zamówienie na:

Sprzedaż przyczepy uniwersalnej i przyczepy ciężarowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/11/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I.Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
II.Przedmiot sprzedaży:
1. przyczepa uniwersalna
- typ model: MZP – Wrocław D-633 01
- numer rejestracyjny: BYW 601S
- rok produkcji: 1988
- data pierwszej rejestracji: 1988.05.17
- dopuszczalna masa całkowita: 8500 kg
- dopuszczalna ładowność: 6000 kg
- liczba osi: 2
- największy dopuszczalny nacisk osi : 43,00 kN
- termin ostatniego badania technicznego 27.06.2006 r.
cena minimalna: 3 250,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny:
- technicznie sprawna
- bez uszkodzeń
- w dobrym stanie technicznym
- koła przednie skrętne
- ogumienie 825/20 – 5 szt. Zużycie 50%
- ogumienie bez uszkodzeń
- przyczepa częściowo zużyta – do naprawy i malowania
- instalacja elektryczna w stanie technicznym dobrym
2. przyczepa ciężarowa
- marka: Autosan
- typ, model: D-633 MZP – Wrocław
- numer rejestracyjny: BYW 599S
- rok produkcji 1987
- data pierwszej rejestracji 1988.05.13
- dopuszczalna masa całkowita: 8500 kg
- dopuszczalna ładowność 6000 kg
- liczba osi: 2
- termin ostatniego badania technicznego 16.12.2011 r.
cena minimalna: 3 250,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny:
- technicznie sprawna
- bez uszkodzeń
- w dobrym stanie technicznym
- koła przednie skrętne
- ogumienie 825/20 – 5 szt. Zużycie 50%
- ogumienie bez uszkodzeń
- przyczepa częściowo zużyta – do naprawy i malowania
- instalacja elektryczna w stanie technicznym dobrym
III.Uwaga! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w  Koronowie Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 tel. 52-3822-562
1.Termin składania ofert upływa 07.12.2012 r. o godz. 10:00
2.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 07.12.2012 r. godz. 10:00.
3.Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP PRZYCZEPY UNIWERSALNEJ LUB PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ”
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
- przyczepa uniwersalna – 300,00 zł
- przyczepa ciężarowa – 300,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 05.12.2012 r. w kasie Zakładu lub przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001.
5.Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
6.Oferta powinna zawierać:
- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2012 r. o godz. 10.15
8.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto
95 8144 0005 2001 0000 1805 0001
9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
10.Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
11.Kryterium wyboru oferty: cena 100%
12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
13.Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
14. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz Zakładu.
druki do pobrania (78kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe komisja przetargowa dokonała wyboru nabywców, którzy złożyli oferty z najwyższą cenę kupna majątku ruchomego:
1. Przyczepa uniwersalna - Concept Car Dariusz Jabłoński Wojny Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo cena wybranej oferty brutto – 4 101,00 zł
2. Przyczepa ciężarowa - Concept Car Dariusz Jabłoński Wojny Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo cena wybranej oferty brutto – 4 101,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1.
Nazwa i adres oferenta: Kowalczyk Marcin Więzowno 45, 86-010 Koronowo  - Przyczepa uniwersalna cena minimalna - 3 250,00 , cena oferowana - 3 250,00 zł.

Oferta nr 2.
Nazwa i adres oferenta: Miklarz Roman Krąpiewo 10, 86-017 Wierzchucin Król. - Przyczepa ciężarowa Cena minimalna - 3 250,00, cena oferowana - 3 500,00 zł.

Oferta nr 3.
Nazwa i adres oferenta: Concept Car Dariusz Jabłoński Wojny Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo - Przyczepa ciężarowa cena minimalna - 3 250,00, cena oferowana - 4 101,00 zł

Oferta nr 4.
Nazwa i adres oferenta: Concept Car Dariusz Jabłoński Wojny Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo - Przyczepa uniwersalna cena minimalna - 3 250,00 , cena oferowana - 4 101,00 zł

Dziękujemy za udział w przetargu, a nabywcom których oferty wygrały gratulujemy.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 listopada 2012, 10:40:47)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (21 grudnia 2012, 11:49:09)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2429