zamówienie na:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: K.261.2.2012
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  14:00
wynik postępowania: wynik zamieszczono poniżej 
Koronowo: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013

roku do dnia 31.12.2014 roku.


Numer ogłoszenia: 248827 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ,
ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. tel. 785 901 201
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja energii

elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot

zamówienia obejmuje dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia

1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku. Obiekty, których dotyczy postępowanie: 1. Hala

Sportowo - Widowiskowa, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, 2. Kompleks boisk

sportowych Moje Boisko Orlik 2012, ul. Pomianowskiego 16, dz. nr 1047_82; 86-010

Koronowo, 3. Stadion Miejski w Koronowie, ul. Klasztorna 8 , 86-010 Koronowo, 4. Plaża

Miejska w Pieczyskach, Pieczyska dz. nr 76_25 ; 86-010 Koronowo. Dostawa i sprzedaż

energii elektrycznej mają być świadczone przez okres 24 miesięcy, od dnia 1 stycznia

2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowe całościowe zapotrzebowanie na

energię elektryczną w okresie 24 miesięcy we wszystkich ww. obiektach wynosi 170.047

kWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, jest ilością szacunkową w celu określenia

wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania

energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zużycia mniejszej lub większej ilości energii w stosunku do zamawianej energii

elektrycznej w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy

brutto. Charakterystyka energetyczna poszczególnych obiektów: 1. Hala Sportowo -

Widowiskowa w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24

miesięcy - 163. 705 kWh moc umowna - Pu= 153 kW grupa taryfowa - C21 miejsce

przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe na budynku hali moc przyłączeniowa - Pp= 153 kW

grupa przyłączeniowa - IV maksymalna moc umowna - Pu max = 153 kW miejsce dostarczania

energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym na

budynku hali zabezpieczenie po stronie OSD 250A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: -

wkładka bezpiecznikowa BM 250 A - układ sieci TN-C współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ

pomiarowo-rozliczeniowy: - przekładnik prądowy 250_5 A_A - liczniki rozliczeniowe:

jednostrefowy energii czynnej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej,

jednostrefowy energii biernej pobranej, jednostrefowy energii biernej oddanej. 2.

Kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012: szacunkowe zapotrzebowanie energii

elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 2.428 kWh moc umowna - Pu= 27 kW grupa taryfowa -

C11 miejsce przyłączenia - złącze kablowo -pomiarowe w granicy działki moc

przyłączeniowa - Pp= 27 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 27

kW miejsce dostarczania energii - zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym

z układem pomiarowo-rozliczeniowym zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie

przedlicznikowe 63 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa

współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik

energii czynnej 3. Stadion Miejski w Koronowie: szacunkowe zapotrzebowanie energii

elektrycznej w okresie 24 miesięcy - 2.536 kWh moc umowna - Pu= 11 kW grupa taryfowa -

C11 miejsce przyłączenia - złącze kablowo-pomiarowe moc przyłączeniowa - Pp= 11 kW

grupa przyłączeniowa - V maksymalna moc umowna - Pu max = 11 kW miejsce dostarczania

energii - zaciski kabla na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym

zabezpieczenie po stronie OSD - zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A zabezpieczenie po

stronie Odbiorcy: - wkładka bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4

układ pomiarowo-rozliczeniowy: - jednostrefowy licznik energii czynnej 4. Plaża w

Pieczyskach: szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy -

1.378 kWh moc umowna - Pu= 9 kW grupa taryfowa - C11 miejsce przyłączenia - złącze

kablowo-pomiarowe moc przyłączeniowa - Pp= 12 kW grupa przyłączeniowa - V maksymalna

moc umowna - Pu max = 9 kW miejsce dostarczania energii - zaciski kabla na podstawach

bezpiecznikowych w złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie po stronie OSD

zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A zabezpieczenie po stronie Odbiorcy: - wkładka

bezpiecznikowa BM 3x20 A współczynnik mocy - tg fi=0,4 układ pomiarowo-rozliczeniowy: -

jednostrefowy licznik energii czynnej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.31.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję wydana przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał (rozpoczął i zakończył) lub

wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej, odpowiadające swoim rodzajem i

wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i

złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć realizację dostawy o

wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto na okres 1 roku świadczenia dostawy.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:
•    koncesję, zezwolenie lub licencję
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że

te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i

są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany podatku VAT na

przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej,

natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową. b.

w przypadku zmiany ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, grupy

taryfowej - po wcześniejszym otrzymaniu przez Odbiorcę pisemnego uzasadnienia o

potrzebie zmian, otrzymanego od Wykonawcy i uznaniu - w formie pisemnej - przez

Odbiorcę, zasadności tej zmiany lub w przypadku pisemnego poinformowania Wykonawcy

przez Odbiorcę o potrzebie zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZatwierdził:
dyrektor MGOSiR
mgr Maciej Makowski


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248827 - 2012 data 23.11.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
•    W ogłoszeniu jest:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową.
b. w przypadku zmiany ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, grupy taryfowej - po wcześniejszym otrzymaniu przez Odbiorcę pisemnego uzasadnienia o potrzebie
zmian, otrzymanego od Wykonawcy i uznaniu - w formie pisemnej - przez Odbiorcę,  zasadności tej zmiany lub w przypadku pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Odbiorcę o potrzebie zmian.
•    W ogłoszeniu powinno być:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową.
b. w przypadku zmiany ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, grupy taryfowej - po wcześniejszym otrzymaniu przez Odbiorcę pisemnego uzasadnienia o potrzebie
zmian, otrzymanego od Wykonawcy i uznaniu - w formie pisemnej - przez Odbiorcę, zasadności tej zmiany lub w przypadku pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Odbiorcę o potrzebie zmian.
c. w przypadku zmiany Taryfy dla Usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Odbiorca dopuszcza zmianę cen jednostkowych za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest:
03.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4.

•    W ogłoszeniu powinno być:
05.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248827 - 2012 data 23.11.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest: 05.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..
•    W ogłoszeniu powinno być: 06.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248827 - 2012 data 23.11.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 601 143 461.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
•    W ogłoszeniu jest:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową.
b. w przypadku zmiany ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, grupy taryfowej - po wcześniejszym otrzymaniu przez Odbiorcę pisemnego uzasadnienia o potrzebie
zmian, otrzymanego od Wykonawcy i uznaniu - w formie pisemnej - przez Odbiorcę, zasadności tej zmiany lub w przypadku pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Odbiorcę o potrzebie zmian..
•    W ogłoszeniu powinno być:
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy - bez zmian pozostaje stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową, b. w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego na przedmiot umowy, , odpowiedniemu pomniejszeniu lub powiększeniu ulegnie cena jednostkowa..
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest:
06.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..
•    W ogłoszeniu powinno być:
10.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4; 86 - 010 Koronowo, pokój nr 4..Załączniki po zmianach:

Zatwierdził:
dyrektor MGOSiR
mgr Maciej Makowski


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (219kB) pdf

Zatwierdził:
dyrektor MGOSiR
mgr Maciej Makowskimetryczka


Opublikował: Ewa Tomasik (23 listopada 2012, 16:22:56)

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (12 grudnia 2012, 23:00:43)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1150