zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.10.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 października 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Koronowo: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1.
Numer ogłoszenia: 358796 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 15 st.C. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7 - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16 Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 wynosi 78.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 12.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 28.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować posiadanie wymaganej przepisami prawa koncesji/zezwolenia na dystrybucję paliw.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu oleju opałowego o pojemności ok. 8 000 dm3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu w przypadku: a) zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86 - 010 Koronowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86 - 010 Koronowo po. 33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (730kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do szkół Gminy Koronowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji
w Koronowie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
w sezonie grzewczym 2012/2013 do szkół gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą,  ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:

  „NAFTPOL” Sp. J.
Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.

Na postępowanie wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta 1.     
NAFTPOL” sp.j.
Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
-  100 pkt.

Oferta 2.      
Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo – Usługowe
„PETROL – HAWEN”
Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona spółka jawna
ul. Dąbrowskiego 8, 64 – 920 PIŁA
- 97,76 pkt.

Oferta 3.      
TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.
u. Toruńska 186
62 – 600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski
Ul. Dworcowa 39
- 99,47 pkt.

Oferta 4.     
Firma Tank Sp.J. W.Konczalski, M.Konczalski
Ul. Chrzanowskiego 11
87 – 100 Toruń
- 99,17 pkt.
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
p.

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (21 września 2012, 08:08:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (10 października 2012, 15:02:08)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1322