łączna liczba uzyskanych punktów –  100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 3) – 100 łączna liczba uzyskanych punktów –  100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) –99,96łączna liczba uzyskanych punktów –  99,96
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 5) –97,25 łączna liczba uzyskanych punktów –  97,25
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 7) –100 łączna liczba uzyskanych punktów –  100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 8) – 83,47 łączna liczba uzyskanych punktów –  83,47
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o.
Ul. Wojska Polskiego 65, 85- 825 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 4) – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 5) – 100 łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (27 listopada 2012, 12:52:11)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (10 grudnia 2012, 14:39:04)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1438