zamówienie na:

DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/06/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI
Numer ogłoszenia: 202133 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup używanej koparko-ładowarki 2. Wymagania: 2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: rok produkcji nie starsza niż 2006 silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności 4 - 4,5 l (spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STAGE III) czterocylindrowy z turbodoładowaniem o mocy min 92 KM, napęd na obie osie 4x4, półautomatyczna skrzynia biegów z możliwością ustawienia na automat, lub manualna skrzynia biegów przednia oś skrętna, lub dwie osie skrętne ogumienie: zużycie nie większe niż 25% szybkozłącze koparkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów, (młot pneumatyczny, wiertło) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, kabina wyposażona w klimatyzację lub wentylację, regulowany fotel operatora, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, pełne oświetlenie robocze, sygnał cofania; 2.2. Parametry robocze: udźwig od 3000 do 3600 kg, na wysokość do 3 m maksymalna głębokość kopania do 6 m, maksymalna wysokość załadunku 4,90, kąt obrotu łyżki min. 200° - 210° zasięg min. 6,50 m 2.3. Wyposażenie maszyny: widły otwierane na łyżkę łyżka koparkowa przednia, dzielona ramię kopiące teleskopowe z łyżką łyżka skarpowa dodatkowo gumy na podporach błotniki na przednich kołach pompa wielotłoczkowa lub zębata - hydraulika mocna i sucha! klucz do kół, Instrukcja Obsługi, Trójkąt ostrzegawczy, Gaśnica, Lampa migowa, apteczka Przebieg nie większy niż 5 000 mg potwierdzony dokumentami (książka serwisowa) Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie sprzętu 2.4. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie 2.5. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.8. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (153kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski
       
           W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza, odstępstwo w parametrze maksymalnej wysokości załadunku o 7%.
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

          W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zgadza się aby test sprawnościowy był wykonany w siedzibie Sprzedającego jeżeli nie jest ona oddalona od siedziby Zamawiającego więcej niż 100KM ?
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza przebieg maszyny do 5700 mtg ?
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza tylko maszyny z przebiegiem nie większym niż 5000 mtg.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zamiast książki serwisowej, udokumentowaną historię serwisową maszyny na podstawie informacji z systemu fabrycznego producenta ?
Odpowiedź 3:
Zamawiający dopuszcza w/w dokumentację jeżeli Wykonawca przedstawi oryginalne dokumenty.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanej koparko - ładowarki” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty  – 175 275,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
C. Systems Sławomir Kobiela Marcinowice 41A, 66-600 Krosno Odrz.
liczba punktów w kryterium cena  – 97,47 łączna liczba uzyskanych punktów -  97,47
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
POLCAB N. Gamoń sp. j. ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik
liczba punktów w kryterium cena  – 93,14 łączna liczba uzyskanych punktów -  93,14
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
TOMPOL Elizówko dz. 34/46, 21-003 Ciecierzyn
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena – 100 łączna liczba uzyskanych punktów – 100

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wyklucza z postępowania TOMPOL Elizówko dz. 34/46, 21-003 Ciecierzyn i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 3 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 02.10.2012 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. rok produkcji koparki 2005 r.) jak również oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
          

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (20 września 2012, 12:21:45)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (9 października 2012, 14:09:55)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308