zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu siarczanu żelazowego oraz poliakryloamidu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy wapna, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „KEMIPOL” Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police za cenę brutto: koagulant siarczanu żelaza - 366,00 zł za 1 tonę poliakryloamid - 13,30 zł za 1 kg  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Sukcesywne dostawy koagulantu siarczanu żelazowego oraz poliakryloamidu


Kody CPV: 24133125-7, 24164200-3

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Sukcesywne dostawy koagulantu siarczanu żelazowego oraz poliakryloamidu”.
3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100%

10.Oferty należy składać do dnia 21-09-2006r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-09-2006r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.

12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (7 września 2006, 15:16:25)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (26 września 2006, 10:21:16)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1240