zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (III) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki – III postępowanie.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.11.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 września 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych (III) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki - III postępowanie.
Numer ogłoszenia: 343540 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych (III) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki - III postępowanie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych (III) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki - III postępowanie. CZEŚĆ I - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych CZEŚĆ II - Dostawa zestawu płyt CD z muzyką CZEŚĆ III - Dostawa zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne CZEŚĆ IV - Dostawa zestawu przyrządów do korekcji wad postawy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.23.43.00-1, 48.19.00.00-6, 18.33.10.00-8, 18.23.30.00-1, 18.23.00.00-0, 37.42.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu w przypadku: a) zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86 - 010 Koronowo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86 - 010 Koronowo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2.programu Operacyjnego Kapitał Ludzki....

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (803kB) pdf

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (539kB) pdf                                                                             Koronowo, dnia 03.10.2012r. r.


                             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I
                                                    oraz unieważnieniu części II, III i IV


Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki” – III postępowanie.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano dla poszczególnych części oferty złożone przez:

Uzasadnienie:

CZEŚĆ I -      Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych
PUH Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29,                 
10 - 709 Lublin
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

CZEŚĆ II -     Zakup zestawu płyt CD z muzyką
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Podstawa prawa: art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp

CZEŚĆ III -      Zakup zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Podstawa prawa: art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp

CZEŚĆ IV -      Zakup zestawu przyrządów do korekcji wad postawy
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot za

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (12 września 2012, 11:49:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (3 października 2012, 14:40:11)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I oraz unieważnieniu części II,III,IV

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1466