zamówienie na:

Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.20.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce Informacje - Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1
w Koronowie

Numer ogłoszenia: 417570 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
I. Wymianę instalacji elektrycznej.
W tym:
1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż przewodów kabelkowych
- demontaż gniazd wtyczkowych
- demontaż łączników instalacyjnych
- demontaż opraw świetlówkowych
- demontaż praw żarowych, porcelanowych, plafonier
2. Wymiana tablicy TZ oraz wlz
- montaż rozdzielnicy TZ
- ułożenie rur winidurowych w bruzdach fi 20 mm
- ułożenie rur winidurowych na uchwytach fi 37 mm
- ułożenie kabli wielożyłowych w kanałach zamkniętych YKY 5x16
3. Instalacja rozdzielnic oraz korytek
- montaż korytek
- montaż rozdzielnicy TO
4. Instalacja oświetlenia sali głównej
- montaż puszek 75x75
- montaż opraw świetlówkowych Horn Titus Sport 3x49
- ułożenie przewodów kabelkowych w izolacji poliwinylowej YDYp 3x2,5
5. Instalacja oświetlenia i gniazd
- montaż puszek z tworzywa sztucznego, puszek bakelitowych, łączników, przycisków instalacyjnych, gniazd wtyczkowych
- montaż opraw oświetleniowych żarowych strugo- i pyłoodpornych, opraw świetlówkowych z blachy stalowej
6. Montaż przewodów
- ułożenie przewodów kabelkowych w izolacji poliwinylowej
7. Uziemienie wyrównawcze
8. Badania i pomiary obwodów elektrycznych, natężenia oświetlenia, instalacji uziemiającej, działania wyłącznika różnicowoprądowego
II. Wymianę instalacji c.o.
W tym:
1. Demontaż grzejników
2. Demontaż rurociągów stalowych fi 15 mm
3. Montaż rurociągów stalowych fi 15 i 20 mm
4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
5. Płukanie i próby szczelności instalacji
6. Montaż nowych grzejników, zaworów odcinających, termostatycznych, odpowietrzających
7. Montaż głowic termostatycznych
8. Wymiana obudowy grzejników.
III. Remont ścian i sufitu.
W tym:
1. Zeskrobanie, zmycie starej farby
2. Wymiana podokienników
3. Demontaż drabinek
4. Zamurowanie wnęk po zdemontowanych grzejnikach
5. Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntującą
6. Wykonanie tynków z gładzi szpachlowej cementowo-polimerowej
7. Gruntowanie podłoży preparatem akrylowym
8. Malowanie powierzchni wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową z technologią ceramiczną
9. Usunięcie i wywóz gruzu.
II.1.4) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia. Za robotę budowlaną podobną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem roboty remontowe
o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych.
W przypadku składania oferty wspólnej oceniana będzie łączna wiedza i doświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z przedmiotowego zamówienia, tj.:
a) kierownikiem robót budowlanych uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),
b) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji c.o.
c) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
W przypadku składania oferty wspólnej oceniany będzie łączny potencjał Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryterium oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
5) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
6) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych,
7) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
8) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania ofert:   09.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,                 w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
SIWZ + załączniki 1-7 (1800kB) pdf
Dokumentacja projektowa cz. I
Dokumentacja projektowa cz. II
Załącznik nr 9 - przedmiar robót (393kB) pdf


IPR-ZP 271.20.2012                                          Koronowo, dnia 07.11.2012 r.         
                                                                     
                                                                       WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Uzupełnia się zapisy przedmiaru robót pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, poz. 19 i 30 w kolumnie „Ilość”.

Nr
Podstawa ceny jednostkowejOpis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość
19
KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5 mm2szt
30
30
KNR 508/301/23Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegłaszt
21

2. Dokonuje się zmiany treści załączonego do SIWZ załącznika nr 1 – Oferta cenowa. Zmieniony załącznik nr 1 – oferta cenowa w załączeniu.

Załacznik nr 1 - oferta cenowa (24kB) plik

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy uwzględnić w złożonej ofercie.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (25 października 2012, 13:40:23)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (13 listopada 2012, 08:58:00)
Zmieniono: dodano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644