zamówienie na:

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/08/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA
Numer ogłoszenia: 230235 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa - zakup używanego ciągnika spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 2. Wymagania: 2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: rok produkcji nie starszy niż 2004 silnik wysokoprężny sześciocylindrowy zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą (spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STAGE III), moc silnika nie mniejsza niż 150 KM, układ kierowniczy ze wspomaganiem przedni wałek odbioru (WOM) trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni napęd na cztery koła 4x4, kabina przeszklona z klimatyzacją i ogrzewaniem liczba drzwi 2 szt. elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej, elektryczna wycieraczka szyby tylnej instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy jednoobwodowa lub dwuobwodowa agregowanie maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP ogumienie: zużycie nie większe niż 20% zaczep transportowy tył przebieg nie większy niż 7 000 mtg potwierdzony dokumentami (książką serwisową) 2.2. Wyposażenie ciągnika: klucz do kół, instrukcja obsługi, trójkąt ostrzegawczy, licznik motogodzin gaśnica, światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego, halogeny robocze z przodu min. 2 szt. i z tyłu pojazdu min. 2 szt. apteczka 2.3. Ciągnik musi być wolny od wad, posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać obowiązujące normy. 2.4. Warunki eksploatacji: przedmiotowy ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu 2.5. Informację dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę przy odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika Uwaga! Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, - w cenie ciągnika 2.6. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 12.12.2012 r. 2.7. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.8. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 80
* 2 - Rok produkcji - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (155kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawa – zakup używanego ciągnika” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:
Gospodarstwo Rolne
Alina Kaczała - Szymczak
63-700 Krotoszyn, Konarzew 82A

Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100


Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:

ADPOL Jerzy Wronkowski Różyny ul. Gdańska 16b, 83-031 Łęgowo
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:

Gospodarstwo Rolne Alina Kaczała - Szymczak  63-700 Krotoszyn , Konarzew 82A
liczba punktów w kryterium cena  – 100  łączna liczba uzyskanych punktów – 100
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:

Gospodarstwo Rolne Marian Cieśliński Więckowy 107/1, 83-250 Skarszewy
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:

ADPOL Jerzy Wronkowski Różyny ul. Gdańska 16b, 83-031 Łęgowo

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1,2 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 1 i 4 odrzuca.
Uzasadnienie: Oferta została odrzucona ponieważ jest niezgodna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Wykonawca złożył dwie oferty na postępowanie. W/w oferty zostały napisane bez użycia formularza ofertowego, w sposób błędny oraz zaoferowane ciągniki są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia np. moc 145 KM, opony 60%, 70%. 
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 3 odrzuca.
Uzasadnienie: Oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił rok produkcji ciągnika „nie starszy niż 2004 r.” natomiast Wykonawca zaoferował ciągnik – „rok produkcji 2003 r.”

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
 Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (30 października 2012, 13:41:59)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (12 listopada 2012, 11:12:49)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390