zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej oraz ul. Nowotki w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 14 września 2006
wynik postępowania: Koronowo 2006-09-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul.Okrężnej oraz ul. Nowotki w Koronowie Gmina Koronowo zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Pracownię Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. B.Krzywoustego 17/9. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania zamawiającego wynikające z siwz i zawiera najniższą cenę, tj. 50.020,00zł brutto.  
 

Zamawiający:

Gmina Koronowo

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

 

 

ogłasza   przetarg   nieograniczony

na opracowanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej budowy ulic  i chodników na  osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej oraz  ul. Nowotki w Koronowie.

 

 

 

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 74232200-6

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), można odbierać osobiście w siedzibie zamawiającego Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, parter, pokój nr 10 lub za pośrednictwem poczty.

Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawców ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:  4 miesiące od  daty podpisania umowy.

 

Warunki udziału w przetargu nieograniczonym oraz ocena ich spełniania przez wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia oraz spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone      w art. 22 ust.1 uPzp,

b)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp,

c)      spełniają wymagania zamawiającego wynikające z siwz.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.

Wadium:  nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

-      ds. merytorycznych związanych z zamówieniem :

      Jolanta Dombrowska-Chmielek , tel. (0.52) 38 22 231 w. 333

-          ds. proceduralnych związanych z zamówieniem

Elżbieta Malinowska      - tel. (0.52) 38 22 231 w. 332

 

Termin składania ofert: upływa w dniu  14 września 2006r. o godz. 9 00 .

8.Otwarcie ofert: nastąpi w dniu składania ofert o godz. 930  w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, sala nr 25 /parter/

 

9.Termin związania ofertą: 30 dni.

 

SIWZ (146kB) pdf

Załącznik nr 1 (28kB) pdf

Załącznik nr 2 (25kB) pdf

Załącznik nr 3 (24kB) pdf

Załącznik nr 4 (23kB) pdf

Załącznik nr 5 projekt umowy (42kB) word

Załącznik nr 6 (373kB) pdf

Załącznik nr 7 (304kB) pdf

Załącznik nr 8 (570kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (6 września 2006, 12:36:25)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (3 października 2006, 11:52:04)
Zmieniono: błąd serwisowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3796