zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 171887 - 2012;
data zamieszczenia: 08.08.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn w następującym wymiarze:
- sieć wodociągowa Ø 160 PE - 915,00 mb
- sieć wodociągowa Ø 110 PE - 2637,00 mb
- sieć wodociągowa Ø 90 PE - 1761,00 mb
- przyłącza wodociągowe Ø 32 PE - 222,50 mb
sieć wodociągowa w zakresie podanym powyżej została wyposażona w 42 hydranty, w tym 7 szt. podziemnych i 35 szt. nadziemnych.
2. Realizacja zadania odbywać się będzie w przedziale dwóch lat tj. :
- I część zadania w roku 2012,
- II część zadania w roku 2013.
Zakresem rzeczowym I części zadania muszą być objęte następujące odcinki sieci wodociągowej:
- odc. Ww-18 - Ww-21 Ø 110 PE długości - 901.10 mb (Tryszczyn, ul.Sadownicza cała)
- odc. Ww-22 - H54P odw 80 Ø 90 PE długości - 569,00 mb (Tryszczyn, ul. Owocowa cala)
- odc. W70 - Ww-17 Ø 110 PE długości - 848,60 mb (Tryszczyn, ul. Warzywna cała)
- odc. W60 - W66 Ø 110 PE długości - 93,00 mb (Tryszczyn ulica Lipowa w części)
- odc. W66 - Ww-20 Ø 110 PE długości - 122,50 mb (Tryszczyn ulica Wiśniowa w części)
- odc. Ww-20 - H40Npp 80 Ø 110 PE długości - 81,50 mb (Tryszczyn ulica Długa w części)
z przynależnym zakresem uzbrojenia w hydranty pod i nadziemne oraz przyłącza wodociągowe.
3. Zakres rzeczowy II części przedmiotu zamówienia stanowią pozostałe odcinki sieci wodociągowej określone w punkcie 3, pomniejszone o zakres do wykonania w I części określone w punkcie 4.
II.1.4) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.10-9.
II.1.6) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
II.1.7) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie            w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2000 mb.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę jeżeli wykaże się              on doświadczeniem w wykonaniu zakresu określonego powyżej w ramach 1 zadania. inwestycyjnego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana            na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, które spełnia poniższe wymagania:
kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowych wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 PLN.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
-  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
-  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta cenowa,
2. Odpowiednie pełnomocnictwa - w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
4. Kosztorys ofertowy;
5. Pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
III.7) Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
b) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
c) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
e) wystąpienia konieczności zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
f) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
g) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
h) jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
j) zmiany warunków gospodarczych,
k) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
l) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
ł) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.
m) zaistnienia możliwości Zamawiającego zwiększenia ilości środków finansowych w roku 2012, ponad kwotę 562.517,00 Zamawiający dopuszcza przesunięcie zakresu robót części II zadania do zrealizowania w roku 2012.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 13 - sekretariat/I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (2323kB) pdf
Dokumentacja projektowa+ przedmiar robót
 

 
                                                                                           Koronowo, dnia 21.08.2012
IPR-ZP.271.9.1.2012
 
       Wyjaśnienie treści siwz         
   
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Wtelno              oraz rozbudowie i przebudowie  sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn – I etap
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Ne 113, poz. 759
ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania         
o zamówienie publiczne udzielam wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1:
W § 1 pkt 4 wyszczególniono jedynie działki sieci wodociągowej objęte zakresem rzeczowym
I części zadania. Prosimy o informację czy pozostałe odcinki sieci wodociągowej przeznaczone do realizacji w II części zadania będą przebiegały w pasie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej? Jeśli tak to prosimy o podanie długości odcinków zaprojektowanych                       w w/w drogach.
Odpowiedź:
W II części zadania w pasie dróg powiatowych będzie realizowany odcinek sieci wodociągowej
o długości 413 mb.
 
Pytanie nr 2:
Prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane roboty nie ujęte w przedmiarze robót         (str. 282-283 dokumentacji technicznej)polegające na:
- montażu zasuw na sieci wodociągowej
- wykonaniu włączeń do istniejącej sieci wodociągowej
- wykonania bloku oporowych w miejscach zmian kierunku trasy o kąt 90 st. Oraz w miejscu
   trójników i zasuw
- oznakowania uzbrojenia armatury sieci przyłączy wodociągowej
- oznakowania przejść pod drogami metodą przecisku
- obłożeniu hydrantów i zasuw płytami betonowymi
- oznakowaniu sieci wodociągowej taśmą znaczącą z wkładką metalową
Odpowiedź:
1) Montaż zasuw na sieci wodociągowej należy uwzględnić w następujących węzłach:
  fi 60 – W29;  W39; W41
  fi 90-110 – W55; W58; W60; W62; W63,
2) Wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej wykonać na węzłach:
  fi 60 – Ww-6; Ww-7; Ww-8
  fi 90 – 110  od  Ww-10   do  Ww-23
 
Pozycje wymienione w ppkt 1) i 2) należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wyceniając je    wg kalkulacji własnej.
 
3) Wykonanie bloków oporowych jest ujęte w przedmiarze robót.
4) Oznakowanie uzbrojenia armatury sieci przyłączy wodociągowej należy uwzględnić
w kosztorysie ofertowym wyceniając je wg kalkulacji własnej.
5) Nie oznaczać przejść pod drogami metodą przecisku.
6) Obłożenie hydrantów i zasuw płytami betonowymi jest zawarte w normie kosztorysowej wykonania hydrantów.
7) Oznakowanie sieci wodociągowej taśmą znaczącą z wkładką metalową należy uwzględnić
w kosztorysie ofertowym wyceniając je wg kalkulacji własnej.
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając je w złożonej ofercie.
 
                                                                                               Z poważaniem
                                                                                           Burmistrz Koronowa
 
 
 

                          

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (8 sierpnia 2012, 16:14:38)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (11 września 2012, 13:25:04)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1726